Accom Thailand

July 28, 2008

ศาลฎีกานักการเมือง มีคำสั่ง รับฟ้อง คดีหวยบนดิน

ฟ้ามีตา! ศาลรับฟ้อง คดีรัฐบาลทักษิณเปิดขายหวยบนดิน
SPECIAL REPORT
รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”


ศาลฎีกานักการเมือง มีคำสั่งรับฟ้อง คดีหวยบนดิน ส่งผล “ป้าอุ-เลี้ยบ-อนุรักษ์” จะต้องหยุด ปฏิบัติหน้าที่ ทันที โดยนัด พิจารณาคดี นัดแรก 26 กันยายน 51 เวลา 10.00 น.
นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ร�งนายกฯและ รมว.คลัง

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกฯและ รมว.คลังวันนี้ (28 ก.ค.) เวลา 10.00 น. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ รองประธานศาลฎีกา ในฐานะ ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน และ องค์คณะ 9 คน นัดฟังคำสั่ง คดีทุจริตโครงการออกสลาก พิเศษเลขท้าย 2 และ 3 ตัว (หวยบนดิน) หมายเลขดำ ที่ อม.1/2551 ที่


คณะกรรมการตรวจสอบ การกระทำ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กับพวก รวม 47 คน เป็นจำเลย ในความผิด ฐานผู้ใดเป็น เจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ หรือจัดการทรัพย์ ได้เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของ ผู้อื่นโดยทุจริต (ยักยอกทรัพย์), ผู้ใดเป็น เจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการดูแลกิจการ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง หรือ ผู้อื่น, ผู้ใดเป็น เจ้าพนักงาน
นาง�ุไรวรรณ เทียนท�ง รมว.แรงงาน

นางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว.แรงงาน

มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ เกินกว่า ที่ควรจ่าย เพื่อประโยชน์ สำหรับตนเอง หรือ ผู้อื่น, ผู้ใดเป็น เจ้าพนักงาน มีหน้าที่แสดงว่า มีหน้าที่ เรียกเก็บ หรือ ตรวจสอบภาษีอากร โดยทุจริต เรียกเก็บ หรือ ละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร และ ผู้ใดเป็น เจ้าพนักงาน ปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด ความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 152, 153, 154, 157 ประกอบมาตรา 83, 84, 86, 90, 91 และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย ความผิดของพนักงานใน องค์การ หรือ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 3, 4, 8, 9, 10, 11


โดยหลัง ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีอยู่ในอำนาจการพิจารณาของ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542


จึงมีคำสั่งให้ ประทับรับฟ้อง คดีเอาไว้พิจารณา เพื่อมีคำพิพากษา และ อนุญาตตามคำร้อง ให้ คณะกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้ามาเป็นโจทก์ แทน คณะกรรมการ ตรวจสอบการกระทำ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ที่หมดวาระไป โดยนัด พิจารณาคดี ครั้งแรกในวันที่ 26 ก.ย.51 เวลา 10.00 น.

นาย ภ??ุรักษ์ จุรีมาศ รมช.กระทรวงคมนาคม

นาย อนุรักษ์ จุรีมาศ รมช.กระทรวงคมนาคม


ทั้งนี้ สำหรับคดีนี้ หากศาลมีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา เพื่อมีคำพิพากษา จะมีผลทำให้ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงการคลัง นางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว.กระทรวงแรงงาน และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ รมช.กระทรวงคมนาคม ที่ตกเป็นจำเลย ในคดีนี้ จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งบริหารงาน ดังกล่าวทันที


สำหรับรายชื่อจำเลยรัฐบาลทักษิณ ทั้ง 47 คนประกอบด้วย


1.พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
2.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี
3.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
4.นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี
5.นายกร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี
6.ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รองนายกรัฐมนตรี
7.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
8.พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมว.กลาโหม
9.ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์ รมว.คลัง
10.นายวราเทพ รัตนากร รมช.คลัง
11.นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
12.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รมว.พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
13.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รมว.เกษตร และสหกรณ์
14.นายเนวิน ชิดชอบ รมช.เกษตรและสหกรณ์
15.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม
16.นายพิเชษฐ สถิรชวาล รมช.คมนาคม
17.นายนิกร จำนง รมช.คมนาคม
18.นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
19.นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
20.นายพรหมินทร์ เลิศสุริยเดช รมว.พลังงาน
21.นายอดิศัย โพธารามิก รมว.พาณิชย์
22.นายวัฒนา เมืองสุข รมช.พาณิชย์
23.นายวันมูหมัดนอร์ มะทา รมว.มหาดไทย
24. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ยุติธรรม
25.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมว.แรงงาน
26.นางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว.วัฒนธรรม
27.นายพินิจ จารุสมบัติ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28.นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รมว.สาธารณสุข
29.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมช.สาธารณสุข
30.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.อุตสาหกรรม
31.นายสมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
32.นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง
33.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
34.นายพรชัย นุชสุวรรณ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
35.นางสาวสุรีพร ดวงโต ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
36.นายณัฐวิช อินทุภูมิ ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
37.นายชัยวัฒน์ พสกภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
38.นายกำธร ตติยกวี ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
39.พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ผู้อำนวยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและเลขานุการ
40.นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
41.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ
42.พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์ ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
43.นางสตรี ประทีปปะเสน ผู้แทนสำนักงบประมาณ ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
44.นายอำนวยศักดิ์ พูลศิริ ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
45.พล.ต.ท.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
46.นายบัณฑูร สุภัควณิช ผู้แทนสำนักงบประมาณ ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
47.นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดจะเสนอให้ทราบต่อไป

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์ 28 กรกฎาคม 2551 11:07 น.
http://manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9510000088370
พิมพ์ ข่าวนี้
ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: