Accom Thailand

July 18, 2008

พระบรมราชินีนาถ ทรงอ่านหนังสือธรรมะ “พระอานนท์ พุทธอนุชา”

พระสุรเสียงพระราชินี ยก
“พระมหาโมคคัลลานะ” กำจัดคนชั่ว


“สนธิ ลิ้มทองกุล” อัญเชิญพระสุรเสียงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอ่านหนังสือธรรมะ “พระอานนท์ พุทธอนุชา” ตอน “ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย” ที่มีนัยถึงการกำจัดคนชั่ว เปรียบพันธมิตรฯ เสมือนพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย คอยกำจัดคนชั่วแทนพระพุทธเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ทรง�่านหนังสื�ธรรมะ พระ�านนท์ พุทธ�นุชา ต�น ความ�ัศจรรย์แห่งธรรมวินัย

พระบรมราชินีนาถ ทรงอ่านหนังสือธรรมะ พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอน ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัยภายหลังจากได้มีการอัญเชิญพระสุรเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อ่านหนังสือธรรมะ “พระอานนท์ พุทธอนุชา” เนื่องในวโรกาสทรงครองอิสริยยศ สมเด็จพระราชินี ปีที่ 54 วันที่ 12 สิงหาคม 2547 ตอน “มหามิตร” มาเปิดเผยไปเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 17 ก.ค.51 ล่าสุดเมื่อเวลา 00.10 น.ที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ขึ้นเวทีพันธมิตรฯ เพื่ออัญเชิญพระสุรเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอ่านหนังสือธรรมะ “พระอานนท์ พุทธอนุชา” ตอน “ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย” กล่าวถึงการลงอุโบสถขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความยาวประมาณ 3 นาที


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงที่พระมหาสมณเจ้า ไม่แสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ให้แก่พระสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ อุโบสถาคาร จนพระอานนท์พุทธอนุชากราบทูลถามถึงสองครั้ง พระมหามุนีจึงตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ ในชุมนุมนี้ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์มีอยู่ อานนท์มิใช่ฐานะที่ตถาคตจะแสดงปาฏิโมกข์ในท่ามกลางบริษัทอันไม่บริสุทธิ์” ตรัสอย่างนี้แล้วก็ประทับเฉยต่อไป

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ ตน ความัศจรรย์แห่งธรรมวินัย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ ตอน ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย


จนพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย นั่งเข้าฌานตรวจดูว่า ภิกษุรูปใดเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อันเป็นที่รังเกียจของสมเด็จพระบรมศาสดา เมื่อได้เห็นแล้วจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางสงฆ์ว่า “ดูก่อนภิกษุ ท่านออกไปเสียเถิด สมเด็จพระบรมศาสดาเห็นท่านแล้ว” แม้พระมหาเถระจะกล่าวอย่างนี้ถึง 3 ครั้ง ภิกษุรูปนั้นก็ไม่ยอมออกไปจากชุมนุมสงฆ์ พระมหาโมคคัลลานะจึงลุกขึ้นแล้วดึงแขนภิกษุรูปนั้นออกไป


จากนั้น นายสนธิ กล่าวว่า ธรรมะข้อนี้มีนัยสำคัญมากที่สุด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยก่อนพุทธกาลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ.2551 เหมือนกัน การที่พระพุทธเจ้าไม่แสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ ก็เพราะในบรรดาพระสงฆ์ที่นั่งมีภิกษุองค์ที่ไม่บริสุทธิ์ เปรียบเสมือนสังคมซึ่งมีคนไม่ดีอยู่ เพราะฉะนั้นการที่สังคมมีคนไม่ดีอยู่ มีคนชั่วอยู่เพียงคนเดียว ย่อมก่อให้เกิดปัญหา ต้องรอจนกว่าเราต้องกำจัด เอาคนไม่ดีหรือคนชั่วออกไป สังคมถึงจะเดินหน้าต่อไปได้


“สังคมไทยมีคนชั่ว คนไม่ดีอยู่มาก เราต้องกำจัดเอาออกไป การที่พระพุทธเจ้าไม่แสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ ก็เพราะมีภิกษุสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์เพียงรูปเดียว จนพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายต้องเข้ามาคลี่คลายปัญหา ด้วยการดึงแขนภิกษุสงฆ์รูปนั้นออกไป”


นายสนธิ กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงทราบดีอยู่แล้วว่า ภิกษุรูปนั้นเป็นใคร แต่พระองค์ทรงนิ่งเงียบถึง 3 ครั้ง เพราะให้โอกาสภักษุรูปนั้นกลับตัวกลับใจ แต่ภิกษุรูปนั้นไม่เข้าใจ และคิดว่าการนิ่งเฉยของพระองค์ คือความเมตตาแล้วมองไม่เห็นความชั่วของตัวเอง นอกจานี้พระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะดำเนินการด้วยพระองค์เอง หน้าที่ในการกำจัดภิกษุที่ไม่บริสุทธิ์จึงตกอยู่กับพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย มีฤทธิ์เดชมาก


ดังนั้น เมื่อมองมาในสังคมไทยที่ไม่สามารถเดินหน้าไปได้ก็เพราะมีคนชั่วอยู่มาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงนิ่งเฉย พระองค์ไม่ได้อยู่ในสถานะที่มาบอกว่า คนนี้ดี คนนี้ชั่ว หน้าที่นี้จะต้องตกอยู่กับพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้มีฤทธิ์


ซึ่งวันนี้ผู้มีฤทธิ์ก็นั่งกันอยู่ที่นี่แล้ว และนอกจากนี้ที่นี่แล้ว ทหารก็เป็นผู้มีฤทธิ์เช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้ว ทำไมถึงมีผู้มีฤทธิ์เพียงกลุ่มเดียว ที่กระทำตนเป็นพระมหาโมคคัลลานะ ต้องมีพระมหาโมคคัลลานะ อีกองค์เข้ามากำจัดคนชั่วออกไปเช่นกัน เราต้องกำจัดคนชั่ว แม้นมีเพียงคนเดียวก็ต้องเอาออกไป

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ ผู้จัดการออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2551 02:05 น.
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000084456
พิมพ์ ข่าวนี้
ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านช่าวและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: