Accom Thailand

August 2, 2008

พันธมิตรฯ ประกาศต่อหน้าอนุสาวรีย์ ยืนหยัดปกป้อง “ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข”


พันธมิตรฯ ประกาศต่อหน้าอนุสาวรีย์ ยืนหยัดปกป้อง “ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข”
Special Report ::
รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”


พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อ่านคำประกาศ ต่อหน้าอนุสาวรีย์ฯ ยืนหยัด พิทักษ์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ด้วยการต่อต้าน การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถึงที่สุด โดยไม่ย่อท้อ แม้รัฐบาล”หุ่นเชิด” ของ ระบอบทักษิณ จะใช้เล่ห์เหลี่ยม เลื่อนการยื่นญัตติออกไป หวังให้ประชาชน เหนื่อยล้า


เมื่อเวลาประมาณ 10.50 น. วันนี้ (2ส.ค.) ภายหลังจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พร้อมด้วยประชาชนร่วม 1 แสนคน เคลื่อนขบวน มาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ว นายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำพันธมิตรฯ ได้อ่านคำประกาศพันธมิตรฯ เพื่อยืนหยัดพิทักษ์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้

คำประกาศ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เรื่อง ยืนหยัดพิทักษ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ณ บัดนี้ ประชาชนชาวไทยผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่มีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นแกนนำ ได้เคลื่อนขบวนมหาประชาชนมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อย่างมีชัยแล้ว

เราเคลื่อนขบวนมาที่นี่ หลังจากที่ได้หยุดยั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขายชาติ และพรรคมารแห่งระบอบทักษิณ มิให้ยื่นญัตติล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ของคนในประเทศถึง 14 ล้าน 7 แสนคน ไว้เปลาะหนึ่งแล้ว หลังจากที่ได้หยุดยั้งได้สำเร็จในครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 แต่ทว่ารัฐบาลหุ่นเชิดขายชาติและเหล่าพรรคมารแห่งระบอบทักษิณยังมิได้สำนึกผิด ยังคงใช้เล่ห์เพทุบายยืดเวลา ที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญต่อไป โดยหวังให้ประชาชนชาวไทยที่ยืนหยัดพิทักษ์รัฐธรรมนูญต้องเหนื่อยล้าและท้อถอยไปเอง

แต่รัฐบาลหุ่นเชิดขายชาติ และเหล่าพรรคมารแห่งระบอบทักษิณคิดผิด เพราะประชาชนชาวไทยผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะไม่มีวันเหนื่อยล้า หรือท้อถอยเป็นอันขาด หากจะยังคงยืนหยัดพิทักษ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเด็ดเดี่ยวและถึงที่สุด

ผองเราสำนึกเป็นอย่างดีว่า นับแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสละพระราชอำนาจของพระองค์ พระราชทานรัฐธรรมนูญ และวางศิลาฤกษ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขึ้นในราชอาณาจักรนี้แล้ว พระบรมราชเจตนาของพระองค์ที่จะไม่ทรงสละพระราชอำนาจเพื่อคนใดหรือคณะใด แต่ทรงสละพระราชอำนาจให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนชาวไทย ยังคงดำรงความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นหลักยึดของการปกครองแห่งราชอาณาจักรนี้

แต่ทว่า 76 ปีมาแล้ว พระบรมราชปณิธานของพระองค์ก็ยังมิได้สำเร็จดังพระราชประสงค์ เพราะมีนักการเมืองชั่วรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทรยศต่อพระบรมราชปณิธานของพระองค์ แย่งยึดเอาอำนาจอธิปไตยที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ไปเป็นของคนๆ เดียวหรือหมู่คณะมาโดยลำดับ และนับถึงบัดนี้พระบรมราชปณิธานนั้น ก็ถูกรัฐบาลหุ่นเชิด ขายชาติและเหล่าพรรคมารแห่งระบอบทักษิณ ย่ำยี ทำลาย จนใกล้ดับสูญ ดังนั้นประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศที่จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงไม่อาจยอมได้อีกต่อไป แล้วพร้อมกันตั้งปณิธานที่จะทำลายการเมืองแบบเก่าที่เน่าเฟะ ที่ปล้นชาติ ปล้นประชาชน เพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้อง เพื่อสร้างการเมืองใหม่ สืบสานพระบรมราชปณิธานที่ทรงสละพระราชอำนาจให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนชาวไทยให้จงได้

พวกเราเคลื่อนขบวนมา ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้ ก็ด้วยรำลึกว่า ณ ที่นี้ ณ อนุสาวรีย์แห่งนี้ คืออนุสาวรีย์แห่งเจตนารมณ์ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งวีรชนชาวไทย ที่วีระกล้าหาญ ทุกยุคทุกสมัย รวมถึงวีรชน 14 ตุลา 2516, วีรชน 6 ตุลาคม 2519, วีรชน เดือนพฤษภาคม 2535 และวีรชนนิรนามจำนวนมากได้หลั่งเลือด พลีชีพ เสียสละแรงกายแรงใจ หยาดเหงื่อ และทรัพย์สิน เพื่อหมายธำรงและสืบสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสถาพรในราชอาณาจักรนี้ พวกเราจึงเคลื่อนขบวนมา ณ ที่นี้ เพื่อแสดงความคารวะ เพื่อรำลึกถึง คุณูปการ และจิตใจที่เสียสละ กล้าหาญ ของเหล่าวีรชน เพื่อเป็นแบบอย่างของปวงชนชาวไทยสืบไป และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล และชัยมงคล แก่ปวงชนชาวไทยที่กำลังเคลื่อนไหวต่อสู้ เพื่อโค่นล้มระบอบทักษิณ ขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดขายชาติ พิทักษ์เอกราชอธิปไตยของชาติ และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พวกเราขอสักการะและอ้อนวอน ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าวีรชน ซึ่งยังปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินนี้อยู่ และห่วงใยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ ได้อำนวยอวยชัย และประสาทพรให้ผองประชาชนชาวไทยผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีชัยชนะต่ออริราชศัตรูทั้งปวง มีชัยชนะต่อผู้มีจิตใจชั่วช้า โดยเฉพาะคือรัฐบาลหุ่นเชิดขายชาติ และเหล่าพรรคมารแห่งระบอบทักษิณ สามารถพิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มิให้ถูกล้มล้างได้สำเร็จ และให้รัฐบาลหุ่นเชิดขายชาติรวมทั้งพรรคมารแห่งระบอบทักษิณ พินาศไป

ด้วยสัจจะวาจา และพลังจิตอันบริสุทธิ์ของมวลมหาประชาชนในที่นี้ จงประสิทธิ์ประสาทชัยชนะ และความสำเร็จแก่ประชาชนชาวไทยผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่มีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นแกนนำด้วยเทอญ

ด้วยความรักชาติ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ต่อมา เวลาประมาณ 11.10 น. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ แกนนำพันธมิตรฯ ได้นำประกาศสัจจาวาจา โดยให้ประชาชนผู้มาร่วมชุมนุมหันหน้าเข้าหาอนุสาวรีย์ หลังจากนั้นได้กล่าวว่า “พวกเราพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และองค์กรแนวร่วมขอประกาศเจตจำนงค์อันแรงกล้าและให้สัจจะวาจาว่า ทันทีที่รัฐบาลหุ่นเชิดขายชาติ รัฐสภาเน่าเฟะ ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ พันธมิตรฯ ขอประกาศลุกขึ้นสู้ประจัญบานและเป่านกหวีดภายใน 7 วัน นับแต่วันยื่น

“นี่เป็นคำสั่งเด็ดขาด เป็นการรบครั้งสุดท้าย ลุกขึ้นสู้และประจัญบาน

“ประชาชน จงเจริญ กองทัพของพระราชา กองทัพของพระราชินีจงเจริญ


“ก่อนเคลื่อนขบวนไชโย พร้อมกัน 3 ครั้ง ไชโย ไชโย ไชโย”


หลังจากนั้นขบวนประชาชนได้เคลื่อนไปยังศาลหลักเมือง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์ 2 สิงหาคม 2551 11:04 น.
http://manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx?NewsID=9510000090863


พิมพ์ ข่าวนี้ ยืนหยัดปกป้อง “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: