Accom Thailand

September 5, 2008

แถลงการณ์ สภาทนายความ เรื่อง การดำเนินการของ รัฐบาลต่อ ข้ออ้าง เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

สภาทนายความ

สภาทนายความ


“สภาทนาย” หนุน “ผบ.ทบ.” ไม่ใช้กำลังยุติความรุนแรง!


Special Report ::
รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”


“สภาทนาย” สนับสนุน ผบ.ทบ. ไม่ใช้กำลัง ยุติความรุนแรง เรียกร้อง นายกฯ-ขรก. ยึดหลัก ประมวลจริยธรรม ขรก.ปี 51 ยุติการใช้มาตรการ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน


วันนี้ (5 ก.ย.) ที่สภาทนายความ ถ.ราชดำเนิน นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ออกแถลงการณ์ สภาทนายความ เรื่อง การดำเนินการของ รัฐบาลต่อ ข้ออ้าง เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยระบุว่า


เมื่อขณะนี้ ศาลปกครองสูงสุด ให้ส่งเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัย เกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา 16 พระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548


ที่อาจเข้าใจได้ว่า คดีที่ฟ้อง เพิกถอน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่อยู่ในอำนาจของ ศาลปกครอง อันเป็นการจำกัดสิทธิ ในการเข้าถึง กระบวน การยุติธรรม ของประชาชน


จึงมีปัญหาว่า บทบัญญัติ ของ กฎหมายดังกล่าว ขัดต่อ บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 223 และ มาตรา 40


ศาลปกครองสูงสุด จึงส่งเรื่องพร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ต่อไป ตามนัยมาตรา 211 วรรคหนึ่ง ของ รธน.


สภาทนายความ ในฐานะองค์กรวิชาชีพ ซึ่งมีส่วนร่วม ในกระบวนการ ยุติธรรม ตามมาตรา 81(1) ตาม รธน. ขอแถลงการณ์มา เพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ ให้ชอบด้วยหลักนิติธรรม ดังต่อไปนี้


1. รัฐบาล และ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องงดการดำเนินการอย่างใดๆ หรือการใช้มาตรการใดๆ ตามพระราชกำหนดฉบับนี้ ไว้ชั่วคราว โดยทันที จนกว่าจะมีความชัดเจน ของ ศาลรัฐธรรมนูญ ในการวินิจฉัย เรื่องการใช้อำนาจ ของรัฐบาล ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการฯ


2. รัฐบาล ต้องเคารพ กติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมือง และ สิทธิทางการเมือง ที่ประเทศไทย ได้รับรอง และ ให้สัตยาบันไว้ และ ต้องมีการปฏิบัติ และ การใช้อำนาจ ของรัฐ ต้องเป็นไป โดยถูกต้องสอดคล้อง กับ หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และ บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550


3. สภาทนายความ ขอสนับสนุน จุดยืนของ ผู้บัญชาการทหารบก และ กองทัพบก ที่จะไม่ใช้กำลัง หรือ การดำเนินการ โดยวิธีรุนแรงอย่างใด ต่อ ประชาชน ที่ต่อต้าน นโยบาย และ การดำเนินงาน ของรัฐบาล ที่เห็นว่าไม่สุจริต ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม


4. ให้ นายกรัฐมนตรี จะต้องเป็นต้นแบบ แห่งการประพฤติ ปฏิบัติ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม ของ ข้าราชการ การเมือง พ.ศ.2551 ที่ได้ออกประกาศไว้ โดยเฉพาะใน ข้อ 21 ของ ประมวลจริยธรรม ที่ระบุว่า ข้าราชการการเมือง ต้อง เปิดเผย ข้อมูลการทุจริต การใช้อำนาจ ในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือ การกระทำอื่นใด ที่ทำให้ ราชการเสียหาย ต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ


5. รัฐบาล และ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องไม่ให้ข่าวใดๆ ที่เป็นการยั่วย ุและ ทำให้เกิดความแตกแยก โดยเฉพาะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นจุดสำคัญ ของ ปัญหา เกี่ยวกับ ความชอบธรรม ในการใช้ สถานการณ์ฉุกเฉิน ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่ง นายกรัฐมนตรี และ ข้าราชการการเมือง ต้องเคารพ สิทธิเสรีภาพ ส่วนบุคคล ของผู้อื่น โดยไม่แสดงการ อาฆาตมาดร้าย และ ต้องมี อุดมการณ์ทำงาน เพื่อประเทศชาติ ถือเอา ประโยชน์ ของ ประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด และ ต้องรับใช้ ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และ ปราศจาก อคติ ตาม ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมือง ข้อ 11-13


6. สภาทนายความ ขอให้ยุติ การกล่าวอ้าง เกี่ยวกับ การใช้สิทธิทางการเมือง ว่าเป็น เสียงส่วนใหญ่ ในรัฐสภา เพื่อ ออกกฎหมายฉบับใด หรือ เพื่ออนุมัติสิ่งใด


7. ให้ นักการเมือง เข้าใจว่า ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อ ประชาชน สถาบันพระมหากษัตริย์ และ ชาติ เป็นหัวใจสำคัญ ที่ นักการเมือง ผู้อาสาเข้ามา เป็นผู้บริหาร ดังนั้น หากการได้มา ซึ่งสิทธิของตนไม่สุจริต ตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว ทุกอย่าง ที่ทำ ภายใต้สิทธิดังกล่าว ย่อมไม่มีผลบังคับใช้ได้ ตามกฎหมาย

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
5 กันยายน 2551 17:54 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000105437


พิมพ์ ข่าวนี้ “สภาทนาย” หนุน “ผบ.ทบ.” ไม่ใช้กำลังยุติความรุนแรง!


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

จอย ศิริลักษณ์ ร่วม นร.-นศ. ประท้วงหน้า สตช. ตั้ง 10 คำถามแทงใจดำ!


นร.-นศ.ประท้วงหน้า สตช.ตั้ง 10 คำถามแทงใจดำ!


Special Report ::
รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”


กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมัฆวาน แห่ง มหาวิทยาลัยราชดำเนิน กว่า 300 คน รวมตัวเคลื่อนขบวน บุก สำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติ อ่านแถลงการณ์ ระบุ ตร.ทำหน้าที่ ตามคำสั่งของรัฐ ละเลยการทำหน้าที่ ดูแล ประชาชน แล ะดำเนินคดี ในกระบวนการยุติธรรม ล่าช้า พร้อมตั้งข้อสงสัย 10 ข้อให้ ตร. ต้องตอบ ประชาชน ให้ได้
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากหลายสถาบันในนาม โรงเรียนสาธิตมัฆวาน แห่งมหาวิทยาลัยราชดำเนินและเครื�ข่าย กว่า 300 คน เดินทางมารวมตัวด้านหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากหลายสถาบันในนาม โรงเรียนสาธิตมัฆวาน แห่งมหาวิทยาลัยราชดำเนินและเครือข่าย กว่า 300 คน เดินทางมารวมตัวด้านหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1วันนี้ (5 ก.ย.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากหลายสถาบันในนาม โรงเรียนสาธิตมัฆวาน แห่งมหาวิทยาลัยราชดำเนิน และเครือข่าย กว่า 300 คน เดินทางมารวมตัวด้านหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 ซึ่งการเคลื่อนขบวน มายัง สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ในครั้งนี้ มีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เช่น


สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทั้งหมด เคลื่อนขบวนมาจาก ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน


มีการใช้รถเคลื่อนที่ มีแกนนำ ขึ้นกล่าวปราศรัย โดยมี นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ เป็น การ์ด ดูแล ความปลอดภัย ทั้งหมด มาในชุด นักศึกษา มีผ้าพันคอ ผ้าโพกหัวสีเหลือง เขียนอักษร กู้ชาติ มีธง ป้ายผ้า เขียนข้อความ โจมตี การทำงาน ของ ตำรวจ
แกนนำ�่านคำถาม 10 ข้� ฝากให้ ตร.

แกนนำอ่านคำถาม 10 ข้อ ฝากให้ ตร.จากนั้นได้มีแกนนำ ขึ้นอ่าน แถลงการณ์ ฉบับที่ 5/2551 เรื่อง คำถาม ที่ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ใน ฐานะ ผู้พิทักษ์ สันติราษฎร์ ต้องตอบ ประชาชน โดยระบุว่า จาก สถานการณ์ ความรุนแรง ที่เกิดขึ้น อย่างมาก ในปัจจุบัน


องค์กรตำรวจ ในฐานะ ผู้พิทักษ์ สันติราษฎร์ ควรจะเป็น หน่วยงาน ที่เป็นที่พึ่ง ของประชาชน แต่กลับกลาย เป็นว่า ใน ขณะนี้ สังคม ได้ตั้ง ข้อกังขา ต่อ องค์กรตำรวจ อย่างมากมาย


ไม่ว่าจะเป็น การปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติการณ์ อันแสดงให้เห็นว่า มุ่งปฏิบัติ ตามคำสั่งของรัฐ จนละเลย ที่จะคุ้มครอง สวัสดิภาพ ของ ประชาชน เป็นสำคัญ การเพิกเฉย ต่อ ความเดือดร้อน ของ ประชาชน ความล่าช้า ในการดำเนินการ เป็น ขั้นต้น ของ กระบวน การยุติธรรม ในคดีต่างๆ


เราในฐานะของ เยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความห่วงใย ต่อ สถานการณ์บ้านเมือง จึงพิจารณา รวมข้อสงสัย อันเกี่ยวเนื่อง กับ การทำหน้าที่ ของ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ของท่าน 10 คำถาม ที่ตำรวจ ต้องตอบ ประชาชน ดังต่อไปนี้


1. กรณี นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถูกดักยิง ขณะเดินทาง ไปบ้านพัก นายกรัฐมนตรี จะใช้เวลาเท่าใด ในการ สืบสวน สอบสวน หาคนผิด มาดำเนินคดี


2. เหตุใด ขณะที่ เกิดเหตุการณ์ ความรุนแรง ในหลายจังหวัด ทั้งที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีษะเกษ ทั้งกรณี กลุ่มคนรักอุดร รุมทำร้าย พันธมิตรฯ และ กรณี นปช.บุกเข้ามา ทำร้ายประชาชน ที่ สะพานมัฆวาน ทำไม เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงทำได้ เพียงยืนมอง อย่างแน่นิ่ง ราว ไร้วิญญาณ เหตุใด ตำรวจจึงไม่รีบเร่ง ดำเนินคดี กับมวลชน ที่บ้าคลั่ง ทำร้าย ทำลาย ประชาชน


3. ผู้รับผิดชอบ ในเหตุการณ์ ตำรวจทำหน้าที่ เกินขอบเขต ทำร้ายประชาชน และ ขโมยทรัพย์สิน ของ ประชาชน บริเวณ สะพานมัฆวาน คือใคร จะมี การดำเนินการ ลงโทษตำรวจ ที่ทำหน้าที่ เกินขอบเขต หรือไม่

แกนนำขึ้น่านแถลงการณ์

แกนนำขึ้นอ่านแถลงการณ์


4. เหตุการณ์ วางระเบิด ก่อกวน การชุมนุม บริเวณสะพานมัฆวาน และ ย้อนไปถึง เหตุระเบิดใน กรุงเทพฯ เมื่อช่วงปีใหม่ ปี 2550 มี เบาะแส บ้างหรือยัง


5. ทำไมจึงปล่อยให้ กลุ่มที่ก่อความรุนแรง ที่ หน้าบ้าน สี่เสาเทเวศร์ ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน องคมนตรี และ รัฐบุรุษ เมื่อ วันที่ 22 กค.2550 ลอยนวลออกมา ก่อความรุนแรง ครั้งแล้วครั้งเล่า


6. เหตุใด คดี หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ของ นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรี ประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี จึงมีความล่าช้า ผิดสังเกต


7. ทนายสมชาย หายไปไหน


8.ตำรวจจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง อย่างเช่น เหตุการณ์เดือนตุลาคม 2516 และ 2519 เกิดขึ้นอีก


9. ระหว่างรัฐบาล ที่มีพฤติกรรม นิยมความรุนแรง กับ ประชาชน ผู้บริสุทธิ์ ท่าน จะเลือก ปกป้องสวัสดิภาพ และ รักษา ผลประโยชน์ ของ ฝ่ายใด


10. เกียรติตำรวจ ของไทย ปัจจุบันอยู่ที่ไหน และ ท่านตระหนัก ในหน้าที่ ดังเพลง มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์ ได้กล่าวไว้ มากน้อย เพียงใด

จ�ย ศิริลักษณ์ ร่วม นร.-นศ. ประท้วงหน้า สตช.

จอย ศิริลักษณ์ ร่วม นร.-นศ. ประท้วงหน้า สตช.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเคลื่อนขบวนครั้งนี้ มี นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพ กฟผ. และ น.ส.ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ดารานักแสดง เดินทาง มาด้วย


ด้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อทราบข่าว ว่าจะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษา เดินทางมา ก็ได้ทำการ ปิดประตู ด้านหน้า สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ โดยทันที เปิดเพียง ประตูเล็ก ให้เจ้าหน้าที่ เดินเข้าออก มี


เจ้าหน้าที่ตำรวจ สันติบาล มากัน ตรึงกำลังไว้ บริเวณด้านหน้า และ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ปทุมวัน มาอำนวยความสะดวก บริเวณถนน นอกจากนั้น ได้ระดมเจ้าหน้าที่ ตำรวจหญิง กว่า 100 คน นอกเครื่องแบบ มาเตรียมไว้ เพื่อดูแล หากมีเหตุการปะทะ

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
5 กันยายน 2551 17:14 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000105416


พิมพ์ ข่าวนี้ “นร.-นศ.ประท้วงหน้า สตช.ตั้ง 10 คำถามแทงใจดำ!


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

ปดส.ตามรวบหนุ่มใหญ่ชาวเนเธอร์แลนด์ กระทำอนาจารเด็กชาย ป.6


จับ อ.ฝรั่งสอนภาษาตุ๋ย 2 ลูกศิษย์ นานกว่า 4 ปี!


นายค�ร์ เนริส เด� ไคจ์เซ�ร์ �ายุ 68 ปี สัญชาติเนเธ�ร์แลนด์ ผู้ต้�งหา

นายคอร์ เนริส เดอ ไคจ์เซอร์ อายุ 68 ปี สัญชาติเนเธอร์แลนด์ ผู้ต้องหา


ปดส. ตามรวบหนุ่มใหญ่ ชาวเนเธอร์แลนด์ อาจารย์ สอนภาษาอังกฤษ กระทำอนาจาร เด็กชาย ป.6 โดยให้ใช้มือ และ ปาก จนสำเร็จความใคร่ มานานนับ 4 ปี ไม่หนำซ้ำ หลอกลวง เด็กไปข่มขืน ทางประตูหลัง จนเด็กทนไม่ได้ เอาเรื่องไปบอก ผู้ปกครอง จนเข้าแจ้งความ และนำ ตร.ไปจับ แต่เจ้าตัว ยังปากแข็งให้การปฏิเสธ


วันนี้ (5 ก.ย.) ที่ บก.ปดส. พ.ต.อ.นวพล กันคล้อย ผกก.ฝป.4 บก.ปดส. พร้อมพวกนำตัว นายคอร์ เนริส เดอ ไคจ์เซอร์ อายุ 68 ปี สัญชาติ เนเธอร์แลนด์ ผู้ต้องหา ตามหมายจับ ศาลอาญา ที่ 2531/2551 ลงวันที่ 27 ส.ค.2551 ในข้อหา กระทำอนาจาร เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้น จะยินยอม หรือไม่ ก็ตาม โดยปราศจาก เหตุอันควร พรากเด็ก อายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสีย จาก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้ดูแล และ กระทำชำเราผู้อื่น โดยผู้อื่นนั้น อยู่ในภาวะ ที่ไม่สามารถขัดขืนได้ มาสอบปากคำ หลังจับกุมตัวได้ ที่บ้านเลขที่ 29/1 ถนนศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร


พ.ต.อ. นวพล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มีผู้ปกครองของ นายเอ และ นายบี ซึ่งเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร เข้าแจ้งความ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปดส. ว่า บุตรชาย ถูก นายคอร์เนริส เดอ ไคร์เซอร์ หลอกลวง ไปข่มขืน ทางประตูหลัง


โดยเมื่อ ปี 2547 ผู้ต้องหา เข้ามาเป็น อาจารย์สอน วิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนดังกล่าว ก่อนจะตีสนิท ลูกศิษย์ ทั้งสอง แล้วหลอกไป เล่นเกม ที่ห้องพัก ก่อนบังคับ กระทำอนาจาร โดยให้ใช้มือ และ ปาก จนสำเร็จความใคร่ ให้หลายครั้ง ต่อเนื่องกันเป็น เวลาเกือบ 4 ปี โดยแต่ละครั้ง ผู้ต้องหา จะให้เงินปิดปาก ลูกศิษย์ ครั้งละ 100 บาท


พ.ต.อ.นวพล กล่าวต่อว่า จากนั้น เมื่อเด็กทั้ง 2 คน เรียนจบ จากโรงเรียน จึงขอ เลิกยุ่งเกี่ยวกับ นายคอร์ เนริส เดอ ไคร์เซอร์ และ จะมาหางานทำ ที่กรุงเทพฯ ผู้ต้องหา จึงออกอุบาย พาเหยื่อทั้งสอง ไปที่บ้าน และให้ดื่ม เป๊บซี่ ผสม ยานอนหลับ ก่อนลงมือข่มขืน ทางทวารหนัก


เมื่อเด็กตื่นขึ้นมา ก็รู้สึกว่า เจ็บทวารหนัก ก็โวยวาย นายคอร์ เนริส เดอ ไคร์เซอร์ ก็ให้เงินปิดปาก อีกคนละ 500 บาทแล้ว พามาส่งที่ สถานีขนส่ง จ.มุกดาหาร เพื่อขึ้นรถทัวร์ เข้า กรุงเทพฯ เหยื่อจึงตัดสินใจ เล่าเรื่อง ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ให้ผู้ปกครองฟัง จึงพากัน มาแจ้งความกับ ตำรวจ บก.ปดส.


เพื่อไม่ให้ นายคอร์ เนริส เดอ ไคร์เซอร์ ไปทำกับ เด็กนักเรียน คนอื่นอีก อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องห าให้การปฏิเสธ ตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัว ดำเนินคดีต่อไป

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
5 กันยายน 2551 16:12 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000105376


พิมพ์ ข่าวนี้ จับ อ.ฝรั่งสอนภาษาตุ๋ย 2 ลูกศิษย์ นานกว่า 4 ปี!


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช และ ส.ว.กว่า 100 คน ประกาศจุดยืน 3 ข้อเสนอ ยุติ วิกฤตการเมือง

Filed under: การเมืองภาคประชาชน,การแก้ไข รธน.,ข่าวการเมือง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวสังคม,ข่าวเมืองไทย,ข่าวเศรษฐกิจ,ข้อมูลควรอ่าน - Recomendation,ความขัดแย้ง,ความมั่นคง,ความรุนแรง,คอร์รัปชั่น,คำสั่งศาล,จริยธรรม,ชุมนุมประท้วง,ตรวจสอบ,ทุจริต,ธรรมาภิบาล,พ.ร.ก.ฉุกเฉิน,วิกฤติ,สิทธิมนุษยชน,อาชญากรรม — accomthailand @ 16:09
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
พล.�.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช


ส.ว.สอนจริยธรรม “หอกหัก” จี้บริหารไม่ได้ต้องเสียสละ


ส.ว.กว่า 100 คน ลุกฮือ ประกาศจุดยืน 3 ข้อเสนอ “หมัก” เน้นเจรจาสันติวิธี ยุติ วิกฤตการเมือง ชี้หากไม่สำเร็จ คืนอำนาจกลับสู่ ปชช. สอน จริยธรรม ผู้นำ หากบริหารประเทศ ไม่ได้ ต้องเสียสละ อย่าอ้าง มาจากการเลือกตั้ง


คลิกที่นี่ เพื่อฟัง พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช แถลงข่าว


วันนี้ (5 ก.ย.) ผู้สื่อข่าว รายงานว่า สมาชิกวุฒิสภา กว่า 100 คน ซึ่งมี ทั้ง ส.ว.เลือกตั้ง และ ส.ว.สรรหา นำโดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา ได้เสนอทางออก 3 ข้อ ให้แก่รัฐบาล ถึงกรณี เหตุการณ์ ความวุ่นวาย ที่เกิดขึ้น โดย พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวว่า


ส.ว. ทุกคนตระหนักถึง ปัญหาความขัดแย้ง ทางความคิด ที่เกิดขึ้น ในสังคม จนก่อให้เกิด ความรุนแรง เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ มีผู้บาดเจ็บกว่า 100 คน แล้ว และ มีผู้เสียชีวิต 1 คน นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าว ยังมีผลกระทบ ต่อ เศรษฐกิจ และ สังคม ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ หากสถานการณ์ ยืดเยื้อ และ ยาวนาน ยิ่งจะทำให้ยาก แก่การเยียวยา


ดังนั้น ส.ว.ส่วนใหญ่ ได้มีการหารือกัน ถึงสถานการณ์ ดังกล่าว และ ปรารถนาให้ ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ทราบจุดยืน จึงขอเรียกร้อง 3 ข้อ คือ
สมาชิกวุฒิสภา กว่า 100 คน ซึ่งมี ทั้ง ส.ว.เลื�กตั้ง และ ส.ว.สรรหา เสน�ทาง��ก 3 ข้�

