Accom Thailand

December 12, 2008

พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย แถลงการณ์ ฉบับที่ 29/2551 เตือนก่อนเข้าสู่อำนาจ

Filed under: การเมืองภาคประชาชน,การแก้ไข รธน.,ข่าวการศึกษา,ข่าวการเมือง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวสังคม,ข่าวเมืองไทย,ข้อมูลควรอ่าน - Recomendation,คดีอาญา,ความขัดแย้ง,ความมั่นคง,คุณธรรม,คุณภาพชีวิต,จริยธรรม,ตำรวจฆ่าประชาชน,ทุจริต,ธรรมาภิบาล,ประวัติศาสตร์ไทย,รัฐสั่งฆ่าประชาชน,หมายจับ,หมิ่นเบื้องสูง,อาชญากรรม — accomthailand @ 13:36
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
พันธมิตรประชาชนเพื่�ประชาธิปไตย  วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551


แถลงการณ์ ฉบับที่ 29/2551
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เรื่อง คำเตือนก่อนเข้าสู่อำนาจ


คลิกที่นี่ เพื่อฟัง แถลงการณ์พันธมิตรฯ
คลิกที่นี่ เพื่อชม แถลงการณ์พันธมิตรฯ (56 K)
คลิกที่นี่ เพื่อชม แถลงการณ์พันธมิตรฯ (256 K)
จาก manager multimedia

[blip.tv ?posts_id=1577918&dest=-1]


คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แถลงการณ์พันธมิตรฯ ฉบับที่ 29/2551


ตามที่ได้มีประกาศ พระบรมราชโองการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้เรียกประชุม สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา เพื่อให้ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรรับตำแหน่งเป็น นายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นั้น


พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ขอให้ นักการเมืองทุกฝ่าย ได้ตระหนักว่า การชุมนุมต่อเนื่องยาวนาน ด้วยความุ่งมั่น อดทน หาญกล้า ของ พี่น้องประชาชน ถึง 193 วัน เป็นการเสียสละ อย่างยิ่งใหญ่ ที่แลกมาด้วย ชีวิตและเลือดเนื้อ ของประชาชน จำนวนมาก จนสามารถ คัดค้าน การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้สำเร็จ ทำให้ คดีการทุจริตคอร์รัปชัน ของนักการเมือง และคดีทุจริตการเลือกตั้ง ได้ถูกพิพากษา โดยกระบวนการยุติธรรม ส่งผลทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลง ทางการเมือง ในวันนี้


การเสียสละอันยิ่งใหญ่ ของ พี่น้องประชาชน ในช่วงเวลา ที่ผ่านมา เรามิได้ต้องการ แลกมา เพื่อให้ นักการเมืองหุ่นเชิด ในระบอบทักษิณ กลับฟื้น คืนมาอีก และเราก็มิได้ต้องการ เพียงแค่ เปลี่ยนขั้วทางการเมือง เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง


พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย มีความปรารถนา ที่จะ สะสาง ปัญหาทางการเมือง ในอดีต คืนความเป็นธรรม ให้กับ พี่น้องประชาชน และร่วมกับ ประชาชน ปฏิรูปสร้างการเมืองใหม่ เพื่อป้องกัน ไม่ให้วิกฤติทางการเมือง กลับคืนมาอีก


เราจึงขอประกาศจุดยืน ต่อการเลือก นายกรัฐมนตรี ในการประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ดังนี้


ประการแรก เราคัดค้านและต่อต้าน นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด ที่มาจาก พรรคเพี่อไทย และคัดค้าน นายกรัฐมนตรี ทุกพรรคการเมือง ที่มีรัฐบาลผสม ของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็น พรรคการเมืองหุ่นเชิด ของระบอบทักษิณ ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่

ประการที่สอง เราขอประณาม การข่มขู่ คุกคาม การต่อรองตำแหน่ง และการเสนอ อามิสสินจ้าง ให้นักการเมือง เพื่อให้นักการเมือง เหล่านั้น มาสนับสนุนให้ พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐบาลต่อไป โดยไม่คำนึงถึงความเสียหาย ต่อประเทศชาติและ ความรู้สึกของประชาชน

ประการที่สาม พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย จะเฝ้าติดตาม การเปลี่ยนขั้วทางการเมือง ในระบบ การเมืองเก่า ว่าจะสามารถฝ่าข้าม วิกฤตการณ์ทางการเมือง จัดการกับ ระบอบทักษิณและ เข้าสู่การเมืองใหม่ ได้หรือไม่ โดย พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ขอเป็นตัวแทน พี่น้องประชาชน และวีรชน ยื่นข้อเรียกร้องต่อ รัฐบาลชุดใหม่ 13 ประการ

1. เร่งรัดดำเนินคดี ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ต่อ นายจักรภพ เพ็ญแข นายวีระ มุสิกพงศ์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุชุมชน และ ปราบปรามขบวนการ ดูหมิ่น และล้มล้าง สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งหมด โดยด่วนที่สุดเป็นลำดับแรก

2. ขอให้แสดงจุดยืน ที่จะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือกฎหมายอื่นใด ที่จะฟอกความผิด ให้กับนักการเมือง ไม่แก้ไขกฎหมาย เพื่อการกระทำที่ขัดกัน แห่งผลประโยชน์ ของนักการเมือง และ ไม่แก้ไขกฎหมาย เพื่อลดพระราชอำนาจ หรือโครงสร้าง ของ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

3. ต้องส่งเสริมให้ คนดีมีความสามารถ มาปกครองบ้านเมือง ป้องกันมิให้ คนไม่ดีมีอำนาจ บริหารราชการแผ่นดิน ด้วยความโปร่งใส อย่าได้นำ นักการเมือง หรือข้าราชการ ที่มีมลทิน ไม่เป็นที่ยอมรับ ของสังคม มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในตำแหน่งหน้าที่ หรือมีพฤติกรรม ที่จะแสวงหา ประโยชน์ ในทางมิชอบ มาร่วมบริหารราชการแผ่นดิน เป็นอันขาด

4. ขอให้เร่งรัดคดีทุจริตคอร์รัปชัน ให้เข้าสู่กระบวนการ ในชั้นศาล โดยปราศจาก การแทรกแซง ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ทำการโยกย้าย ข้าราชการ ที่รับใช้ ระบอบทักษิณ ให้พ้นจากตำแหน่ง อาทิเช่น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ เลขาธิการ องค์การอาหารและยา ฯลฯ และยึดทรัพย์สิน ที่โกงชาติไป กลับมาเป็นของรัฐ

ทั้งนี้ เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาต ิเป็นที่ตั้ง ขอให้แสดงจุดยืน ที่จะเร่งรัดดำเนินคดีบุกรุก และครอบครองที่ดิน กรณีเขากระโดง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และที่ดินสาธารณประโยชน์ ในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ดำเนินการและ ยกเลิกการเช่าพื้นที่ขายสินค้า ในสนามบินสุวรรณภูมิ ที่มิชอบ ยกเลิกและดำเนินคดีต่อ เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน ที่ให้เช่ารายการ สถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 อย่างไม่โปร่งใส โดยทันที

5. ขอให้ ยกเลิกหนังสือเดินทาง ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษหนีอาญาแผ่นดิน โดยทันที

6. ขอให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ส่งตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ร้ายหนีอาญาแผ่นดินมาดำเนินคดีในประเทศไทยโดยทันที

7. ขอให้ประกาศยกเลิก แถลงการณ์ร่วมระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ยก ปราสาทพระวิหาร และพื้นที่โดยรอบให้กับ กัมพูชา แต่เพียงฝ่ายเดียว และรักษา อธิปไตย ทั้งดินแดนและ แหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติและ น้ำมันในอ่าวไทย จนถึงที่สุด

8. ขอให้เร่งรัด สลายรัฐตำรวจ โยกย้ายข้าราชการตำรวจ ที่ ใส่ความ กลั่นแกล้ง และคุกคามประชาชน ผู้เข้าร่วมการชุมนุม และผู้สนับสนุน การชุมนุม ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ที่มีความสำคัญ หรือมีส่วนได้เสีย ต่อคดีความ

ขอให้ลงโทษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ทำร้าย สังหารประชาชน ในเหตุการณ์วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2551 ตลอดจนใส่ความประชาชน ผู้ชุมนุม ว่าเป็น กบฏ และ ผู้ก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์, พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พ.ต.อ.ลือชัย สุดยอด ฯลฯ

และขอให้ คืนความเป็นธรรมให้กับ ตำรวจที่ทำหน้าที่อย่างสุจริตและ กล้าหาญ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้เจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน

9. ขอให้เร่งรัดดำเนินคดีความ และลงโทษ ผู้ที่ถูกชี้มูล โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ คณะกรรมาธิการในวุฒิสภา ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับการเข่นฆ่าประชาชน เช่น นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์, พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และเจ้าหน้าที่รัฐ และขอให้ดำเนินการ เอาผิด กับอันธพาลการเมือง ของรัฐบาล ที่ทำร้ายและ เข่นฆ่าผู้ชุมนุม จนถึงที่สุด

10. ยุติการใช้สื่อของรัฐ โฆษณาชวนเชื่อ และ โกหกหลอกลวงประชาชน เพื่อระบอบทักษิณ โดยทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการ และ ผู้ดำเนินรายการ ความจริงวันนี้ ที่สถานีโทรทัศน์เอ็นบีที และ ขอให้ปฏิรูปสื่อ เปิดพื้นที่ให้ประชาชน สามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ประเทศชาติและ ประชาชนอย่างแท้จริง

11. ขอให้ประกาศยกเลิกโครงการที่ใช้จ่ายเกินตัว และไม่โปร่งใส ที่จะทำให้ชาติล่มจม เช่น โครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ฯลฯ โดยทันที

12. ยกเลิก พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และใช้การปฏิรูปและพัฒนา รัฐวิสาหกิจแทน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของคนในชาติ และนำเอา รัฐวิสาหกิจ ที่แปรรูปไปแล้ว กลับคืนมา เป็นของรัฐดังเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปตท.

13. ขอให้แสดงจุดยืน ที่จะส่งเสริม สนับสนุน ประชาชน ในการสร้าง การเมืองใหม่ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม ทางการเมือง เพื่อให้เป็นประชาธิปไตย ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างแท้จริง ตามแนวทางของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพื่อป้องกัน มิให้เกิดวิกฤติทางการเมืองใน อนาคตอีกต่อไป

พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ขอเรียกร้องให้ นักการเมือง ที่กำลังจะจัดตั้ง รัฐบาล ได้ตระหนักและ คำนึงถึง เจตนารมณ์ของ ประชาชน และ วีรชนผู้เสียสละ เพื่อประเทศชาติ เป็นสำคัญ มากกว่าการต่อรอง เพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่มการเมือง โดยการแสดงจุดยืน และปฏิบัติตาม ข้อเรียกร้องข้างต้น เพื่อมิให้ประชาชน ต้องผิดหวังและ หมดศรัทธาการเมือง ในระบบปัจจุบัน ไปมากกว่านี้

ถ้าข้อเรียกร้อง และเจตนารมณ์ของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถูกปฏิเสธ หรือเพิกเฉย เราพร้อมจะดำเนินการเคลื่อนไหว อย่างเหมาะสม กับสถานการณ์ต่อไป

ด้วยจิตคารวะ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 12 ธันวาคม 2551 13:36 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000146290


พิมพ์ ข่าวนี้ พันธมิตรฯ แถลง “คำเตือนก่อนเข้าสู่อำนาจ”

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

1 Comment »

  1. […] ยืนยันว่า จะนำไปสู่การเมืองใหม่ แถลงการณ์ ที่ออกมาใน วันนี้ […]

    Pingback by “แกนนำพันธมิตรฯ” เตือนรัฐบาล ล่วงหน้า ถ้าแก้ รธน. เจอพลังมวลชนไล่แน่ « Accom Thailand — December 14, 2008 @ 19:57 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: