Accom Thailand

May 4, 2008

ราคาอาหารที่แพงขึ้นอาจจะทำให้ บังกลาเทศ ต้องใช้ภาวะฉุกเฉินต่อไป


สถาบันข่าวกรองด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ จัดทำรายงานฉบับหนึ่ง ระบุว่า ราคาอาหารที่แพงขึ้น อาจจะทำให้ บังกลาเทศ ต้องประกาศใช้ภาวะฉุกเฉิน อย่างต่อเนื่อง


และยังอาจจะมีผลต่อการจัดเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปในปลายปีนี้ด้วย รายงานฉบับนี้ยังเตือนว่า สภาพการที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เกิดการประท้วงวุ่นวายขึ้นอีก


หลังจากที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา คนงานโรงงานสิ่งทอใน กรุงทากา เคยจัดการชุมนุมประท้วง เรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างแรงงาน เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ สำหรับราคาอาหารที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นการท้าทายประกาศภาวะฉุกเฉินที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่


สถาบันข่าวกรองด้านเศรษฐกิจยังคาดการณ์ว่า สถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นใ นระยะเวลาอันใกล้นี้ และ การประท้วงที่เกิดขึ้น จะเป็นการทดสอบความสามารถของรัฐบาลรักษาการ ในการบริหารปกครองประเทศด้วย

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: