Accom Thailand

June 6, 2008

กระทรวงการคลังและธนาคาร ธกส. รับจำนำข้างเปลือกจากเกษตรกร

rice
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับจำนำข้างเปลือกจากเกษตรกร

พล ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือ กขช . มีมติเห็นชอบให้

กระทรวงการคลัง และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ดำเนินการ รับจำนำข้าวเปลือก จากเกษตรกร โดยรับจำนำ
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง 5 % ที่มีความชื้นไม่เกิน 15 % ตันละ 14,000บาท และ
ข้าวเปลือกเหนียวที่มีความชื้นไม่เกิน 15 % ตันละ 9,000บาท
ส่วนข้าวเปลืกที่มีความชื้นเกิน 15%ให้หักลด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ซึ่งทางรัฐบาลกำหนดว่าจะ รับจำนำข้าวนาปรัง ประมาณ 2 ล้านตัน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา กำกับดูแล 3 ชุด คือ

คณะกรรมการพิจารณา และจัดการรับจำนำ
คณะทำงานพิจารณา สีแปรสภาพข้าวเปลือก และ
คณะทำงานพิจารณาข้าวสาร

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ให้ชะลอการจำหน่าย ข่าวถุงธงฟ้าไว้ก่อน เนื่องจาก สถานการณ์ราคาข้าวผันผวนและ ขณะนี้ราคาข้าวสาร ได้ลดลงแล้ว

พร้อมกันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่าทางธนาคาร ธกส.จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันจันทร์นี้

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: