Accom Thailand

July 20, 2008

ปราสาทเขาพระวิหาร – ศรี ศิขเรศวร…..ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา

ศรี ศิขเรศวร…..ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
โดย นพวรรณ สิริเวชกุล

คลิกที่ไอคอนด้านบนเพื่อ ชม และ ฟัง ในรูปแบบ MULTIMEDIA
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”


บนผาสูงชันของเทือกเขาพนมดงรัก เหนือจากระดับน้ำทะเล 657 เมตร คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏชื่อ ตามศิลาจารึก ที่ค้นพบในบริเวณนั้น ว่า ‘ภวาลัย’ ปัจจุบันรู้จันกันในนาม ปราสาทเขาพระวิหาร ชาวเขมรเรียก เปรี๊ยะวิเฮียร์ อันเป็นศาสนสถานโบราณ ที่ผูกพันกับวิถีชีวิต ของทั้ง ชาวไทยอีสาน และ ชาวเขมรกัมพูชา


ในฝั่งแผ่นดินไทย ปราสาทเขาพระวิหาร ตั้งอยู่ที่ บ้านภูมิซร๊อล ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ หากเราขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของ ยอดปราสาท เบื้องล่างที่ทอดไกลออกไป คือ เจียมกะสาน หรือ ซำปาก้าง จังหวัดกำปงทม ประเทศกัมพูชา มองไกลไป จนสุดขอบฟ้าทางใต้ คือ พนมกุเลน เมืองพระนคร และ ทะเลสาบเขมร นั่นคือ แผ่นดินที่ เราเรียกกันว่า ถิ่นเขมรต่ำ…ที่ทำให้มองเห็นปราสาทหลังนี้ดั่ง วิหารสวรรค์


กรณีพิพาท ปราสาทเขาพระวิหาร ยังเดินมาไม่ถึงจุดสิ้นสุด ดูราวกับว่า สถานที่แห่งนี้ มิต้องการให้ ใครครอบครอง ดั่งความเชื่อแต่เก่าก่อน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ มีไว้เพื่อชนทุกเผ่าพันธุ์


เนื่องเพราะครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้ เคยเป็นแหล่งจาริกแสวงบุญ ของคนหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เปรียบดั่ง ขอม เป็นผู้สร้างปราสาท แต่ปราสาท นั้นมีความสัมพันธ์ กับ คนหลายกลุ่ม หลากคติความเชื่อ และ นั่นคือความหมาย และความสำคัญ อันเป็นสากลของ เขาพระวิหาร


คลิกที่นี่ เพื่อ download ชมภาพ วิดีโอ (150 k 9,428 kb)
คลิกที่นี่ เพื่อ download ชมภาพ วิดีโอ ( 38 k 3,238 kb)

ศรี ศิขเรศวร.....ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา

ศรี ศิขเรศวร.....ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา


สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นมา หลากยุคหลายสมัย แต่ที่สำคัญคือช่วงประมาณ พุทธศตวรรษที่ 15 ในสมัยของ พระเจ้ายโศวรรมัน โปรดให้ สถาปนาศิวลึงค์ อันศักดิ์สิทธิ์ ศิขเรศวร ณ เทวาลัย แห่งเขาพระวิหาร ที่แสดงให้เห็นว่า พระองค์ได้ทำให้ สถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่ สักการะของ คนหลายกลุ่มที่ นับถือ ลัทธิภูเขา


เขาพระวิหารจึงกลายเป็นที่จาริกแสวงบุญ เช่นเดียวกับที่ ปราสาทวัดภู ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตตอนใต้ของ ประเทศลาว


นับจาก พระเจ้ายโศวรมันแล้ว เทวาลัยพระวิหารแห่งนี้ ก็ถูกต่อเติมเรื่อยมา และ ถือเสมือนเป็นที่สถิต แห่งพระราชอำนาจ ของ กษัตริย์ขอม ทุกพระองค์


กษัตริย์สมัยต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และ 2 นั้น ได้ทำให้ เขาพระวิหาร กลายเป็นศูนย์กลาง แห่งความเชื่อ ของผู้คน ยิ่งกว่าเดิม


โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ทรงโปรดให้ ปราสาทแห่งนี้ เป็นเสมือน หอประวัติที่เก็บเอกสาร ของชาวกัมพุช ใน สมัยของพระองค์ และ ยังทำให ้เขาพระวิหารแห่งนี้ เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์


เป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อที่คนหลายกลุ่มหลายเหล่า รับนับถือ พร้อมกับเป็นแหล่งสถิตอำนาจ ของ เทพกษัตริย์บรรพบุรุษของพระองค์ และ เป็นที่รวมของ ความเชื่อลัทธิเทวะราชา ในสมัยนั้นอีกด้วย


ปราสาทเขาพระวิหาร สร้างด้วยศิลาทราย ซึ่งสกัดจากบริเวณเทือกเขานี้ ยังเห็นร่องรอยอยู่บางที่บางแห่ง ที่พวกขอมสกัดหินไปใช้ ก่อสร้าง เช่นบริเวณ ขอบสระตราว และบริเวณใกล้กับ มออีแดง นอกจากจะก่อสร้างด้วยศิลาทรายแล้วปราสาทพระวิหารยังสร้างด้วยอิฐเผา และ ดินเหนียว อีกด้วย


ลักษณะเด่นที่ทำให้เขาพระวิหาร เป็นที่รู้จักทั่วไปคือ ตั้งอยู่บนที่สูง กว่าปราสาทหินอื่นๆ ในเมืองไทย อ.มานิต วัลลิโภดม นักโบราณคดี ได้บันทึกไว้ในเอกสาร ของ กรมศิลปากร ว่า สิ่งก่อสร้างที่รวมกันเป็น ปราสาทเขาพระวิหารนั้น


เริ่มตั้งแต่ที่ลาดต่ำเชิงเขา จนถึงผาชันสุด ห่างกันเป็นสี่ชั้น ทางเดินเขาพระวิหารทางใหญ่ อยู่ทางด้านเหนือ ในดินแดนประเทศไทย


นอกจากนั้น อ.มานิต ยังเคยสันนิษฐานว่า อาคารด้านตะวันออก อาจเป็นที่อยู่ของ ช่างฟ้อน หรือ นางรำ ที่ประจำอยู่ ณ ภวาลัย แห่งนี้


ส่วนทางด้านตะวันตกนั้น อาจเป็นที่สำหรับ ศาสนิกชน มาอาบน้ำมนต์ เนื่องจากตามมุขทั้ง 4 ของห้องตรงกลาง จะมีลักษณะ คล้ายอ่างน้ำ และ ในส่วนของ ภวาลัย นั้นคือ มณฑป และ ปรางค์ศีขร หลังคาโค้ง ตรงช่องประตูทุกช่อง จะมีทางขึ้นลงเป็นบันได 5 ขั้น


เนื้อความในจารึกหลักหนึ่งที่ค้นพบในบริเวณเขาพระวิหารได้กล่าวว่า บริเวณแถบเขาพระวิหารแห่งนี้มีนางเทวีองค์หนึ่งปกครองอยู่ นามว่า นางพิณสวัณครามวดี ซึ่งเป็นมารดาของพระนางกัมโพชลักษมีมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 แห่งอาณาจักรขอมในอดีต


คล้ายกับว่า ปราสาทเขาพระวิหารแห่งนี้ คือสิ่งที่คนโบราณ พยายามจะสร้างสมานฉันท์ ทางวัฒนธรรม และ การเมือง ระหว่าง คนสองกลุ่มใหญ่ เสมอมา กลุ่มหนึ่งคือ เขมรต่ำ ส่วนอีกกลุ่มนั้นคือบรรดาผู้อาศัยอยู่แถบ เชิงเขาพนมดงรักฝั่งใต้ของ แม่น้ำมูล ซึ่งพระราชพงศาวดารเขมร สมัยหลัง เรียกบริเวณนั้นว่า เขตดงรัก


หลายปีที่ผ่านมาเรื่องราวพิพาทระหว่าง ไทย และ กัมพูชา กรณีเขาพระวิหารนั้น บางเวลาก็เงียบสงบ บางเวลาก็เกิด เป็นข่าว หลายครั้ง ที่ชาวไทยไม่สามารถขึ้นไป บนสถานที่แห่งนั้นได้ ด้วยการปิดเขตแดนของ กัมพูชา


จากคำสัมภาษณ์ของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ผู้เป็นทนายใน คดีพิพาทเรื่องเขาพระวิหาร ระหว่าง ไทย และ กัมพูชา ที่ศาลโลก ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ ได้ลงใน หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ 9 มกราคม ปี 2535 ว่า


เรื่องนี้ยังเข้าใจกันผิดว่า เขาพระวิหารเป็นของเขมร ทั้งหมด ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้น ศาลโลกไม่ได้ตัดสิน อย่างนั้น ศาลโลกตัดสินว่า ให้คืนการครอบครอง วิหารปราสาท กับ บริเวณ
ไม่ใช่ทั้งเขา

ตามรายงานในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อครั้งพ.ศ.2505 รัฐบาลไทยได้ขนย้าย พระพุทธรูปจำนวน 30 องค์ ซึ่งได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ บริเวณปราสาท กลับคืนมา เหลือแต่พระพุทธรูปอีก 20 องค์ ซึ่งเป็นของ ที่ตั้งอยู่ติดกับ ปราสาทพระวิหาร มาก่อน


ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรีศิขเรศวรนี้…นำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาเสมอมา ด้วยการเรียกร้องอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร ของกัมพูชา


ขณะที่แผ่นดินนั้นเป็นของไทย…หากเรามองอีกมุมหนึ่งของเรื่องราว ที่ กระทั่งปัจจุบัน ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้นั้น….


และหากเรามองย้อนกลับไปในอดีต ที่ปราสาทพระวิหารแห่งนี้ คือสถานที ่สำหรับทุกผู้คน ที่ดั้นด้นเพื่อไปจาริกแสวงบุญ ทำให้ อดคิดไม่ได้ว่า…จะเป็นไปไม่ได้เชียวหรือ…ที่บรรพบุรุษของผู้คน ในถิ่นแถบนี้ ได้สร้างมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้ไว้ เพื่อให้ “เรา” ได้รักษาไว้ร่วมกัน….


**ข้อมูลอ้างอิง
เมืองประวัติศาสตร์เมืองพิมาย เขาพระวิหาร เมืองอุยบ เมืองศรีสัชชนาลัย ; รศ.ดร.ธิดา สาระยา
ประวัติศาสตร์เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร ; ธิดา สาระยา


พบกับรายการ ต่างสมัย รอยไทย โดย นพวรรณ สิริเวชกุล ได้ทุกคืนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 00.00 – 01.00 น. ทางคลื่นยามเฝ้าแผ่นดิน FM 97.75 MHz หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ ทาง www.managerradio.com

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ ผู้จัดการออนไลน์ 28 มิถุนายน 2551 21:47 น.
http://www.manager.co.th/Multimedia/ViewPhoto.aspx?NewsID=9510000076159
พิมพ์ ข่าวนี้
ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: