Accom Thailand

December 2, 2008

ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี


หลังจาก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยตัดสิน ยุบ พรรคพลังประชาชน มัชฌิมาธิปไตย และพรรคชาติไทย พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของกรรมการบริหารพรรค ทั้ง 3 พรรค จากการตรวจสอบ ข้อมูลพบว่า คณะกรรมการบริหารของ ทั้งสามพรรคการเมือง ขณะที่ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิด (วันเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550) มีอยู่ทั้งสิ้น 109 คน แบ่งเป็น


พรรคพลังประชาชน 37 คน
พรรคชาติไทย 43 คน และ
พรรคมัชฌิมาธิปไตย 29 คน


โดยรายชื่อ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ทั้งสามพรรค ขณะที่ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิด พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550


คณะกรรมการบริหารพรรค พลังประชาชน 37 คน ดังนี้

1. นายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรค

รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย
2. นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ศาลฎีกา มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เพราะทุจริตการเลือกตั้ง และเป็นเหตุให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งเรื่อง ให้ ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรค)
3. พ.ต.ท.กานต์ เทียนแก้ว
4. นายไชยา สะสมทรัพย์
5. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
6. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
7. พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์
8. นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
9. นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
10. นางสาวสุภาพร เทียนแก้ว
11. นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล

12. นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขาธิการพรรค
13. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รองเลขาธิการพรรค
14. นายนพดล ปัทมะ รองเลขาธิการพรรค
15. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองเลขาธิการพรรค
16. นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ รองเลขาธิการพรรค
17. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
18. ร้อยโท กุเทพ ใสกระจ่าง โฆษกพรรค

กรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย

19. นายสุธา ชันแสง
20. นายศรีเมือง เจริญศิริ
21. นายมงคล กิมสูนจันทร์
22. พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
23. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
24. นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ
25. นายนิสิต สินธุไพร
26. นายธีระชัย แสนแก้ว
27. นายวีระพล อดิเรกสาร (ลาออก31 ต.ค.50)
28. นายสุทิน คลังแสง
29. นายอิทธิ ศิริลัทธยากร
30. นายกิตติกร โล่ห์สุนทร
31. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
32. นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ (ลาออก 18 ต.ค.50)
33. นายมาลินี ภูตาสืบ
34. นางสาวปิยะรัตน์ เทียนแก้ว
35. นางสาวศรัญญา แสงวิมา
36. นางสาวมนัสปรียา ภูตาสืบ
37. นางสาวกาญจน์ณิชา แต้มดี


คณะกรรมการบริหารพรรค พรรคชาติไทย มี 43 คน ดังนี้

1. นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค
รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย
2. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
3. นายวินัย วิริยกิจจา
4. นายจองชัย เที่ยงธรรม
5. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ
6. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา
7. นายนิกร จำนง
8. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
9. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

10. นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค
11. นายเกษม สรศักดิ์เกษม รองเลขาธิการพรรค
12. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ รองเลขาธิการพรรค
13. นางสาวจนิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ รองเลขาธิการพรรค และโฆษกพรรค
14. นายนพดล พลเสน รองเลขาธิการพรรค
15. นายมณเฑียร สงห์ประชา รองเลขาธิการพรรค (ถูก กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
16. นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ เหรัญญิกพรรค

กรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย
17. นายกมล จิระพันธุ์วาณิช
18. นายกูเฮง ยาวอหะซัน
19. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
20. นายธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ
21. นางบุปผา อังกินันท์
22. นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
23. นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์
24. นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์
25. นางสาวปอรรัชม์ ยอดเณร
26. นายมงคล โค้ววัฒนะวงษ์รักษ์
27. นายยุทธนา โพธสุธน
28. นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
29. นายวราวุธ ศิลปอาชา
30. นายวิพัฒน์ คงมาลัย
31. นายวิรัช พิมพะนิตย์
32. นายวิชิต แย้มบุญเรือง
33. นายศักดิ์ชัย จินตะเวช
34. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
35. นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร
36. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
37. นายสมชาย ไทยทัน
38. นางสาวสุภัตรา วิมลสมบัติ
39. นายเอกพจน์ ปานแย้ม
40. นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล
41. นายอมร อนันตชัย
42. นายกฤชชัย มรรคยาธร
43. นายเสมอกัน เที่ยงธรรม


คณะกรรมการบริหาร พรรคมัชฌิมาธิปไตย 29 คน
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หัวหน้าพรรค

รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย
2. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์
3. นายสุนทร วิลาวัลย์ (ถูก กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
4. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
5. พันตำรวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์
6. นายประดุจ มั่นหมาย
7. นายการุณ ใสงาม
8. นายธนพร ศรียากูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค
9. นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

10. นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน เลขาธิการพรรค
11. นายมนู มณีวัฒนา รองเลขาธิการพรรค
12. ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร รองเลขาธิการพรรค
13. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ รองเลขาธิการพรรค
14. นายสุวิช ชมพูนุทจินดา รองเลขาธิการพรรค
15. นายศิลปิน บูรณศิลปิน เหรัญญิกพรรค
16. นายณรงค์ พิริยอเนก โฆษกพรรค
17. นายสมพร หลงจิ รองโฆษกพรรค
18. นายศุภพรพงศ์ ชวนบุญ รองโฆษกพรรค
19. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รองโฆษกพรรค

กรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย
20. พันตำรวจเอก สุเทพ สัตถาผล
21. นายชุมพร ขุณิกากรณ์
22. นายเมธี ฉัตรจินดารัตน์
23. นางมาลีรัตน์ แก้วก่า
24. นายคำนวณ เหมาะประสิทธิ์
25. นายกฤษฎา สัจจกุล
26. นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ
27. นายนาวิน ขันธหิรัญ
28. นางบุษบา ยอดบางเตย
29. นายดิษฐ์อัชพณ สูตรสุคนธ์

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 2 ธันวาคม 2551 13:15 น.
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000142370


พิมพ์ ข่าวนี้ เปิดชื่อ 109 กก.บริหาร “พปช.-ชาติไทย-มัชฌิมาฯ” ถูกยุบ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: