Accom Thailand

June 4, 2008

รมช.คลัง มั่นใจ จัดสรรพื้นที่ราชพัสดุให้เกษตรกรเช่าในราคาถูก ได้ทันฤดูกาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มั่นใจ สามารถจัดสรรพื้นที่ราชพัสดุให้เกษตรกรเช่าในราคาถูก ได้ทันก่อนหมดฤดูกาลเพาะปลูกในช่วงหน้าฝนนี้

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย ถึงความคืบหน้าการขอคืนที่ราชพัสดุ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จากส่วนราชการ จำนวน 1 ล้านไร่ เพื่อนำมา จัดสรรเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตร ให้กับเกษตรกร เช่าในราคาถูก ว่า

เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือถึง รัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานหน่วยงาน ในสังกัด เพื่อขอคืน ที่ราชพพัสดุแต่ละกระทรวง ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ คาดว่าจะสามารถจัดสรรให้เกษตรกรได้ก่อนหมดฤดูกาลเพาะปลูกในปีนี้ กว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีเกษตรกร แจ้งความประสงค์ ขอเช่าที่เข้ามาบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถ สรุปตัวเลขที่ชัดเจนได้

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: