Accom Thailand

April 7, 2008

งานประเพณี ปอยส่างลอง

งานประเพณีปอยส่างลอง
ประเพณีอันทรงคุณค่าที่
ช่วยจรรโลงพุทธศาสนา ของ ชาวไทยใหญ่


ถ้าจะพูดถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชนแล้ว ชาวไทยใหญ่ ถือเป็นกลุ่มที่เคร่งครัดใน ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ไม่ว่าจะเทศกาล หรือประเพณีใด ๆ ชาวไทยใหญ่จะให้ความสำคัญ และ วัดยังเป็นแหล่งหล่อรวมจิตใจ ของชาวไทยใหญ่ อย่างแน่นแฟ้นมาช้านาน

poisanglong

พระอธิการอินตา อินทวีโร เจ้าอาวาสวัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า ประเพณีปอยส่างลอง นิยมทำในศาสนาพุทธนิกายเถรวาท จาก ตำนาน พระราหูขอบวช เมื่ออายุ 7 ขวบ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าอายุยังน้อย ก็ทรงอนุญาตให้บวช แต่งกายด้วยชุดเจ้าชายเต็มยศ

ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดพิธีบรรพชาพระราชบุตร หลังจากพระราชบุตรบรรพชา ศึกษาธรรม จนกระทั่งสำเร็จเป็น พระอรหันต์ ขณะที่ชาวไทยใหญ่เกือบทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อมีบุตรชายอายุ 8 ปีขึ้นไป ก็จะ นำเข้าพิธีปอยส่างลอง หรือที่ภาษาเหนือเรียกว่า บวชลูกแก้ว หรือ บวชเณร เป็นหน่อพุทธะ เพื่อให้เยาวชน ชาย เหล่านี้ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมมะ ศิลปวัฒนธรรม ทดแทนพระคุณน้ำนมมารดาเพื่อให้มารดาได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์


ในวันพิธีปอยส่างลอง ผู้ที่บวชจะต้องแต่งกายวิจิตรด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับ แต่งหน้าตาด้วยเครื่องสำอาง เมื่อเป็น ส่างลอง จะต้องไม่ให้เท้าแตะพื้น เพราะถือเป็นผู้มีบุญ มีวาจาศักดิ์สิทธิ เข้าถึงบวรพระพุทธศาสนา ขณะที่อาหารที่จัดเลี้ยงในงาน จะมี 12 อย่าง บิดา-มารดา จะป้อนอาหาร 7 คำแรกให้แก่ ส่างลอง


นางชูศรี เชาว์วาทิน ผู้ประกาศภาษาไทยใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่าคนไทยใหญ่ จะให้ความสำคัญกับการนำบุตรชาย บวชเรียนเป็น ส่างลองกันมาก ในอดีตเด็กชายจะได้บวชเรียนตั้งแต่ยังเด็ก และหากบวช จนอายุครบ ก็จะบวชเป็นพระ หรือภาษาไทยใหญ่เรียก จางลอง


ประเพณีปอยส่างลองของชาวไทยใหญ่ นับเป็นประเพณีอันทรงคุณค่า ที่ควรอนุรักษ์ไว้ อันเป็นการสืบทอดพุทธศาสนา ด้วยหน่อพุทธะ เป็นการเตรียมคนให้เป็นคนดี ใช้ธรรมกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยน มีเหตุมีผล


ปัจจุบันจะพบประเพณีปอยส่างลองได้ที่จังหวัดตาก เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ส่วนต่างประเทศจะพบในพม่า และจีน ส่วนลาว จะเรียกประเพณีนี้ว่า บวชลูกแก้ว


ปรับปรุงจาก ธนวันต์ –รักษิณา สวท.เชียงใหม่

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: