Accom Thailand

May 4, 2008

กยศ.เตือน นร-นศ.ยื่นกู้ก่อนเปิดเทอม ป้องกันปัญหากู้ไม่ทัน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เตือน
นักเรียน-นักศึกษา ยื่นกู้ผ่านระบบ e-studentloan
ก่อนเปิดเทอมนี้ ป้องกันปัญหากู้ไม่ทัน


นายเสริมเกียรติ ทัศนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายปฎิบัติการ หรือ กยศ. กล่าวถึงความกังวลปัญหานักเรียนนักศึกษา ที่ต้องกู้เงินเรียนในปีนี้ อาจยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ อี-สติวเด้นท์โลนไม่ทัน เนื่องจากระบบเพิ่งเริ่มใช้งานและ ตรงกับช่วงปิดเทอม


ทำให้นักเรียน อาจไม่ทราบข่าวว่า ขณะนี้ผู้กู้รายเก่าได้ยื่นคำขอกู้ผ่านระบบอีสติวเด้นท์โลน แล้ว กว่าร้อยละ 50 หรือประมาณ 3 แสนกว่าราย จากทั้งหมด 609,674 ราย หลังจากที่เริ่มให้ลงทะเบียน ยื่นความจำนงมาตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา


ส่วนผู้กู้รายใหม่ ซึ่งมีประมาณ 235,100 ราย จะให้ดำเนินการหลังวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดสรรงบประมาณ ให้สถานศึกษา ทั้งใน


ระดับอุดมศึกษา ม.ปลาย และอาชีวะ โดยคาดว่าที่เหลือน่าจะทยอยยื่นกู้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งในส่วนรายเก่าและรายใหม่ ซึ่งขอย้ำให้นักเรียนนักศึกษายื่นกู้ผ่านระบบภายใน 15 วัน หลังเปิดภาคเรียน หลังจากนั้นสถานศึกษาจะเริ่มส่งสัญญาคำขอกู้ให้ธนาคารกรุงไทย เพื่อโอนเงินภายใน 30 วันหลังเปิดเทอม


สำหรับ จำนวนผู้กู้ปี 2551 มีทั้งหมด 844,774 ราย กยศ. ตั้งงบประมาณรองรับปล่อยกู้จำนวน 35,436 ล้านบาท หรือภาคการศึกษาละ 17,718 ล้านบาท


โดยผู้กู้ที่จะยื่นความจำนง สามารถดูรายละเอียดแ ละดาวน์โหลด แบบคำขอกู้ได้ที่ เวบไซต์ www.studentloan.or.th

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

แนะ นร.ที่พลาดแอดมิสชั่นปี 51 สามารถสมัครเข้าอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนได้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แนะนักเรียนที่พลาดจากการสอบแอดมิสชั่น ประจำปี 2551
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชนได้


นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ แอดมิสชั่น ประจำปี 2551 ยังมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนอีกจำนวนมาก ที่เปิดรับนักศึกษาในขณะนี้


เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.มีสถาบันที่ร่วมการคัดเลือกจำนวน 94 สถาบัน 788 คณะ/ประเภท มีทั้งหมด 122,412 ที่นั่งตามระเบียบการ แต่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย จำนวน 79,286 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.77 ของทั้งหมด


ดังนั้นจำนวนที่นั่งที่เหลืออยู่ประมาณ 30,000 ที่นั่ง สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเปิดรับตามระบบอื่นๆ ต่อไป อาทิ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นต้น

ซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน อีกหลายแห่ง


ทั้งนี้สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของ สกอ. www.mua.go.th

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

รามคำแหงพร้อม เปิดรับนักเรียนที่พลาดหวัง จากการสอบแอดมิสชั่น

อธิบการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้กำลังใจนักเรียน
ที่พลาดหวังจากการสอบแอดมิสชั่นปีนี้อย่าเสียใจ


ระบุยังมีสถาบันอุดม ทั้งของรัฐและเอกชน สามารถรองรับนักศึกษาได้อีกจำนวนมาก รวมทั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมเปิดรับสมัครรอบแรก วันที่ 10-14 พฤษภาคมนี้


รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิบการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า นักเรียนที่พลาดจากการสอบแอดมิสชั่น ประจำปี 2551 อย่าเสียใจกับการพลาดหวังในครั้งนี้ เนื่องจากยังมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนอีกจำนวนมากที่สามารถรองรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สามารถรองนักเรียนเข้าศึกษา ได้อย่างไม่จำกัดจำนวน และเป็นมหาวิทยาลัย ที่ผลิตนักศึกษา ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญาญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 ใน 8 คณะ คือ


คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน โดยเริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน ทั้งที่มหาวิทยาลัยและทางไปรษณีย์


โดยเริ่มรับสมัครรอบแรก ในวันที่ 10-14 พฤษภาคม และ รอบสอง ระหว่างวันที่ 3 – 13 มิถุนายนนี้


นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้จัด ทุนเรียนฟรี สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 ทุน สำหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


จะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าตำรา ค่าบำรุงการศึกษา และยังจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกคนละ 1 หมื่นบาท ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี


เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยต้องการ ส่งเสริมและสนับสนุน ผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

รวมพลังจัดตั้งกลุ่ม “พิทักษ์เมืองบุรีรัมย์”

สส. และ สจ.ทั้งสอบได้และสอบตก ในจังหวัดบุรีรัมย์
รวมพลังจัดตั้งกลุ่ม “พิทักษ์เมืองบุรีรัมย์”


ต้านอิทธิพลจากกลุ่มการเมือง ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐไม่เป็นธรรม รับเรื่องร้องทุกข์ประสานช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทุกๆ ด้าน


วันนี้ (4 พ.ค.51) นายโสภณ เพชรสว่าง นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นายขจรธน จุดโต นายจำรัส เวียงสงค์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธ์ สส.พรรคชาติไทย เขต 4 บุรีรัมย์ พร้อมด้วย สจ. และ อดีต สจ. ร่วม 30 คน จับมือรวมพลังจัดตั้ง กลุ่ม “พิทักษ์เมืองบุรีรัมย์”


เพื่อต่อต้านกลุ่มอิทธิพลทางการเมือง ตรวจสอบการกระทำทุจริต การใช้อำนาจรัฐ แต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการ โดยไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เพื่อที่จะนำเรื่องส่งให้กระทรวง ทบวง กรม ที่รับผิดชอบ ดูแลช่วยเหลือและตรวจสอบเอาผิดตามที่มีผู้ร้องเรียน


เพราะขณะนี้ ประชาชนไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา จากรัฐบาลอย่างจริงจัง นอกจากนี้เพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดให้ดีขึ้นด้วย โดยศูนย์รับร้องทุกข์จะตั้งอยู่ที่บ้านพัก นายโสภณ เพชรสว่าง ในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์


นายโสภณ เพชรสว่าง อดีต สส.เขต 1 บุรีรัมย์ กล่าวว่า การดำเนินงานจะมีกรรมการบริหาร 15 คน คอยดูแลเรื่องร้องทุกข์ประสาน ให้ความช่วยเหลือ


ทั้งข้าราชการ ประชาชน และเกษตรกร ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนที่เข้ามาร้องทุกข์ ถูกกลั่นแกล้ง เอาเปรียบ หรือถูกกดขี่ข่มเหง ให้ได้รับความเป็นธรรม

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

การปะทะกันทางภาคเหนือของ ศรีลังกา ทำให้กลุ่มกบฏ เสียชีวิต 18 คน


การสู้รบอย่างหนักหน่วงในภาคเหนือของศรีลังกา ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 19 คน เป็นสมาชิกของ กลุ่มกบฏพยัคฆ์ทมิฬอีแลม 18 คนและทหาร 1 นาย


แถลงการณ์ ของกระทรวงกลาโหมศรีลังการะบุว่า กองกำลังของรัฐบาลได้ต่อสู้กับกลุ่มกบฏในเขต มานนาร์เมื่อวานนี้และอ้างว่ากลุ่มกบฏเสียชีวิต 18 คนได้รับบาดเจ็บอีก 10 คน


ส่วนฝ่ายทหารเสียชีวิตเพียงนายเดียว และได้รับบาดเจ็บอีก 6 นาย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น จากฝ่ายกบฏ แต่เท่าที่ผ่านมา กลุ่มกบฏมักจะปฏิเสธ การกล่าวอ้างของกองทัพรัฐบาล เสมอ

อ่านข่าว ที่เกี่ยวข้อง


ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

กองกำลังสหรัฐโจมตีกลุ่มหัวรุนแรงในเมืองหลวงอิรัก


มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 คนจากการยิงปะทะกันระหว่างกองกำลังสหรัฐกับกลุ่มหัวรุนแรงชาวชีอะห์ ในเขตซาดร์ ซิตี้ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดในกรุงแบกแดด เมืองหลวงของอิรัก


หนึ่งวันหลังจากกองกำลังสหรัฐโจมตีเป้าหมายต้องสงสัยด้วยจรวด ทำให้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงแบกแดดได้รับความเสียหาย


การปะทะกันในวันนี้ ยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 17 คน แต่ไม่ทราบความเสียหายของฝ่ายสหรัฐ ทั้งนี้ กองกำลังสหรัฐได้ปะทะกับกลุ่มหัวรุนแรงในเขต ซาดร์ ซิตี้ มาตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา


ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคน ซึ่งสมาชิกของกลุ่มหัวรุนแรง ที่จงรักภักดีต่อ นายมอคตาดา อัล-ซาดร์ ที่ต่อต้านชาวอเมริกัน กล่าวหากองกำลังสหรัฐ ว่าสังหารพลเรือนเป็นส่วนใหญ่

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

อับกาเซีย ทำลายเครื่องบินสอดแนมของ จอร์เจียได้อีก 1 ลำ

สาธารณรัฐอับกาเซีย ที่ประกาศแยกตัว ออกจาก จอร์เจียยืนยันว่า


สามารถทำลาย เครื่องบินสอดแนมไร้นักบินของจอร์เจียได้อีก 1 ลำในวันนี้


ในขณะที่ทางการ จอร์เจียได้ออกมาปฎิเสธข่าวนี้ อย่างสิ้นเชิง โดยชี้แจงว่าไม่ได้มีการส่งเครื่องบินดังกล่าวออกทำการบินในวันนี้


หลังเกิด เหตุการณ์ทำนองเดียวกัน เมื่อ 2 สัปดาห์ ก่อน ซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดสูงใน ภูมิภาคนี้ สำนักข่าวไออาร์เอ. โนโวสตี้ ของ รัสเซียรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของ


นายเมรับ คิชมาริยา รัฐมนตรีกลาโหมอับกาเซีย ว่า กองกำลังต่อต้านอากาศยาน ของอับกาเซีย ยิงเครื่องบินสอดแนมไร้นักบิน ของ จอร์เจีย ตกในเขต โอคามเชียร์สกี้ ทางตอนใต้ของ อับกาเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติม
จอร์เจียกล่าวหารัสเซีย ยิงเครื่องบินสอดแนมแบบไร้นักบินของตน

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

เกิดเหตุจลาจลในเรือนจำ ฮอนดูรัส

honduras_map


หลังเกิดเหตุจลาจลในเรือนจำใหญ่ในฮอนดูรัสเมื่อ คืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โฆษกกระทรวงความมั่นคงฮอนดูรัสแถลงเมื่อวานนี้ว่า


เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถเข้าควบคุมเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในเรือนจำได้ และ หลังการตรวจสอบพบว่า มีนักโทษเสียชีวิตอย่างน้อย 18 คน


ซึ่งครั้งนี้นับเป็นเหตุจลาจลครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในเรือนจำของฮอนดูรัส ภายใน 1 สัปดาห์ ฮอนดูรัส มีเรือนจำทั้งหมด 25 แห่ง มีนักโทษที่อยู่กันอย่างแออัดจำนวนมาก และมักจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกัน ระหว่าง สมาชิกกลุ่มอันธพาลหลายกลุ่ม ที่ถูก คุมขัง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม สาธารณรัฐฮอนดูรัส Republic of Honduras จาก กระทรวงต่างประเทศ

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

พรรครัฐบาลอังกฤษ ได้บทเรียน จากการแพ้เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีลอนดอน

พรรคแรงงาน ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษ
ให้คำมั่นเมื่อวานนี้ ที่จะเรียนรู้ จาก ความพ่ายแพ้


หลังจากที่ นายบอริส จอห์นสัน จากพรรคอนุรักษ์ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน มีชัยชนะเหนือ นายเคน ลิฟวิงสโตน สังกัดพรรคแรงงาน ได้เป็น นายกเทศมนตรี กรุงลอนดอน ซึ่งหนังสือพิมพ์ของอังกฤษรายงานว่า


ความพ่ายแพ้ดังกล่าว อาจจะเป็นสัญญานบ่งชี้ ถึงจุดเริ่มต้น ของการสิ้นสุดยุคสมัยของ รัฐบาล นายกอร์ดอน บราวน์ นายกรัฐมนตรี จาก พรรคแรงงาน ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และ คะแนนนิยมเริ่มตกต่ำ เพราะเกิดปัญหาหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่อง การบริหารจัดการ

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

ราคาอาหารที่แพงขึ้นอาจจะทำให้ บังกลาเทศ ต้องใช้ภาวะฉุกเฉินต่อไป


สถาบันข่าวกรองด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ จัดทำรายงานฉบับหนึ่ง ระบุว่า ราคาอาหารที่แพงขึ้น อาจจะทำให้ บังกลาเทศ ต้องประกาศใช้ภาวะฉุกเฉิน อย่างต่อเนื่อง


และยังอาจจะมีผลต่อการจัดเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปในปลายปีนี้ด้วย รายงานฉบับนี้ยังเตือนว่า สภาพการที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เกิดการประท้วงวุ่นวายขึ้นอีก


หลังจากที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา คนงานโรงงานสิ่งทอใน กรุงทากา เคยจัดการชุมนุมประท้วง เรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างแรงงาน เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ สำหรับราคาอาหารที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นการท้าทายประกาศภาวะฉุกเฉินที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่


สถาบันข่าวกรองด้านเศรษฐกิจยังคาดการณ์ว่า สถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นใ นระยะเวลาอันใกล้นี้ และ การประท้วงที่เกิดขึ้น จะเป็นการทดสอบความสามารถของรัฐบาลรักษาการ ในการบริหารปกครองประเทศด้วย

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Next Page »

Blog at WordPress.com.