Accom Thailand

September 24, 2008

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี ชุดใหม่แล้ว


โปรดเกล้าฯ ครม.”สมชาย”ควบกห.”จิ๋ว-โอฬาร”รอง”เหลิม”คุมสธ.


มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว “สมชาย”ควบกลาโหม “จิ๋ว-โอฬาร” นั่งรองนายกฯ เด็กในบ้าน”แม้ว” คนกันเอง มากันพรึบ “สมพงษ์” รองนายกฯ ควบต่างประเทศ “สุชาติ”นั่งขุนคลัง ขณะที่ “เหลิม” คุมสาธารณสุข โยก “ขุนค้อน” นั่งยุติธรรม


วันนี้(24 ก.ย.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็น นายกรัฐมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2551 แล้วนั้น


บัดนี้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้เลือกสรร ผู้ที่สมควร ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน สืบไปแล้ว อาศัยอำนาจ ตามความใน มาตรา 171 ของ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รัฐมนตรี ดังต่อไปนี้


พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี


นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุพล ฟองงาม เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่งหนึ่ง
นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง
ร.ต.(หญิง) ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงการคลัง


นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


นายอุดมเดช รัตนเสถียร เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์


นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธีระชัย แสนแก้ว เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายโสภณ ซารัมย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม


นายมั่น พัธโนทัย เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร


นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน


นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์
พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์


พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย
นายประสงค์ โฆษิตานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย


นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม


นางอุไรวรรณ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน


นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม


นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


นายศรีเมือง เจริญศิริ เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ


ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข
นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข


พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2551
เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

นายกรัฐมนตรีทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีประกาศเพิ่มเติมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ รัฐมนตรี ที่ได้รับ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 17.00 น. ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
24 กันยายน 2551 17:44 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000113442


พิมพ์ ข่าวนี้ โปรดเกล้าฯ ครม.”สมชาย”ควบกห.”จิ๋ว-โอฬาร”รอง”เหลิม”คุมสธ.


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: