Accom Thailand

April 14, 2008

การเลือกตั้งทั่วไปของอิตาลีในวันแรกได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว


การเลือกตั้งทั่วไปวันแรกนาน 11 ชั่วโมงของอิตาลีได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อเวลา 22.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นวานนี้ หรือตรงกับเวลาประมาณ 03.00 น. ตามเวลาประเทศไทยที่ผ่านมา


โดยทางการอิตาลีระบุว่า มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 48.9 ซึ่งน้อยกว่าวันแรกของการเลือกตั้งเมื่อ 2 ปีก่อน ที่มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ร้อยละ 52.2 แม้จำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์จะต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีการกล่าวหากันว่า เหตุที่ตัวเลขลดล งเป็นเพราะผู้คนเบื่อหน่ายการเมืองจากความล้มเหลวในการ บริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีโรมาโน โพรดิ และ


วันนี้ชาวอิตาลีจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันเป็นวันที่ 2 โดยหน่วยเลือกตั้งจะเปิดในเวลาเที่ยงวันตามเวลาประเทศไทย.


ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: