Accom Thailand

March 30, 2008

ศูนย์ภูพาน จ.สกลนคร กำหนด 4 แนวทางแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนอย่างได้ผล

Filed under: 1 — accomthailand @ 23:50

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร กำหนด 4 แนวทางแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนอย่างได้ผล
นายสมชาย พิกุลประยงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ว่า สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาความยากจนให้กับราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับจังหวัดสกลนคร ประชาชนมีความเดือดร้อนเรื่องความยากจนมาก ซึ่งในระยะแรกของการดำเนินงาน ศูนย์ภูพาน ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมได้ จนกระทั่ง 2 ปีที่ผ่านมาได้หาแนวทางใหม่ด้วยการกำหนด 4 แนวทางเพื่อการแก้ปัญหา คือ ทำให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็ง และทำให้เกิดความยั่งยืน โดยได้คัดเลือกราษฎรที่อาศัยอยู่รอบศูนย์ฯ ทั้ง 22 หมู่บ้านๆ ละ 1 ครอบครัวที่สมัครใจ มีความขยัน เข้มแข็ง และมีภาวะผู้นำ โดยศูนย์ฯ เน้นเข้าไปเพิ่มปริมาณ และความหลากหลายของผลผลิตของชาวบ้าน ยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงก็สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย จึงตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละหมู่บ้าน มีเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Advertisements

1 Comment »

  1. ยอดเยี่ยมมากครับ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ้านักการเมืองที่อยู่ในรัฐสภา และที่อยู่ในทำเนียบ มีความคิด ความอ่าน และความสามารถได้สักครึ่งหนึ่งของท่าน หรือถ้านักการเมืองในประเทศจำนวนซักหนึ่งในสี่ของทั้งหมดเป็นอย่างท่าน ประเทศชาติคงจะเจริญกว่านี้แน่นอนครับ ผมขอชื่อชมจากใจครับ.

    Comment by ประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง — September 4, 2008 @ 08:27 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: