Accom Thailand

December 10, 2008

วันที่ 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชน วันแห่งศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์


บทวิเคราะห์ : วันสิทธิมนุษยชน
ตอนที่ 1 วันแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


วันที่ 10 ธันวาคมของ ทุกปี นอกจากจะเป็น วันรัฐธรรมนูญแล้ว ในระดับสากล สหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น วันสิทธิมนุษยชนสากล ด้วย เพื่อสร้าง ความตระหนักและ พัฒนา ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ให้ก้าวหน้าขึ้น โดยเฉพาะปีนี้ ที่ครบ 60 ปี ปฎิญญาสากล ว่าด้วย สิทธิมนุษยชน ของ สหประชาชาติ และเป็นวันท ี่รัฐธรรมนูญของไทย ฉบับพุทธศักราช 2550 เดินหน้า มากว่า 1 ปีแล้ว


นัยสำคัญแห่ง สิทธิมนุษยชน และพันธกิจ


นางสุนีย์ ไชยรส กรรมการสิทธิมนุษยชน ได้ให้ คำจำกัดความของคำว่า สิทธิมนุษยชน คือ


การเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นคน
เราต้องการให้ ใครทำอย่างไรกับเรา เคารพเราอย่างไร ปฎิบัติต่อเราอย่างไร
เราก็จะต้องเคารพคนอื่น เช่นนั้นเหมือนกัน
นี่คือความหมาย ที่มีนัยสำคัญ


สำหรับประเทศไทย ได้ผูกพันเป็นสมาชิกของ สหประชาชาติ มีพันธะกรณี ที่ต้องช่วยกันรณรงค์ ส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน และยังมี การรับรอง ในรัฐธรรมนูญ ให้มี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีไม่กี่ประเทศ ที่มีคณะกรรมการ ที่เป็น องค์กรอิสระ


สิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน


ในสถานการณ์ที่ ประเทศไทยอยู่ในภาวะ ที่นอกเหนือจาก ความขัดแย้งทางการเมืองแล้ว ก็ยังประสบปัญหา วิกฤตเศรษฐกิจ ที่รุมเร้า


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้ให้ความสำคัญ ในการทำงานร่วมกับ องค์กรเครือข่าย กว่า 10 องค์กร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ในครั้งนี้ ในฐานะที่เป็น ปัญหาร่วมชาติ ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจ ในประเทศขณะนี้ จะมีผลกระทบ กับ คนทำงาน โดยตรง


ซึ่งหมายรวมถึง แรงงานที่อยู่ในโรงงาน แรงงานภาคเกษตร แรงงานอิสระ แรงงานที่ รับงานไปทำที่บ้าน หรือแม้แต่ อาชีพอิสระอย่าง คนขับแท็กซี่ ขณะเดียวกัน ก็หมายถึงแรงงานที่ กระจัดกระจาย อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งถูกเรียกแตกต่างกันไป รวมถึงคนทำงาน ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่ เดือดร้อน มากที่สุด คือ ลูกจ้างภาครัฐ ซึ่งไม่ค่อยมีสวัสดิการเท่าที่ควร


แนวคิดในแง่ของ สิทธิมนุษยชน คนวัยทำงาน คือหัวใจหลัก ที่จะช่วยทำให้ สังคมไทยก้าวรุดหน้าไปได้ ดังนั้น กลุ่มคนเหล่านี้ ต้องมีงานทำ มีความมั่นคง ในหน้าที่การงาน มีระบบสวัสดิการประกันสังคม และดูแลไม่ให้เกิดปัญหา เมื่อเขาว่างงาน


แต่ขณะนี้กฎหมายแรงงานของไทย ยังดูแลไม่ทั่วถึง ซึ่งมักมุ่งเน้นไปเฉพาะ กลุ่มแรงงานที่อยู่ใน ระบบอุตสาหกรรม เป็นหลัก คนทำงาน จำนวนมาก รวมทั้ง ลูกจ้างภาครัฐ ยังไม่สามารถเข้าถึง ระบบประกันสังคม หรือสวัสดิการอื่น อย่างครบถ้วน นับเป็นปัญหาใหญ่ ที่จะต้องช่วยกัน สร้างระบบนี้ ขึ้นให้ได้ และ


ภาครัฐต้องทำงานเชิงรุก โดยเตรียมรับมือกับ ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ที่ส่งผลให้ แรงงานเปลี่ยนกลุ่ม เช่น คนตกงาน อาจกลับไปสู่อาชีพอิสระ หรือ กระทั่งกลับไปสู่ ชนบท ก็ต้องย้อนกลับไป ดูแลภาคชนบท และ ภาคแรงงานอิสระ หรือ ลูกจ้างภาครัฐ อาจต้องดูแล กลุ่มอาชีพอิสระ รายย่อย ให้สามารถเข้าถึง กองทุนที่ช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งหา ตลาดรองรับ เชื่อมั่นว่า ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ แรงงานในระบบ ก็จะกลับย้อนไปสู่ กลุ่มอาชีพอิสระ และสู่ภาคเกษตรมากขึ้น


สิทธิมนุษยชนด้าน สิ่งแวดล้อมและชุมชน


ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก กรณีผลกระทบจาก โครงการขนาดใหญ่ ที่อาจมีกลุ่มที่คิดว่า การสร้าง โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ จะช่วยให้ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจได้


แต่ขณะเดียวกัน ก็ลืมทบทวนถึง ผลกระทบ ที่จะเกิดตามมา รวมทั้งได้ละเมิด สิทธิชุมชน ซึ่งมีความหมายสำคัญมาก นั่นก็คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน ทั้งปัญหาที่ดิน การเวนคืน สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง ต้องปฎิบัติ ตาม รัฐธรรมนูญ ที่ให้สิทธิประชาชน ในการรับรู้ข้อมูล และมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ อย่างเข้มงวด และถือเป็น เรื่องสำคัญ เพราะหากยัง ดึงดันเดินหน้าต่อ


สุดท้าย ก็จะส่งผลย้อนกลับมาให้ รัฐต้องแก้ปัญหาเอง โดยต้องใช้เงินภาษีประชาชน ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต รวมทั้งปัญหา การชุมนุมประท้วงต่างๆ ที่มีให้เห็น เป็นประจำ


สิทธิมนุษยชนด้านการเมือง


ต้องยอมรับว่า สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน นอกจากการต้องมี ปัจจัย 4 เพื่อดำรงชีวิตแล้ว ยังต้องมี พื้นฐานศักยภาพ ทางการเมือง ขณะนี้ สังคมไทย มีความขัดแย้ง เพราะมีความเห็นแตกต่าง ทางการเมือง


ดังนั้นพี่น้องคนไทย ต้องใจกว้างต่อกันคือ เคารพความเห็นแตกต่าง และนำมาสู่ การปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาด้วยกัน ทุกคนทุกฝ่าย เพราะว่า ขณะนี้ ถือเป็นช่วง หัวเลี้ยวหัวต่อ ที่จะต้องช่วยกัน ฝ่าฟัน ซึ่งความเชื่อมั่น ทางการเมือง ที่ต่างกัน ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่มีเสรีภาพ ทางความคิด


ขณะเดียวกัน ก็ต้องใจกว้าง เคารพว่านี่คือ เสรีภาพทางการเมือง และการจะตัดสินใจ ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตาม ก็ต้องคำนึงเสมอว่า อะไรคือ ผลประโยชน์หลัก ของส่วนรวม โดยไม่ละเมิดสิทธิของ บุคคลทั่วไปด้วย


ส่วนเหตุการณ์ การชุมนุมที่ สนามบินของ กลุ่มพันธมิตรฯ ที่ผ่านมา แน่นอนว่า ไทยถูกวิจารณ์อย่างมาก แต่ขณะนี้ เหตุการณ์ได้คลี่คลายแล้ว รัฐควรใช้โอกาสนี้ เร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์ ที่ดีกลับคืนมาโดยเร็ว เพราะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่ยังรอคอย สถานการณ์การเมืองไทยสงบ และพวกเขา พร้อมจะกลับมา ชื่นชม เสน่ห์ของเมืองไทย อีกครั้ง


สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย


ในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้รับเรื่อง ร้องเรียน ประมาณ 5,000 เรื่อง โดยเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน สูงสุด ค่อนข้างเกี่ยวข้อง กับ กระบวนการยุติธรรม การถูกทำร้ายทุบตี การถูกจับกุม อย่างไม่เป็นธรรม คิดเป็น ร้อยละ ประมาณ 30- 40


รองลงไปคือเรื่องการแย่งชิง ฐานทรัพยากรทั้งจาก กลุ่มทุนและ จากนโยบายของรัฐ ซึ่งอาจเป็น การละเมิดสิทธิมนุษยชน ในเชิงชุมชน มีประมาณ ร้อยละ 10 ซึ่งแม้ว่า จะมีอัตราส่วนที่น้อย แต่ส่งผลกระทบ ต่อผู้คนจำนวนมาก เพราะว่า แต่ละชุมชน ไม่ว่า ป่า หรือนิคมอุตสาหกรรม แต่ละที่ ก็จะมี เป็นร้อย เป็นพันครอบครัว


โดยเฉพาะปัญหาที่ดิน ที่ทุกวันนี้ มีคนจำนวนมาก ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ แล้วโครงการของรัฐ แม้แต่ การประกาศเขตป่า เขตทหาร ที่ไปครอบทับ พื้นที่ราษฎร มากมายแล้วยัง ไม่ได้รับการแก้ไข เป็นเรื่องใหญ่ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้ให้ความสำคัญ ที่จะช่วยเร่งแก้ไขโดยเร็ว


นอกจากนี้ ยังมีปัญหา สิทธิแรงงาน ที่ได้รับร้องเรียน ประมาณ 300 กว่าเรื่อง และเรื่องสิทธิของ กลุ่มคนต่างๆ เช่น
สิทธิคนพิการ
สิทธิ ความหลากหลาย ทางเพศ
สิทธิผู้ป่วย
รวมทั้ง สิทธิคนไร้สัญชาติ และ
สิทธิแรงงาน ทั้งคนไทย ที่ไปทำงานต่างประเทศ หรือ
คนงานข้ามชาติ ที่เข้ามาทำงานในไทย เป็นต้น


คำว่าสิทธิมนุษยชน แท้จริง คือการเอาใจเขามาใส่เรา นึกถึงความเดือดร้อน ของผู้อื่น ดังนั้น หากทุกคน เริ่มต้นเคารพสิทธิ ซึ่งกันและกัน เชื่อว่า คนไทย จะฝ่าวิกฤต ความขัดแย้งทางการเมือง หรือวิกฤตทางเศรษฐกิจ ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th วันที่ข่าว 10 ธันวาคม 2551 เลขที่ข่าว 255112100099
ผู้สื่อข่าว : ชุติมา สุขวาสนะ Rewriter : ชูชาติ เทศสีแดง


พิมพ์ ข่าวนี้ บทวิเคราะห์ : วันสิทธิมนุษยชน ตอนที่ 1

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: