Accom Thailand

May 20, 2008

ช่วยเหลือ การครองชีพ ข้าราชการระดับต้น

ตามที่รัฐบาลได้มี นโยบายจะช่วยเหลือ การ ครองชีพ ของ
ข้าราชการ โดยเฉพาะ ข้าราชการระดับต้น


เพื่อให้มีรายได้พื้นฐานที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เนื่องจากค่าครองชีพ ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นั้น คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือการครองชีพ ข้าราชการระดับต้น ตามที่คณะกรรมการพิจารณา เงินเดือนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนอ ในการประชุมเมื่อเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551


เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของ ข้าราชการระดับต้น ในระยะเฉพาะหน้า ด้านการปรับเพิ่มเพดานเงินเดือน ของข้าราชการ ที่จะได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้น จาก


อัตราขั้นต่ำ 7,700 บาท เป็น 8,200 บาท และขั้นสูงจากอัตรา 11,000 บาท เป็น 11,700 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551


ทั้งนี้ ข้าราชการระดับ 5 ลงมา หรือเทียบเท่า ที่มีอัตราเงินเดือนไม่ถึง 11,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือการครองชีพในอัตราเดือนละ 1,000 บาท โดยเมื่อนำเงิน ช่วยการครองชีพ รวมกับเงินเดือนแล้ว จะต้องมีรายได้รวมไม่เกิน 11,000 บาท


และหากข้าราชการได้รับเงินช่วยเหลือ การครองชีพ ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท รวมกับเงินเดือนแล้ว ยังมีรายได้ไม่ถึง 7,700 บาท ให้ได้รับเงินช่วยเหลือการครองชีพเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายได้รวม ต่อเดือนเท่ากับ 7,700 บาท


นอกจากนี้ ให้มีการปรับขยายเพดาน เงินเดือนของข้าราชการ ที่ได้รับเงินค่าครองชีพ รวมเงินเดือน จากอัตราขั้นต่ำ 7,700 บาท เป็น 8,200 บาท และ


ขั้นสูงจาก 11,000 บาท เป็น 11,700 บาท พร้อมกับให้กระทรวงการคลัง แก้ไข ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อการครองชีพชั่วคราว ของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ


รวมทั้งให้ ปรับเงินช่วยเหลือ การครองชีพ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ที่ได้รับในลักษณะเดียว กับ เงินค่าครองชีพ ของ ข้าราชการ


สำหรับมาตรการดังกล่าว เป็นการบรรเทาความเดือนร้อน เฉพาะหน้าของ ข้าราชการชั้นผู้น้อย ตั้งแต่ระดับ 5 ลงมา หรือเทียบเท่า ไม่ใช่ การปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการชั้นผู้น้อย


โดยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเดือน ระหว่าง 500 บาท ถึง 700 บาท ซึ่งจะมีข้าราชการ ทุกประเภท ได้รับประโยชน์ ประมาณ 300,000 คน เป็น


ข้าราชการพลเรือนประมาณ 84,000 คน


ทหาร 64,000 คน ตำรวจ 61,000 คน


ลูกจ้างประจำ ราว 60,000 คน


ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 700 คน


แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้คณะรัฐมนตรี จะมีมติเห็นชอบ ให้มีการช่วยเหลือ การครองชีพของข้าราชการ ชั้นผู้น้อย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551


คงจะได้รับเงินช่วยเหลือ ดังกล่าว เป็นการตกเบิกย้อนหลัง ในเดือน กรกฎาคม 2551 เนื่องจากระทรวงการคลังจะต้องร่างระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของ ข้าราชการ และ ลูกจ้าง


พร้อมจัดทำบัญชี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และ ลูกจ้างประจำ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา ก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป


คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เห็นด้วยกับการปรับเพิ่มค่าครองชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับล่าง ระหว่าง 500 – 700 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา


นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ ครส. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มี เงินเดือนน้อยตั้งแต่เงินเดือน 7,700-11,000 บาท ซึ่งเป็นการปรับเพิ่ม ค่าครองชีพให้พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับล่าง ส่วนจะเพิ่มระดับละเท่าไรนั้น ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ ระหว่างยกร่าง ระเบียบการจ่ายเงินอยู่ แต่ไม่ต่ำกว่า 500-700 บาท ซึ่งคาดว่าภายใน 1 สัปดาห์คงเสร็จสิ้น และจะมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา


อย่างไรก็ตามในส่วนของ ครส.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน ผู้บริหารและข้าราชการ เพื่อพิจารณา อัตราการจ่ายเงินค่าครองชีพ ให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจครั้งนี้ ควบคู่ไปกับกระทรวงการคลัง เนื่องจาก ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ระบุว่า


หากมีการปรับสภาพการจ้างเกี่ยวกับ เงิน ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ด้วย


นอกจากนี้นางอุไรวรรณ ยังเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีแรงงานของกลุ่มจี 8 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่าที่ประชุมได้ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการปรับตัว และรักษาสมดุลยภาพ ในการใช้ชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม รายได้ และ การเตรียมคนภายใต้การผันแปรทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อคนทำงาน


โดยต้องเตรียมคนที่มีความสามารถ และมีศักยภาพในการปรับตัว เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลง ที่จะตามมาเมื่อประชากรมีอายุสูงขึ้น


ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมก็ได้ไปเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยในญี่ปุ่น ซึ่งพบว่าต่างมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เป็นที่น่าพอใจยิ่ง จึงอยากฝาก บอกคนงานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งด้าน ภาษา และฝีมือในการทำงานด้วย

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ปรับปรุงจากบทความที่เรียบเรียงโดย โอภาส เสวิกุล สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรกรรม ในเขตปฏิรูปที่ดิน

นายแพง พวงราช เกษตรกรอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ


หลังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การจัดการและการบริหารอย่างมีระบบ


นายแพง พวงราช อายุ 51 ปี เกษตรกรบ้านทุ่งบัว ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินกิจกรรม การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การทำ BIO-Diesel การปลูกพืชทดแทนพลังงานและ การทำไร่นาสวนผสมในพื้นที่ของตนเอง


โดยใช้วิธีการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีแรงจูงใจจากการดำเนินชีวิตตาม ปรัชชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้ กับพสกนิกรชาวไทย ประกอบกับได้เป็น ผู้นำในด้านเกษตรอินทรีย์ ของอำเภอศีขรภูมิ และ


ยังเป็นผู้ริเริ่ม การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยใช้วิธีการ เปิดตามันสำปะหลัง ซึ่งการดำเนินดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


จนทำให้ได้รับรางวัล เกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรกรรม ในเขตปฏิรูปที่ดิน จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นโล่ห์รางวัล พร้อมเงินสด 30,000 บาท


ถือเป็นเกษตรกร ที่มีความมุ่งมั่นในอาชีพ จนกระทั่งประสบผลสำเร็จ เกษตรกรท่านใด ที่ต้องการเยี่ยมชมกิจกรรม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-5808255 ได้ทุกวัน

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

จีนหวั่นแผ่นดินไหวรอบใหม่ หลังคางคกอพยพเต็มท้องถนน คล้ายกับครั้งที่แล้วที่ เป่ยฉวน


2008-5-9
100000 toads went on a journey in Mianzhu,Sichuan
9 พ.ค. 2551
กองทัพคางคกอพยพหนีออกจากเมือง เมียนฉู มณฑลเสฉวน

toad_video 3 days before Earthquark in Sichuan


Christ Lee’s Video
คลิปรวมบรรทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหว 8.0 ริคเตอร์
วันที่ 12 พ.ค. 2551 เวลา 12.28 น. ที่เมืองเวินฉวน มณฑลเสฉวน จีน

chris_lee_video_feedback

ผู้เสียชีวิตหรือสูญหายจากแผ่นดินไหวเป็นกว่า 7 หมื่นคนแล้ว

Filed under: 1 — accomthailand @ 23:52

ทางการจีนปรับเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตหรือสูญ หายจากแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงเป็นกว่า 7 หมื่นคนแล้วในวันนี้ ขณะที่หน่วยกู้ภัยสามารถช่วยผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังได้อีก 1 คนหลังเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว 8 วัน แถลงการณ์ของรัฐบาลจีนระบุว่า จนถึงขณะนี้ มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 4 หมื่น และสูญหายกว่า 32,000 คน โดยก่อนหน้านี้รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า 5 หมื่นคนเท่านั้น นอกจากนี้ ทางการจีนยังต้องการเต็นท์ประมาณ 3 ล้านหลังสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเกือบ 1 ล้านคน โดยห้ามส่งออกเต็นท์เป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในประเทศก่อน

After Wenchuan Earthquake 12 May – หลายภาพจากแผ่นดินไหวที่จีน

mourning-on-tiananmen-square

A man holds a national Chinese flag and shouts nationalistic slogans following three minutes of mourning on Tiananmen Square in Beijing May 19, 2008. Sirens wailed as China paused in grief on Monday as the country began three days of mourning for more than 30,000 victims of an earthquake that struck a week ago.
REUTERS/Grace Liang

earthquake-hit-area-of-mianyang

A woman rests in an evacuation center in the earthquake-hit area of Mianyang, Sichuan province May 19, 2008. REUTERS/Nicky Loh

town-of-nanba-in-pingwu-county

A rescue worker rests on top of the debris of a collapsed building after an earthquake hit the town of Nanba in Pingwu county, Sichuan province May 19, 2008. REUTERS/Aly Song

beichuan-sichuan-province

A resident on his way out of earthquake-hit Beichuan, Sichuan province rests at the side of the road with his personal belongings May 19, 2008. REUTERS/China Daily

Israeli strikes, raid kill 5 – อิสราเอลใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฉนวนกาซา 3 ครั้ง

israeli-air-strikes

A Palestinian child cries during the funeral for Ali al-Dahdoh in Gaza May 20, 2008 . ..


Three Israeli air strikes in the Hamas-controlled Gaza Strip on Tuesday killed a Hamas militant and two other Palestinian civilians, one of them al-Dahdoh, local medical workers said. The latest air strike east of Gaza City killed a Hamas gunman and wounded three other civilians, medical workers said.An Israeli army spokeswoman confirmed the strike and said the target was a group of militants with ant-tank weapons.
REUTERS/Mohammed Salem


GAZA (Reuters) – Three Israeli air strikes and a raid in the Hamas-controlled Gaza Strip on Tuesday killed three Hamas militants and two Palestinian civilians, local medical workers and the Islamist group said.


Read full article from Reuters


อิสราเอล ใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฉนวนกาซา


ที่อยู่ในความควบคุมของกลุ่ม หัวรุนแรงฮามาส 3 ครั้งในวันนี้ ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 3 คน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นสมาชิกกลุ่มฮามาส 1 คนและพลเรือนอีก 2 คน


โฆษกกองทัพอิสราเอลยืนยันว่า มีการโจมตีทางอากาศจริง แต่มุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มหัวรุนแรง ที่มีอาวุธต่อ ต้านรถถังไว้ในครอบครองเท่านั้น ซึ่งคนกลุ่มนี้เพิ่งจะยิงจรวดโจมตี เมืองสเดร็อต ของ อิสราเอล

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

ราคาน้ำมัน ตลาดนิวยอร์ค ปิดตลาดพุ่งสูงถึง 128.95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมันในตลาดโลกทำสถิติสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ในวันนี้ โดยแตะระดับ 129.31 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้วขณะที่นักค้าน้ำมันวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดส่ง น้ำมันดิบเข้าสู่ตลาดโลก ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในตลาดนิวยอร์คพุ่งสูงถึง 129.31 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในการซื้อขายระหว่างวันก่อนปรับลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 128.95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ก็ยังสูงกว่าราคาปิดเมื่อวานนี้ถึง 1.90 เหรียญสหรัฐ ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดลอนดอนสำหรับการส่งมอบในเดือนกรกฎาคมแตะระดับ 127.49 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก่อนปรับลดลงเหลือ 127.13 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 2.07 เหรียญสหรัฐ

ราคาข้าวเปลือกนาปรัง 20 พ.ค.51

Filed under: 1 — accomthailand @ 23:36

ที่จังหวัดมหาสารคาม ราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปรัง ในวันนี้ ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ราคาตันละ 12,300 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 6,500 บาท ขึ้นอยู่กับความชื้นและสิ่งเจือปน
นายกรรพล พินธุรักษ์ การค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยถึงราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปรัง ในวันนี้ (20 พ.ค.51) ของจังหวัดมหาสารคาม ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ราคาตันละ 11,500 – 12,300 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 6,000 – 6,500 บาท หากเกษตรกรไม่ได้รับเป็นธรรมจากผู้ประกอบการค้าข้าว แจ้งได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ถนนมหาชัยดำริห์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์หรือโทรสารหมายเลข 0 4374 0729 หรือ 0 4372 3668 หรือสายด่วนแม่บ้าน 1569

ชมรมหมากรุกไทยนครสวรรค์จัดแข่งขัน และโชว์หมากรุกแกะสลักกระดานใหญ่

Filed under: 1 — accomthailand @ 23:36

ชมรมหมากรุกไทยนครสวรรค์จัดแข่งขัน และโชว์หมากรุกแกะสลักกระดานใหญ่
ผศ.จำลอง ลือชา เลขานุการชมรมหมากรุกไทยนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางชมรมร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ กำหนดจัดการแข่งขันหมากรุกชิงรางวัล เพื่อคัดเลือกหาตัวดาวรุ่งเยาวชนของนครสวรรค์ ไว้พัฒนาฝีมือส่งเสริมไปแข่งขันในระดับสูงต่อไป โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทประชาชนและเยาวชน กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคมนี้ ที่ชมรมหมากรุกไทยนครสวรรค์ อุทยานสวรรค์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ฟรี ที่ชมรมหมากรุกไทยนครสวรรค์ อุทยานสวรรค์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นอกจากนี้ในการจัดการแข่งขันจะมีการจัดโชว์หมากรุกกระดานใหญ่ ขนาด 5 เมตร ที่มีตัวหมากรุกแกะสลักด้วยไม้อย่างสวยงาม สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดต.สุรินทร์ สีหมากสุก กรรมการชมรมฯ โทรศัพท์ 08-4619-9700

โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย ระยะเวลา 3 ปี คือ ระหว่างปี 2549 – ปี 2551

Filed under: 1 — accomthailand @ 23:35

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เผย 80 พรรษา 80 พันฝายที่นครสวรรค์ สำเร็จตามเป้าหมายกว่าพันฝาย
นายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เห็นชอบโครงการรณรงค์การก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย ระยะเวลา 3 ปี คือ ระหว่างปี 2549 – ปี 2551 โดยมีเป้าหมายการก่อสร้างทั่วประเทศ ปีละ 80,000 ฝาย รวมทั้งสิ้น 240,000 ฝายนั้น
จังหวัดนครสวรรค์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 1,500 ฝาย รวม 3 ปี แบ่งการจัดสร้างเป็นปีละ 585 ฝาย ทั้งแบบผสมผสานและแบบกึ่งถาวร ผลการดำเนินงาน โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ สรุปผลการดำเนินการ ในปี 2549 ครบตามเป้าหมาย 585 ฝาย ในพื้นที่ 6 อำเภอ ใช้งบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,098,420 บาท
ปี 2550 ครบตามเป้าหมาย 585 ฝาย ในพื้นที่ 7 อำเภอ ใช้งบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,473,420 บาท และในปี 2551 หน่วยงานรับผิดชอบได้เสนอแผนงานก่อสร้าง จำนวน 1,024 ฝาย ในพื้นที่ต้นน้ำที่เป็นที่สูงใน 7 อำเภอ วงเงินงบประมาณ 5,200,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณจากส่วนราชการ 350,000 บาท และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,850,000 นับได้ว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าว ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย
สำหรับฝายต้นน้ำลำธาร (CHECK DAM) เป็นแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้หลักทรัพยากรธรรมชาติ ที่เอื้ออำนวยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน สร้างระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์ขึ้น ช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลมากับน้ำ เป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็ก ที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณป่าต้นน้ำ ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและลดความรุนแรงและความถี่ของการเกิดไฟป่าได้ด้วย

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.