สมาชิกวุฒิสภา กว่า 100 คน ซึ่งมี ทั้ง ส.ว.เลือกตั้ง และ ส.ว.สรรหา เสนอทางออก 3 ข้อ1. ขอให้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกฯ และ รัฐบาล เร่งรัด แก้วิกฤตการณ์ ทางการเมือง ด้วย สันติวิธี ด้วยการ เข้าไปเจรจา กับ ทุกฝ่าย เพื่อให้ ยุติปัญหา ที่เกิดขึ้น โดยขอให้ รีบเร่งทำ ในระยะเวลา ที่สั้นที่สุด


2. หากไม่สามารถ ยุติปัญหา ด้วยการเจรจาได้ ขอให้นายกฯ เลือกใช้หนทาง แก้ไข ตามระบอบประชาธิปไตย คือ การคืนอำนาจ ให้แก่ ประชาชน และ ให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็น ทางออก ที่ดีที่สุด เพราะไม่มี ใครแพ้ และ ชนะ พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวอีกว่า


3. เมื่อนายกฯ ดำเนินการแล้ว ก็ขอให้ประชาชนทุกคน ยุติการชุมนุม ที่ผิดกฎหมาย และ ยุติการหยุดงานประท้วง เพื่อมาช่วยกัน ตรวจสอบ การเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ ช่วยกันตรวจสอบ การทำงาน ของรัฐบาล ให้เกิดความโปร่งใส ซึ่ง ส.ว. ก็จะร่วมมือ กับ ประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ อย่างเต็มความสามารถ
ส.ว.ส่วนใหญ่ ได้มีการหารื�กัน ถึงสถานการณ์ ดังกล่าว และ ปรารถนาให้ ผู้ใหญ่ในบ้านเมื�ง ทราบจุดยืน

ส.ว.ส่วนใหญ่ ได้มีการหารือกัน ถึงสถานการณ์ ดังกล่าว และ ปรารถนาให้ ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ทราบจุดยืน

ขอยืนยันว่า การออกมา เรียกร้องครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนา อื่นใดแอบแฝง หรือ ต้องการกดดัน กลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง แต่ตระหนักถึง ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น แก่บ้านเมือง ที่จะได้รับผลกระทบ ที่จะตามมา และ เราก็ไม่ได้ฝักใฝ่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ ต้องการให้ บ้านเมืองพัฒนาไปได้


เมื่อถามว่า จะมีการล่ารายชื่อ ส.ว. เพื่อเสนอไปยังรัฐบาล และ กลุ่มพันธมิตรฯ หรือไม่ พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวว่า เราจะรับฟัง ความเห็น แต่เรายังไม่ได้ ดำเนินการอะไร อย่างเป็นทางการ ซึ่งข้อเสนอของเรา ไม่ได้คาดหวังว่า นายกฯ หรือ กลุ่มพันธมิตรฯ จะต้องฟัง


แต่ทั้งหมดนี้ อยู่บนพื้นฐาน ของความหวังดี ซึ่งเชื่อว่า กลุ่มพันธมิตรฯ และ รัฐบาลเอง ก็มีความหวังดี ต่อประเทศชาต เช่นเดียวกัน เพียงแต่ ยังหา จุดที่ตรงกัน ไม่ได้ ดังนั้น ไม่ควรยึดติด อดีต หรือมองว่า ใครถูกใครผิด ไม่เช่นนั้นเรา ก็หาทางออก ไม่ได้ และ เชื่อว่า นายสมัคร คิดไม่ต่าง กับ พวก ตนเอง แต่คงต้องรอเวลา ที่ดำเนินการ
เชื่�ว่า กลุ่มพันธมิตรฯ และ รัฐบาลเ�ง ก็มีความหวังดี ต่�ประเทศชาต เช่นเดียวกัน เพียงแต่ ยังหา จุดที่ตรงกัน ไม่ได้

เชื่อว่า กลุ่มพันธมิตรฯ และ รัฐบาลเอง ก็มีความหวังดี ต่อประเทศชาต เช่นเดียวกัน เพียงแต่ ยังหา จุดที่ตรงกัน ไม่ได้ซึ่งหากมี การแก้ไขปัญหาช้า ก็ยิ่งจะ เกิดปัญหา มากกว่านี้ เช่นในหลาย ประเทศ ที่ นายกฯ เลือกลาออก เพราะเขา ทำงานไม่ได้ และ เขาก็ไม่ได้ ผูกมัดว่า คนที่เลือกเขา เข้ามา จะมาก หรือ น้อย แต่เมื่อทำงาน ไม่ได้ เขาก็ พิจารณา ลาออกแล้ว เพราะในฐานะ ผู้นำประเทศ หากทำงานไม่ได้ ก็ควรเสียสละ

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
5 กันยายน 2551 16:09 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000105317


พิมพ์ ข่าวนี้ ส.ว.สอนจริยธรรม “หอกหัก” จี้บริหารไม่ได้ต้องเสียสละ


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

“เกริกเกียรติ” นอนคุกยาว หลังศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ประกันตัว ชี้ นับโทษจำคุก หลายคดี รวมเกิน 50 ปี


“เกริกเกียรติ” นอนคุกยาว ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว หวั่นหลบหนี!


Special Report ::
รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”

นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ �ายุ 59 ปี �ดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ พาณิชย์การ จำกัด(มหาชน)หรื� บีบีซี

นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อายุ 59 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ พาณิชย์การ จำกัด(มหาชน)หรือ บีบีซี


“เกริกเกียรติ” นอนคุกยาว หลังศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ประกันตัว ชี้ นับโทษจำคุก หลายคดี รวมเกิน 50 ปี ทั้งปรับ คืนเงิน เฉพาะคดีนี้ กว่า 7 พันล้าน เชื่อหากได้ปล่อยตัว อาจหลบหนี


จากกรณี เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา ศาลอาญา ได้มีคำพิพากษา ให้จำคุก นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อายุ 59 ปี อดีตกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพฯพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) หรือ บีบีซี รวม 20 ปี ปรับ 4,950,507,947.86 บาท และ ให้คืนเงิน จำนวน 2,475,253,993.93 บาท แก่ บีบีซี โจทก์ร่วม และ ผู้เสียหาย ซึ่งจำเลย กระทำผิด ฐานยักยอกทรัพย์ บีบีซี และ


ญาติของ นายเกริกเกียรติ ได้ยื่นคำร้อง ใช้หลักทรัพย์ จำนวน 4 ล้านบาทเศษ เพื่อขอ ปล่อยชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ศาลอาญา มีคำสั่ง เห็นควรส่งเรื่องให้ ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา นั้น


วันนี้ (5 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ว่า ศาลอาญาได้อ่านคำสั่งของ ศาลอุทธรณ์ ให้ ทนายจำเลย ฟังแทน โดยพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า แม้จำเลย จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ในคดีอื่นๆ และ คดีนี้ ระหว่างพิจารณา ของ ศาลชั้นต้น มาโดยตลอดก็ตาม


แต่ศาลชั้นต้น พิพากษาจำคุกจำเลย รวม 20 ปี กับให้ปรับ และ คืนเงินแก่ โจทก์ร่วม เฉพาะคดีนี้ รวมแล้วเป็นเงิน กว่า 7 ,000 ล้านบาท ทั้งให้นับโทษ ต่อกับ โทษคดีอื่นๆ ซึ่งมีค่าปรับเป็นเงิน อีกจำนวนมาก เฉพาะโทษจำคุกรวมแล้วเกินกว่า 50 ปี


กรณี จึงไม่มีเหตุควรเชื่อว่า หากจำเลย ได้รับการปล่อยชั่วคราว ในคดีนี้แล้ว จะไม่หลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ ปล่อยจำเลยชั่วคราว ระหว่าง อุทธรณ์คดี ให้ยกคำร้อง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ปล่อยชั่วคราว ทำให้ นายเกริกเกียรติ ต้องถูกควบคุมตัวไว้ใน เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร ต่อไป ซึ่ง นายเกริกเกียรติ ยังสามารถยื่นฎีกา ขอปล่อยชั่วคราว ได้อีก


หากศาลฎีกา ยังไม่อนุญาต ให้ปล่อยชั่วคราว จะทำให้ นายเกริกเกียรติ ต้องถูกควบคุมไว้ ในเรือนจำต่อไป

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
5 กันยายน 2551 15:51 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000105358


พิมพ์ ข่าวนี้ “เกริกเกียรติ” นอนคุกยาว ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว หวั่นหลบหนี!


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

จัดกำลังตำรวจ คุ้มกันบ้าน “หมัก” ตลอด 24 ชม. พร้อมตั้งด่านตรวจ ความเรียบร้อย เส้นทางโดยรอบ


ตร.หวั่น “หมัก” มีอันเป็นไป! สั่งคุมเข้มรอบบ้าน 24 ชั่วโมง!!


Special Report ::
รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”


“สุชาติ” สั่งจัดกำลังตำรวจ คุ้มกันบ้าน “หมัก” ตลอด 24 ชม. พร้อมตั้งด่านตรวจ ความเรียบร้อย เส้นทางโดยรอบ ส่วนการประชุมร่วมกัน ระหว่าง ตำรวจทหารนั้น ยังไม่ได้ข้อสรุป เหตุยิง นักศึกษารามคำแหง ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ขณะเดินทาง ไปประท้วงให้ นายกรัฐมนตรี ลาออก
บ้านพักนายสมัคร ภายในหมู่บ้านโ�ฬาร ซ�ยนวมินทร์ 81

บ้านพักนายสมัคร ภายในหมู่บ้านโอฬาร ซอยนวมินทร์ 81วันนี้ (5 ก.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.วิบูลย์ บางท่าไม้ รอง ผบช.น. ในฐานะ หัวหน้าคณะทำงาน นครบาล ประสานงาน หน่วยงานทหารกองทัพภาคที่ 1 เรียกประชุม นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ พร้อมพนักงานสอบสวน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และ ผู้เกี่ยวข้อง หารือ ข้อกฎหมายขอบเขต และ การกระทำ ที่เข้าข่าย ความผิด หลังมีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน


ตามที่ได้รับมอบหมาย จากทหาร ที่มอบหมายให้ ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ ไปแจ้งความเอาผิด กับผู้ที่กระทำผิดข้อห้าม ที่มีอยู่ ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อแบ่งแยก การกระทำความผิด ชัดเจน ในข้อหาใดบ้าง


รายงานข่าว แจ้งว่า ในการประชุม มีการพูดคุย ถึงการทำงาน ระหว่าง ตำรวจ และ ทหาร ที่ผ่านมานั้น เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ยังไม่พบ อุปสรรคปัญหา แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในที่ประชุม จะนำ ข้อสรุป การประชุม หารือ เสนอต่อ คณะทำงานหน่วยงานทหาร รับทราบ เพื่อสั่งการว่า ตำรวจ จะต้องดำเนินการ ในส่วนนี้อย่างไร โดยเฉพาะ กรณีนักศึกษารวมตัวกัน เดินขบวน ไปประท้วง หน้าบ้าน นายกฯ แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ขึ้นก่อน เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา


รายงานข่าวแจ้ง อีกว่า หลังเกิด เหตุการณ์ไม่สงบเรียบร้อย ดังกล่าว เมื่อกลางดึก ที่ผ่านมา พล.ต.ต.สุชาติ เหมือนแก้ว รอง ผบช.น. ในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดูแล ความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัย พื้นที่ กทม. ได้สั่งการไปยัง พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ ผบก.น.4 ให้จัดกำลัง ตำรวจสังกัด บก.น.4 หมุนเวียนกันไป ดูแลความปลอดภัย บ้านพักนายกฯ ภายใน หมู่บ้านโอฬาร ซอยนวมินทร์ 81


ประกอบด้วย ตำรวจจาก สน.ลาดพร้าว สน.บึงกุ่ม สน.อุดมสุข สน.ประเวศ สน.วังทองหลาง สน.บางชัน สน.โชคชัย ผลัดเปลี่ยนกำลัง กันดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป พร้อม ตรึงกำลัง ตั้งด่านตรวจความเรียบร้อย บริเวณเส้นทาง โดยรอบ รวมถึงแยกต่างๆ


หลังเกิดเหตุ นักศึกษารามคำแหง เดินทางไป ชุมนุมประท้วง บริเวณบ้านพักนายกรัฐมนตรี แต่ถูกลอบยิง จนได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เสีย ซึ่งขณะนี้ การสอบสวน มีความคืบหน้าไปมากแล้ว อยู่ระหว่างการ สเกตช์ภาพคนร้าย ที่ลงมือ

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
5 กันยายน 2551 15:29 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000105347


พิมพ์ ข่าวนี้ ตร.หวั่น “หมัก” มีอันเป็นไป! สั่งคุมเข้มรอบบ้าน 24 ชั่วโมง!!


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Blog at WordPress.com.