Accom Thailand

April 30, 2008

เกาหลีเหนือจัดตั้งหน่วยฉุกเฉิน รับมือไข้หวัดนก

เกาหลีเหนือได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการ กักกันสัตว์ฉุกเฉิน เพื่อวางแผนป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกที่อาจเกิดขึ้น หลังมีการระบาดของไข้หวัดนกขยายวงกว้างในเกาหลีใต้ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือได้ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากเกาหลีใต้ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือไม่มีรายงานการระบาดของไข้หวัดนกครั้งใหม่ นับตั้งแต่ได้ฆ่าทำลายสัตว์ปีกกว่า 2 แสนตัว ระหว่างเกิดการระบาดเมื่อปี 2548

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: