Accom Thailand

December 10, 2008

10 ธันวาคม – วันรัฐธรรมนูญ


รัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุด ของประเทศ


ความสำคัญและความหมาย


รัฐธรรมนูญหมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ


สาเหตุและที่มาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง


การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมาเป็นเวลา 700 ปีเศษ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ


พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะ พระราชทาน รัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลัก ในการปกครอง ของประเทศ ให้แก่ประชาชนชาวไทย


หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เศรษฐกิจตกต่ำ ทั่วโลก ผลอันนี้ ได้กระทบมาถึงไทยด้วย มีการปลด ข้าราชการออก ยังความไม่พอใจ ในหมู่ข้าราชการ นอกจากนี้ อิทธิพลจากตะวันตก เกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง ทำให้กลุ่มคนหนุ่ม ต้องการเปลี่ยนแปลง อย่างฉับพลัน รวมทั้ง รัฐบาล ได้ออกกฎหมาย เก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน จากราษฎร


จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิด ความไม่พอใจในหมู่ ข้าราชการทหาร และราษฎรทั่วไป จึงทำให้ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยการปฎิวัติ มีคณะผู้รักษาการพระนคร ฝ่ายทหาร ซึ่งประกอบด้วย พันเอกพระยาพหลพยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเดช และ พันเอก พระยาฤทธิอาคเนย์ เป็นผู้บริหารประเทศ


ต่อมาวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญชั่วคราว เรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญ การปกครองแผ่นดินสยาม ชั่วคราว” สาระสำคัญของ ธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ ได้แก่ การที่กำหนดว่า


อำนาจสูงสุด ในการปกครองประเทศ หรือ อำนาจอธิปไตย เป็นของราษฎร ทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุด ก็ให้มีบุคคล คณะบุคคล เป็นผู้ใช้อำนาจ แทนราษฎร ดังนี้ คือ

– พระมหากษัตริย์

– สภาผู้แทนราษฎร

– คณะกรรมการราษฎร

– ศาล

ลักษณะการปกครอง แม้จะเปลี่ยน ระบอบการปกครอง มาเป็น ประชาธิปไตย แต่ก็ถือว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของประเทศ เป็นสถาบัน ที่ถาวร และมีการสืบราชสมบัติ ต่อไปใน พระราชวงศ์


การปฎิบัติราชการต่างๆ จะต้องมี กรรมการราษฎร ผู้หนึ่ง เป็นผู้ลงนาม รับสนอง พระบรมราชโองการ โดยได้รับความยินยอม จาก คณะกรรมการ ราษฎร จึงจะใช้ได้ สถาบันที่เกิดใหม่ คือ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติ ออกกฎหมายต่างๆ

ซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ ลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้แล้ว จึงจะมีผลบังคับได้ เหตุนี้ ในระยะแรกของ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง สภาผู้แทน จึงเป็น สถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมือง ส่วนการใช้อำนาจตุลาการ ยังคงให้ ศาลยุติธรรม ที่มีอยู่แล้ว พิจารณาพิพากษาคดี ให้เป็นไป ตามกฎหมายได้ตามเดิม

จนกระทั่ง วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักร สยาม ฉบับถาวร ซึ่งมีหลักการ ต่างกับ ฉบับแรก ในวาระสำคัญ หลายประการ อาทิ

ได้เปลี่ยนระบอบ การปกครองเป็น การปกครองแบบรัฐสภา ทั้งนี้ เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 ได้บัญญัติให้ พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุข ไม่ต้องรับผิดชอบ ทางการเมือง แต่เป็นผู้ใช้อำนาจผ่าน ทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งให้ บริหารราชการแผ่นดิน แต่ คณะ รัฐมนตรี จะต้องรับผิดชอบ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ต่อ สภาผู้แทนราษฎร


รัฐสภา ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มิได้ใช้แต่เพียง อำนาจนิติบัญญัติ เท่านั้น แต่มีอำนาจ ที่จะควบคุม คณะรัฐมนตรี ในการบริหารแผ่นดินด้วย อย่างไร ก็ตาม คณะรัฐมนตรี รวมทั้งพระมหากษัตริย์ ซึ่งประกอบกันเป็น รัฐบาล ก็มีอำนาจ ที่จะยุบสภาผู้แทนได้ หากเห็นว่า ได้ดำเนินการไป ในทาง ที่จะเป็นภัย หรือเลื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญ ของรัฐ ที่มีผลเท่ากับ ถอดถอน สมาชิกสภา ที่ได้รับเลือกตั้งมา เพื่อให้ราษฎรเลือกตั้งใหม่


ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พระมหากษัตริย์ นั้นได้บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ ดำรงอยู่ในฐานะ อันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใด จะละเมิดมิได้


อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่มี การเปลี่ยนแปลง การปกครอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 มาจนถึงปัจจุบัน รัฐธรรมนูญไทย มีทั้งสิ้น 25 ฉบับ แต่ถ้านับเฉพาะ ฉบับที่สำคัญ จะมีเพียง 18 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช 2427 ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ 5 เดือน 13 วัน

ฉบับที่ 2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ 13 ปี 5 เดือน

ฉบับที่ 3. รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 รวมอายุการประกาศและการบังคับใช้ 1 ปี 5 เดือน 28 วัน

ฉบับที่ 4. รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 รวมอายุการประกาศใช้ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน

ฉบับที่ 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ 2 ปี 8 เดือน 6 วัน

ฉบับที่ 6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 ประกาศและบังคับใช้ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 รวมอายุและประกาศบังคับใช้ 6 ปี 7 เดือน 12 วัน

ฉบับที่ 7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2502 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ 9 ปี 4 เดือน 20 วัน

ฉบับที่ 8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ 3 ปี 4 เดือน 20 วัน

ฉบับที่ 9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2515 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ 1 ปี 9 เดือน 22 วัน

ฉบับที่ 10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ 2 ปี

ฉบับที่ 11. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2519 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ 1 ปี

ฉบับที่ 12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ 1 ปี 13 วัน

ฉบับที่ 13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2528)

ฉบับที่ 14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

ฉบับที่ 15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

ฉบับที่ 16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ฉบับที่ 17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2549 (ฉบับชั่วคราว)

ฉบับที่ 18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (รัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ)

สะท้อนแนวคิดรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย


รองศาสตราจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร นักวิชาการอิสระ ได้สะท้อนมุมมองในฐานะนักรัฐศาสตร์ ว่า รัฐธรรมนูญ ถือเป็นกติกาใหญ่ของสังคม ยังมี กฎหมายย่อย หรือกฎหมายลูก อีกมากมาย เช่น


กฎกระทรวง ทบวง กรม ที่ถือเป็น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้บังคับ ในหน่วยงานองค์กร ต่างๆ


ที่ผ่านมา ประเทศไทยมี รัฐธรรมนูญใช้มาแล้ว 18 ฉบับ แต่ถามว่า ความจริงแล้ว คนยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ จริงหรือไม่ วิเคราะห์ได้ว่า ไม่จริง

เพราะขณะนี้ หลายคนมองว่า รัฐธรรมนูญเป็นเพียง คัมภีร์ เพื่อใช้ประโยชน์ แก่ตนเท่านั้น เพียงแต่ว่า ตัวเองอยู่ในส่วนไหน ของสังคมแห่งนี้


ไม่ว่า นักการเมือง ข้าราชการและประชาชน ดังนั้น ความศักดิ์สิทธิ์ของ รัฐธรรมนูญ เมื่อไม่มีคนเชื่อ ก็หายไปทุกที คนชอบโทษ รัฐธรรมนูญไม่ดี อย่างนั้น อย่างนี้ โดยไม่เคยย้อน มองตัวเอง


จริงอยู่ที่รัฐธรรมนูญอาจมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดี เพราะส่วนไม่ดีคือคนที่ไม่ปฎิบัติตามกฎกติกา แต่คอยโทษระบบ ความจริงถ้าคนเราทำตามกฎกติกาของสังคม สิ่งเลวร้ายๆ ในสังคมก็จะไม่เกิดขึ้นเลย ถึงมีก็น้อยมาก ไม่ว่า จะเป็น


การโกงเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ์ขายเสียง การบริหารราชการแผ่นดิน ที่เต็มไปด้วยคอรัปชั่น เอาเปรียบกัน ความเป็นธรรมในสังคม จะลดน้อยลง


การกำหนด วันรัฐธรรมนูญ ขึ้นมานั้น นัยสำคัญ นอกเหนือจาก เพื่อให้คนไทยได้ระลึกถึง รัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร ที่ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน ให้กับปวงชนชาวไทยแล้ว


สิ่งสำคัญคือ คนไทยทุกคน ควรตระหนักรู้ในหน้าที่ของ พลเมืองที่ดี ว่ามีหน้าที่อะไร และรู้ว่า สิ่งใดควรทำ หรือไม่ควรทำ


การเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18 ของไทย ขณะนี้ ต้องใช้เวลามาก กว่าจะลงตัว และก้าวไปได้ อย่างมั่นคง ปัญหาของ ประเทศชาติ จะแก้ไขโดยใช้เวลาเพียง วันสองวันไม่ได้ การเปลี่ยนขั้วการเมือง ที่หลายฝ่ายอ้างว่า จะช่วยแก้ไขวิกฤตชาติได้ ก็ยังต้องรอ การพิสูจน์


เพราะหากปัญหาอยู่ที่ ตัวบุคคลหรือ นักการเมือง แม้แปรพักตร์หรือ เปลี่ยนฝ่าย ก็เปรียบเสมือน แค่ การเปลี่ยน ย้ายปัญหา ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เท่านั้นเอง !!!

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th วันที่ข่าว 10 ธันวาคม 2551 เลขที่ข่าว 255112090347
ผู้สื่อข่าว : ชุติมา สุขวาสนะ Rewriter : ชูชาติ เทศสีแดง


พิมพ์ ข่าวนี้ รัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุดของประเทศ

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: