Accom Thailand

August 8, 2008

กมธ.ฯ สภาสูง จี้”หุ่นเชิด”ถอน”ร่างกม.คลื่นความถี่” ขู่ดื้อแพ่งยื่นศาล รธน.


กมธ.ฯ สภาสูง จี้”หุ่นเชิด”ถอน”ร่างกม.คลื่นความถี่” ขู่ดื้อแพ่งยื่นศาล รธน.
คลิกที่นี่ เพื่อชม (56 K) นายประสาร มฤคพิทักษ์ แถลง
คลิกที่นี่ เพื่อชม (256 K) นายประสาร มฤคพิทักษ์ แถลง
Special Report ::
รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”กมธ. สิทธิมนุษยชนสภาสูง จี้รัฐถอน พ.ร.บ.คลื่นความถี่ สับบิดเบือนเจตนารมณ์ ย้ำหากดื้อ เตรียมยื่นศาล รธน.ตีความ ระบุควรเปิดโอกาสให้ องค์กรสื่อภาค ปชช. องค์กรด้านสิทธิเสรีภาพ และ หน่วยงานภาครัฐ ร่วมร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ให้ ปชช.เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อองค์กรมีอิสระ ชอบธรรม มากขึ้น


วันนี้ (8 ส.ค.) ที่รัฐสภา นายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา ในฐานะ ประธานอนุกรรมาธิการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ในการ แสดงความคิดเห็นของ บุคคลและ สื่อมวลชน ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา แถลงว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ มีมติ คัดค้านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ กำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ… ซึ่งเป็นร่างฯ ของรัฐบาล ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณา ของสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญนิติบัญญัติ นี้ เนื่องจากมี เหตุผล คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ดังนี้


นายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา แถลง

นายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา แถลง


1. ขัดต่อเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ในมาตรา 47 ที่กำหนดให้มี องค์กรของรัฐ ที่เป็นอิสระ ในการจัดสรร คลื่นความถี่ อันเป็น ทรัพยากร สื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์ของ สาธารณะ แต่ร่าง พ.ร.บ.ของรัฐบาล กลับกำหนดให้ ครม. เป็นผู้คัดเลือก บุคคล ตามบัญชีรายชื่อ ที่กระทรวง ไอซีที เป็นผู้เสนอ รายชื่อ เท่ากับว่า องค์กรฯ แห่งนี้ ถูกครอบงำ โดยฝ่ายบริหาร อย่างสิ้นเชิง ถือว่า ขาดความเป็นอิสระ ในการกำหนด นโยบาย และ แผนแม่บท ในการ บริหาร คลื่นความถี่ อย่างเป็นอิสระ นายประสาร กล่าวต่อว่า


2. เนื้อหา ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรร คลื่นความถี่ ปี 2543 คำนึงถึง สัดส่วน ที่เหมาะสม ระหว่างผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกำหนดให้ ประชาชน ได้ใช้ คลื่นความถี่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 แต่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กลับตัดเนื้อหา ส่วนนี้ออกไป เท่ากับปฏิเสธ บทบาท และ สิทธิของ ภาคประชาชนทั้งหมด จึงกลายเป็น การดำเนินการโดยภาครัฐ และ ภาคพาณิชย์ แบบเต็มที่ ไม่มีความหมายใดๆ ในเชิงของ การปฏิรูปสื่อ เสียง และภาพ


3. ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังขัดกับ มิติของธรรมาภิบาล เนื่องจากได้กำหนดให้มี คณะกรรมการติดตามประเมินผล ที่แต่งตั้งขึ้นเอง แทนที่จะกำหนด ให้การติดตาม ประเมินผล ดำเนินการ โดยบุคคลภายนอก และ ในมาตรา 72 ระบุว่า พนักงาน กสช. ที่ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ไม่ต้องรับผิดชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ตรงนี้ถือว่า เป็นการหลีกเลี่ยง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. และ ยังปฏิเสธมูลฐานความผิด ในกฎหมาย ป.ป.ง. ส่งผลให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ขาดหลักความเสมอภาค กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานอื่น และส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ง ต่อหลักนิติรัฐใ นการบริหารกิจการบ้านะเมืองนายประสาร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการมนุษยชนฯ มีความเห็นตรงกับ องค์กรสื่อ คือ เครือข่ายสื่อภาคประชาชน และ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อ การปฏิรูปสื่อ (คปส.) ว่า


รัฐบาล และ รมว.ไอซีที ควรถอนร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ออกไปจากวาระ การประชุมของ สภาผู้แทนราษฎร และ ควรเปิดโอกาส ให้ องค์กรสื่อ ภาคประชาชน องค์กรด้าน สิทธิเสรีภาพ รัฐสภา และ หน่วยงาน ภาครัฐ ได้ร่วมกันร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ที่ให้ประชาชน เข้ามา มีส่วนร่วม และ ทำให้ องค์กรมีอิสระ มีความชอบธรรม มากขึ้น


ด้าน นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธาน คณะกรรมาธิการมนุษยชนฯ กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านี้ ได้มีการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. ของ รัฐบาล อย่างมาก แต่ปรากฏว่ารัฐบาลกลับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ


จึงหวังว่า หากร่างดังกล่าวเสนอเข้าสู่ การพิจารณาของ สภาผู้แทนราษฎร จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ อย่างจริงจัง เพราะเราอยากเห็น องค์กรอิสระ มาคุ้มครององค์กรสื่อ อย่างจริงจัง เป็นกลาง เพราะถ้ามีองค์กรแล้ว ไม่มีความเป็นอิสระ บิดเบือน ก็ไม่ต้องมีเสียดีกว่า


อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมสภาฯ ยังมีการบิดเบือนต่อเจตนารมณ์ เมื่อส่งให้ถึงวุฒิสภา แล้ว ยังไม่มีการแก้ไข ก็อาจมีการนำเรื่องนี้ไปสู่ การตีความ ของ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์ 8 สิงหาคม 2551 17:20 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000093797


พิมพ์ ข่าวนี้ กมธ.ฯ สภาสูง จี้”หุ่นเชิด”ถอน”ร่างกม.คลื่นความถี่” ขู่ดื้อแพ่งยื่นศาล รธน.


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: