Accom Thailand

March 14, 2008

ผลกระทบจากการ ระบาดของไข้หวัดนก และมาตรการฟื้นฟู


ผลกระทบจากการระบาดของไข้หวัดนก และ
มาตรการฟื้นฟูของภาครัฐและเอกชน

นักวิจัย ระบุ การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ด้วยมาตรการทำลายสัตว์ปีก ไม่สามารถป้องกันการเกิด โรคซ้ำได้ และการใช้มาตรการเข้มงวด ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิตของคนในชนบทต้องเปลี่ยนแปลงไป

รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการระบาดของ โรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในประเทศไทย หรือ โรคไข้หวัดนก ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2546 ความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มาจากการทำลายสัตว์ปีก เนื่องจากรัฐบาลเกรงว่าจะเป็นตัวแพร่เชื้อ


แต่มาตรการดังกล่าวก็ยังไม่สามารถหยุดการระบาดของโรคได้ ดังจะเห็นได้จากการกลับมาระบาดอีกครั้งเมื่อกลางปี 2547 ผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอิสระ รวมถึงการส่งออก เนื้อไก่แช่แข็ง และเหตุการณ์เช่นนี้อาจมีผลกระทบในระยะยาวได้ เช่น ผู้เลี้ยงสัตว์รายขนาดกลาง และรายย่อย ต้องหยุดกิจการไป และที่สำคัญคือ มีผลทำให้โครงสร้างทางสังคม รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในชนบทเปลี่ยนแปลงไป


จึงได้ทำโครงการวิจัย ผลกระทบจากการระบาดของไข้หวัดนก และมาตรการฟื้นฟูของภาครัฐและเอกชน โดยการสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ได้สำรวจข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่มีการทำลายสัตว์ปีกมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และน่าน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่คาดคิดว่าสัตว์ปีกในบ้านหรือในฟาร์มของตนจะต้องถูกทำลายไปด้วย และไม่เห็นด้วยกับการใช้ มาตรการทำลายสัตว์ปีกดังกล่าว นอกจากนี้ทำให้ต้องเปลี่ยนการประกอบอาชีพด้วย


“โครงการนี้ เพื่อไปดูถึงผลกระทบต่อภาพรวมของสัตว์ปีก เพราะเรามีการทำลาย และดูมาตรการฟื้นฟู ถือว่าเป็นครั้งแรก ของเรา และ เราก็ใช้ มาตรการทำลายสัตว์ปีกเหมือนกับที่ทั่วโลกใช้กัน ทั้งในฮ่องกง และ ยุโรป แต่ถึงแม้จะทำลายสัตว์ปีกไปแล้ว ในปีต่อมาก็เกิดขึ้นอีก จึงทำให้พิสูจน์ได้ว่า


การทำลายสัตว์ปีกก็ อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกวิธีเดียว อาจจะถูกในแง่หนึ่ง แต่อาจจะไปมีผลกระทบกับอีกแง่หนึ่ง ผมจึงไปทำศึกษาเรื่องนี้โดยไปสำรวจ สัมภาษณ์ และศึกษาข้อมูลในเชิงลึก ว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างไร และที่สำคัญรัฐบาลในช่วงนั้นใช้มาตรการฆ่าทำลายสัตว์ปีก ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรง ขณะที่ในระยะถัดมาก็ยัง เกิดโรคนี้ขึ้นมาอีกเหมือนเดิม แต่มาตรการฆ่าทำลายสัตว์ปีกคงไม่ใช่มาตรการล้มเหลว แต่เราอาจจะยังไม่รัดกุมพอ เราใช้มาตรการที่เข้มเกินไป ทางออกของผมคือว่าทำอย่างไรเราจะอยู่กับโรคไข้หวัดนกได้อย่างสันติสุข เราก็มีการระมัดระวัง มีการป้องกัน ในขณะเดียวกันผู้เลี้ยงก็ต้องระมัดระวัง มีการป้องกันเพิ่มขึ้น


อย่างไรก็ตาม
สำหรับข้อมูลของโรคไข้หวัดนก ถ้าเป็นไข้หวัดไหญ่ในคน มีอัตราการตายหลายหมื่นคนต่อปี ขณะที่ไข้หวัดนกเป็นเพียงแค่นิดเดียว แต่ข่าว การประชาสัมพันธ์ไข้หวัดนกนั้นกลับแรงกว่า หรือกลับ มากกว่าไข้หวัดใหญ่ในคน ที่ผมศึกษาในเบื้องต้น ได้ข้อมูลออกมาที่น่าสนใจพอสมควร อันหนึ่งที่เห็นชัด คือ ทำให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไป เกษตรกรที่อยู่ในชนบทมีการเลี้ยงสัตว์ปีกลดน้อยลง ในแง่นี้รัฐบาลคงต้องเข้าไป ช่วยเหลือ ถ้ายังปล่อยไว้ หรือใช้มาตรการเข้มงวดเข้ามาก็จะมีผลในระยะยาวต่อไป ทั้งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ผู้บริโภค และผู้จำหน่าย”

รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ กล่าวอีกว่า แนวทางที่จะทำให้ประชาชนอยู่กับโรคไข้หวัดนกได้อย่างสันติสุข ประเด็นแรก คือ การออกข่าวของสื่อมวลชน โดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์ ออกข่าวเพียงสั้นๆ มีภาพประกอบ ซึ่งในบางครั้ง ภาพนั้นทำให้คนตื่นตระหนกและกลัว
ซึ่งมีน้อยที่จะวิเคราะห์ว่า ไข้หวัดนก หมายถึงอะไร คืออะไร เป็นเชื้อไวรัส ที่สามารถทำลายได้ด้วยแสงยูวี ความร้อน หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อ และเชื้อนี้ไม่แพร่ทางอากาศ แต่จะติดต่อจากสัตว์ตัวหนึ่ง ไปสู่อีกตัวหนึ่ง นอกจากนี้สถาบันการศึกษา ครูอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ จะต้องใช้องค์ความรู้ ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าหวัดนกหมายถึงอะไร มีจุดอ่อนอยู่ตรงไหน จะทำลายได้อย่างไร บ้าง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐออกมา จะเป็นการที่เอื้อต่อผู้เลี้ยงรายใหญ่ และจะเป็นอุปสรรค ต่อผู้เลี้ยงรายย่อย ดังนั้นการที่ภาครัฐออกกฎเกณฑ์เข้มงวดต่างๆ เช่น ระบบฟาร์ม ควรจะเอื้อไปถึงระดับกลาง ระดับรายย่อยด้วย และ ไม่ควรจะนำเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์มาผูกกับมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งผู้เลี้ยงรายย่อย ไม่สามารถรับได้ เพราะฉะนั้นจึงควรเอื้อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติได้

ข่าวจาก
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: