Accom Thailand

October 19, 2008

รายนาม 63 ส.ว. จาก 320 เสียง ที่ลงมติรับรอง การแถลงนโยบายของรัฐ ในวันที่ 7 ตุลาทมิฬ


เปิดชื่อ 63 ส.ว. ลงมติหนุน แถลงนโยบายเลือด

แถลงนโยบาย �าบเลื�ด 7 ตุลาคม 2551 ท่ามกลาง สมาชิกรัฐสภา

แถลงนโยบาย อาบเลือด 7 ตุลาคม 2551 ท่ามกลาง สมาชิกรัฐสภา


เปิด รายชื่อ 63 ส.ว. ที่ลงมติ รับรองการเปิดประชุมสภา เพื่อให้รัฐบาล “น้องเขยแม้ว” แถลงนโยบาย อาบเลือด 7 ตุลาคม 2551 ท่ามกลาง การต่อต้าน ของ ส.ว.ส่วนใหญ่ และ ส.ส. ฝ่ายค้าน


จากเหตุการณ์ ตำรวจใช้กำลัง สลายการชุมนุม ในตอนเช้าวันที่ 7 ตุลาคม จนมีผู้บาดเจ็บสาหัส หลายราย ทำให้ สมาชิกรัฐสภา ส่วนหนึ่งทั้ง ส.ว. และ ส.ส. ฝ่ายค้าน บอยคอต การประชุม เพื่อรับฟัง การแถลงนโยบาย รัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์


อย่างไรก็ตาม นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ได้ให้มีการลงมติว่า จะให้มีการ แถลงนโยบายหรือไม่ โดยลงมติ ด้วยการเสียบบัตร ลงคะแนน ปรากฏว่า มี ส.ว. 63 คน ที่เห็นด้วย รวมทั้ง นายประสพสุข บุญเดช ประธาน วุฒิสภา และ นิคม ไวยรัชพานิช รองประธาน วุฒิสภา คนที่ 1 นางสาวทัศนา บุญทอง รองประธาน วุฒิสภา คนที่ 2


อย่างไรก็ตามจาก จำนวน ส.ว. ทั้งหมด 150 คน แสดงว่า ส.ว.ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับ การเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อรับฟัง การแถลงนโยบาย ซึ่งนำไปสู่ ความรุนแรงในวัน ดังกล่าว


รายนาม 63 ส.ว. จาก 320 เสียง ที่ลงมติรับรอง การแถลงนโยบายของรัฐ ในวันที่ 7 ตุลาทมิฬ 2551 (ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์บันทึกผลการลงคะแนนที่รัฐสภา)


ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 คุณกฤช อาทิตย์แก้ว
2 พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
3 รศ.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
4 คุณเกชา ศักดิ์สมบูรณ์
5 คุณเกศสิณี แขวัฒนะ
6 พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์
7 คุณจตุรงค์ ธีระกนก
8 คุณจรัล จึงยิ่งรุ่งเรือง
9 คุณจำนงค์ สวมประคำ
10 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์

11 คุณจิตติพจน์ วิริยะโรจน์
12 คุณจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา
13 คุณเจริญ ภักดีวานิช
14 คุณชรินทร์ หาญสืบสาย
15 คุณชูชัย เลิศพงศ์อดิศร
16 คุณโชติรัส ชวนิชย์
17 คุณฐิระวัตร กุลละวณิชย์
18 พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์
19 คุณดิเรก ถึงฝั่ง
20 คุณถาวร ลีนุตพงษ์

21 คุณทวีศักดิ์ คิดบรรจง
22 รศ.ทัศนา บุญทอง
23 คุณธีระจิตต์ สถิโรตมวงศ์
24 คุณนฤมล ศิริวัฒน์
25 คุณนิคม ไวยรัชพานิช
26 คุณบรรชา พงศ์อายุกูล
27 คุณบวรศักดิ์ คณาเสน
28 คุณบุญส่ง โควาวิสารัช
29 คุณประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์
30 คุณประวัติ ทองสมบูรณ์

31 ศ.ประสพสุข บุญเดช
32 คุณประสิทธิ์ โพธสุธน
33 พลโท พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน
34 รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์
35 พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์
36 คุณพีระ มานะทัศน์
37 คุณไพโรจน์ ถัดทะพงษ์
38 คุณภิญโญ สายนุ้ย
39 คุณมงคล ศรีคำแหง
40 พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์

41 คุณมูหามะรอสดี บอตอ
42 พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี
43 คุณยุทธนา ยุพฤทธิ์
44 คุณรสสุคนธ์ ภูริเดช
45 พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
46 คุณวรวุฒิ โรจนพานิช
47 คุณวิทยา อินาลา
48 พ.ต.อ. สนธยา แสงเภา
49 คุณสมชาติ พรรณพัฒน์
50 คุณสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์

51 ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด
52 คุณสุโข วุฑฒิโชติ
53 พลโท สุจินดา สุทธิพงศ์
54 คุณสุพจน์ โพธิ์ทองคำ
55 คุณสุพจน์ เลียดประถม
56 คุณสุเมธ ศรีพงษ์
57 คุณสุรเดช จิรัฐติเจริญ
58 คุณสุวิศว์ เมฆเสรีกุล
59 คุณโสภณ ศรีมาเหล็ก
60 คุณอนันต์ วรธิติพงศ์

61 คุณธวัชชัย บุญมา
62 คุณประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธุ์
63 พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์ 19 ตุลาคม 2551 17:48 น.
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000124182


พิมพ์ ข่าวนี้ เปิดชื่อ 63 ส.ว. ลงมติหนุน แถลงนโยบายเลือด


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ปราสาทตาควาย แม้ถูกทิ้งร้างมาหลายศตวรรษ แต่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์จนน่าประหลาดใจ

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: