Accom Thailand

December 15, 2008

ก.ต. ยกเลิกหนังสือเดินทางทูตของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา


การยกเลิกหนังสือเดินทางทูตของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี


ตามที่ได้มีผู้สื่อข่าว สอบถามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับรายงานข่าว เรื่องกระทรวงการต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี


กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลว่า ได้ยกเลิกหนังสือเดินทางทูตของ อดีตนายกรัฐมนตรีแล้ว


กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งด้วยว่า ได้พิจารณาเรื่องนี้ ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากมี ประเด็นทางกฎหมาย และมีนัยทางการเมือง ที่สำคัญ และที่ผ่านมา ได้มีการทำความเห็นเสนอต่อ รัฐบาล ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาแล้ว 3 รัฐบาล จนกระทั่งได้มี คำพิพากษา เกี่ยวกับ อดีตนายกรัฐมนตรี และคดีได้ถึงที่สุด เนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์


ก่อนการตัดสินใจ ยกเลิกหนังสือเดินทางทูต ดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศ ได้ปรึกษาหารือ กับรัฐบาลอีกครั้ง จนเมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมา (12 ธันวาคม 2551) กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้รักษาการ ตามระเบียบนี้ ได้ตัดสินใจ ยกเลิกหนังสือเดินทางทูต


กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องนี้ไปยัง ที่อยู่ของอดีตนายกรัฐมนตรี ในกรุงเทพมหานครแล้ว


สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา ที่อดีตนายกรัฐมนตรี ถืออยู่ อีกเล่มนั้น กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตีความ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ในการเดินทาง ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญปี 2550 เพื่อนำมา ประกอบการพิจารณาต่อไป

ปรับปรุงจาก ข่าวสารนิเทศ ของ กระทรวงการต่างประเทศ, ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=21383
15 ธันวาคม 2551 18:35:52


พิมพ์ ข่าวนี้การยกเลิกหนังสือเดินทางทูตของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีการเมืองเปลี่ยน! กต. ยกเลิกพาสปอร์ตแดง “แม้ว”


กต. แจง ยกเลิกพาสปอร์ตแดง “ทักษิณ” แล้ว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ระบุสาเหตุ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุด พร้อมให้ กฤษฎีกาตีความกฎหมาย ยกเลิกหนังสือเดินทางธรรมดาด้วย


เมื่อเวลา 18.35 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2551 เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเสนอข่าว กรณี การยกเลิกหนังสือเดินทางทูต ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า


ตามที่ได้มีผู้สื่อข่าว สอบถามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับรายงานข่าว เรื่องกระทรวงการต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลว่า ได้ยกเลิกหนังสือเดินทางทูตของ อดีตนายกรัฐมนตรีแล้ว


กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งด้วยว่า ได้พิจารณาเรื่องนี้ ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประเด็นทางกฎหมาย และมีนัยทางการเมือง ที่สำคัญ และที่ผ่านมา ได้มีการทำความเห็นเสนอ ต่อรัฐบาล ผ่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ มาแล้ว 3 รัฐบาล จนกระทั่งได้มี คำพิพากษาเกี่ยวกับ อดีตนายกรัฐมนตรี และคดีได้ถึงที่สุด เนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์


ก่อนการตัดสินใจ ยกเลิกหนังสือเดินทางทูตดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศ ได้ปรึกษาหารือ กับรัฐบาลอีกครั้ง จนเมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมา (12 ธ.ค.) กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ได้ตัดสินใจ ยกเลิกหนังสือเดินทางทูต


กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องนี้ไปยังที่อยู่ของ อดีตนายกรัฐมนตรี ในกรุงเทพมหานคร แล้ว


สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดาที่ อดีตนายกรัฐมนตรี ถืออยู่อีกเล่มนั้น กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตีความ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ในการเดินทาง ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญปี 2550 เพื่อนำมาประกอบ การพิจารณาต่อไป

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 15 ธันวาคม 2551 20:43 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000147468


พิมพ์ ข่าวนี้ การเมืองเปลี่ยน! กต.ยกเลิกพาสปอร์ตแดง “แม้ว”“บัวแก้ว”ยกเลิกพาสปอร์ตแดง”ทักษิณ”


(Update) บัวแก้ว ยกเลิกพาสปอร์ตแดง”ทักษิณ” เหตุถูกตัดสินที่ดินรัชดาและ ไม่มีการยื่นอุทธรณ์ หลังเสนอรัฐบาลพิจารณามาแล้วหลายครั้ง จนต้องตัดสินใจเอง


กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์แจ้งผ่านทาง http://www.mfa .go.th ว่า ได้ยกเลิกหนังสือเดินทางทูต (พาสปอร์ตแดง) ของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งด้วยว่า ได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประเด็นทางกฎหมาย และมีนัยทางการเมืองที่สำคัญ และที่ผ่านมา ได้มีการทำความเห็นเสนอ ต่อรัฐบาลผ่าน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศมาแล้ว 3 รัฐบาล จนกระทั่งได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรี และคดีได้ถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์

ทั้งนี้ ได้มีการระบุอีกว่า ก่อนการตัดสินใจยกเลิกหนังสือเดินทางทูตดังกล่าว ทางกระทรวงการต่างประเทศ ได้ปรึกษาหารือกับรัฐบาลรักษาการอีกครั้ง จนเมื่อวันที่12 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้รักษาการตามระเบียบนี้ได้ตัดสินใจยกเลิกหนังสือเดินทางทูต โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องนี้ไปยังที่อยู่ของอดีตนายกรัฐมนตรีในกรุงเทพมหานครแล้ว

สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดาที่อดีตนายกรัฐมนตรีถืออยู่อีกเล่มนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตีความในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการเดินทางตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2550 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่อไป

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว bangkokbiznews
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 18:52:00
http://www.bangkokbiznews.com/2008/12/15/news_320404.php


พิมพ์ ข่าวนี้ “บัวแก้ว”ยกเลิกพาสปอร์ตแดง”ทักษิณ”

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

อภิสิทธิ์ ชนะขาด แม้จะไม่ลงคะแนนให้ตนเอง 235-198-3

นาย�ภิสิทธิ์มีคะแนนเสียงสนับสนุน 235 เสียง

นายอภิสิทธิ์มีคะแนนเสียงสนับสนุน 235 เสียง


“อภิสิทธิ์” ชนะโหวต 235 เสียง เป็น ว่าที่นายกฯ คนที่ 27


ส.ส. หวั่น ม็อบถ่อยแดงปิดล้อม แห่เข้าสภา เตรียมโหวตเลือกนายกฯ คนที่ 27 ตั้งแต่เช้าตรู่ ขณะที่ “แกนนำ ปชป.” ยังมั่นใจ ในชัยชนะ แม้ เสียงโหวต หาย 1 คะแนน เนื่องจาก ส.ส.นนทบุรี ของพรรคเสียชีวิต เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา ด้าน “อภิวันท์” เชื่อ พรรคเพื่อไทย มีสิทธิ์ชนะ ถึง 10 เสียง

คลิกที่นี่เพื่อฟัง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 27


วันนี้ (15 ธ.ค.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ก่อนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 27 มี ส.ส. เริ่มทยอย มาร่วมประชุม อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เช้ามืด เนื่องจากเกรงว่า ม็อบเสื้อแดง จะเข้าปิดล้อม ทำให้เข้าประชุมสภาไม่ได้ โดย ส.ส. ที่มาเป็นคนแรก คือ พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย


ด้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และตัวเต็ง นายกรัฐมนตรี เดินทางถึง รัฐสภา ในเวลาประมาณ 09.00 น. ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม โดยปฏิเสธ ที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆ


ขณะที่ พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวแสดงความมั่นใจว่า พรรคเพื่อไทย จะชนะพรรคประชาธิปัตย์ ประมาณ 10 คะแนน ซึ่งได้มาจาก พรรคร่วมรัฐบาลเดิม

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคะแนน พรรคประชาธิปัตย์ วันนี้ ถูกลดลง 1 เสียง เนื่องจาก นายสมบัติ สิทธิกรวงศ์ ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ที่เข้า ผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว ที่โรงพยาบาลธัญบุรี เกิดอาการช็อกกะทันหัน และเสียชีวิตลง เมื่อเวลา 04.00 น. ที่ผ่านมา

แกนนำ พรรคประชาธิปัตย์ ต่างรู้สึกเสียใจ ที่ต้องเสียเพื่อนร่วมงาน แต่ก็ไม่เสียกำลังใจ แต่อย่างใด ยังคงมั่นใจว่า นายอภิสิทธิ์ จะได้รับเลือกเป็น นายกรัฐมนตรี แต่หากพลิกผัน ไม่เป็นไป ตามที่คาดการณ์ไว้ พรรคประชาธิปัตย์ ก็จะขอเป็นฝ่ายค้าน ไม่ขอร่วมเป็น รัฐบาลเพื่อชาติ ตามคำเชิญ ของ นายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราช

ส่วนบรรยากาศ การรักษาความปลอดภัย โดยทั่วรัฐสภา มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรึงกำลังอย่างเข้มงวด ทั้งด้านในและนอก บริเวณรัฐสภา ซึ่งขณะนี้ บรรดา ส.ส. เริ่มทยอยเดินทาง เข้าสู่บริเวณรัฐสภาแล้ว

ทั้งนี้ ในวันนี้ สภาฯ จะลงมติเลือกบุคคล ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีแคนดิเดต สำคัญ 2 คน คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน จากการสนับสนุน ของพรรคเพื่อไทย

เมื่อเวลา 09.30 น. นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ขึ้นนั่งบัลลังก์ เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อโหวตเลือก นายกรัฐมนตรี คนที่ 27 แล้ว โดยให้เจ้าหน้าที่รัฐสภา อ่านพระบรมราชโองการ เปิดประชุมสภาฯ

อย่างไรก็ตาม ในจำนวน ส.ส. ทั้งหมดมี 437 คน ลงชื่อเข้าประชุม แล้ว 435 คน

เมื่อเวลา 09.50 น. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการ สภาที่ปรึกษา พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่ ส.ส. พรรคเพื่อไทย ยกมือประท้วง ประธานสภาฯ อย่างต่อเนื่อง

ต่อมา นายเสนาะ เทียนทอง ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาราช เสนอชื่อ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน เป็น นายกฯ

ส.ส.ต่างเข้าแสดงความยินดีกับ นาย�ภิสิทธิ์ หลังทราบโหวตสนับสนุนให้ นาย�ภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ

ส.ส.ต่างเข้าแสดงความยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ หลังทราบโหวตสนับสนุนให้ นายอภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ


เมื่อเวลา 10.55 น. เจ้าหน้าที่รัฐสภา ขานชื่อ เพื่อโหวดเลือก นายกฯ เสร็จสิ้น

โดย นายอภิสิทธิ์ มีคะแนนเสียงสนับสนุน 235 เสียง

ขณะที่ พล.ต.อ.ประชา มีเสียงสนับสนุน 198 เสียง

โดย นายชัย นายอภิสิทธิ์ และ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ส.ส.นครราชสีมา พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา งดออกเสียง

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 15 ธันวาคม 2551 13:14 น.
http://manager.co.th/politics/viewnews.aspx?newsid=9510000147091


พิมพ์ ข่าวนี้ “อภิสิทธิ์” ชนะโหวต 235 เสียง เป็นว่าที่นายกฯ คนที่ 27

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Blog at WordPress.com.