Accom Thailand

December 15, 2008

ก.ต. ยกเลิกหนังสือเดินทางทูตของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา


การยกเลิกหนังสือเดินทางทูตของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี


ตามที่ได้มีผู้สื่อข่าว สอบถามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับรายงานข่าว เรื่องกระทรวงการต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี


กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลว่า ได้ยกเลิกหนังสือเดินทางทูตของ อดีตนายกรัฐมนตรีแล้ว


กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งด้วยว่า ได้พิจารณาเรื่องนี้ ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากมี ประเด็นทางกฎหมาย และมีนัยทางการเมือง ที่สำคัญ และที่ผ่านมา ได้มีการทำความเห็นเสนอต่อ รัฐบาล ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาแล้ว 3 รัฐบาล จนกระทั่งได้มี คำพิพากษา เกี่ยวกับ อดีตนายกรัฐมนตรี และคดีได้ถึงที่สุด เนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์


ก่อนการตัดสินใจ ยกเลิกหนังสือเดินทางทูต ดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศ ได้ปรึกษาหารือ กับรัฐบาลอีกครั้ง จนเมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมา (12 ธันวาคม 2551) กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้รักษาการ ตามระเบียบนี้ ได้ตัดสินใจ ยกเลิกหนังสือเดินทางทูต


กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องนี้ไปยัง ที่อยู่ของอดีตนายกรัฐมนตรี ในกรุงเทพมหานครแล้ว


สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา ที่อดีตนายกรัฐมนตรี ถืออยู่ อีกเล่มนั้น กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตีความ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ในการเดินทาง ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญปี 2550 เพื่อนำมา ประกอบการพิจารณาต่อไป

ปรับปรุงจาก ข่าวสารนิเทศ ของ กระทรวงการต่างประเทศ, ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=21383
15 ธันวาคม 2551 18:35:52


พิมพ์ ข่าวนี้การยกเลิกหนังสือเดินทางทูตของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีการเมืองเปลี่ยน! กต. ยกเลิกพาสปอร์ตแดง “แม้ว”


กต. แจง ยกเลิกพาสปอร์ตแดง “ทักษิณ” แล้ว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ระบุสาเหตุ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุด พร้อมให้ กฤษฎีกาตีความกฎหมาย ยกเลิกหนังสือเดินทางธรรมดาด้วย


เมื่อเวลา 18.35 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2551 เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเสนอข่าว กรณี การยกเลิกหนังสือเดินทางทูต ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า


ตามที่ได้มีผู้สื่อข่าว สอบถามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับรายงานข่าว เรื่องกระทรวงการต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลว่า ได้ยกเลิกหนังสือเดินทางทูตของ อดีตนายกรัฐมนตรีแล้ว


กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งด้วยว่า ได้พิจารณาเรื่องนี้ ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประเด็นทางกฎหมาย และมีนัยทางการเมือง ที่สำคัญ และที่ผ่านมา ได้มีการทำความเห็นเสนอ ต่อรัฐบาล ผ่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ มาแล้ว 3 รัฐบาล จนกระทั่งได้มี คำพิพากษาเกี่ยวกับ อดีตนายกรัฐมนตรี และคดีได้ถึงที่สุด เนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์


ก่อนการตัดสินใจ ยกเลิกหนังสือเดินทางทูตดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศ ได้ปรึกษาหารือ กับรัฐบาลอีกครั้ง จนเมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมา (12 ธ.ค.) กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ได้ตัดสินใจ ยกเลิกหนังสือเดินทางทูต


กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องนี้ไปยังที่อยู่ของ อดีตนายกรัฐมนตรี ในกรุงเทพมหานคร แล้ว


สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดาที่ อดีตนายกรัฐมนตรี ถืออยู่อีกเล่มนั้น กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตีความ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ในการเดินทาง ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญปี 2550 เพื่อนำมาประกอบ การพิจารณาต่อไป

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 15 ธันวาคม 2551 20:43 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000147468


พิมพ์ ข่าวนี้ การเมืองเปลี่ยน! กต.ยกเลิกพาสปอร์ตแดง “แม้ว”“บัวแก้ว”ยกเลิกพาสปอร์ตแดง”ทักษิณ”


(Update) บัวแก้ว ยกเลิกพาสปอร์ตแดง”ทักษิณ” เหตุถูกตัดสินที่ดินรัชดาและ ไม่มีการยื่นอุทธรณ์ หลังเสนอรัฐบาลพิจารณามาแล้วหลายครั้ง จนต้องตัดสินใจเอง


กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์แจ้งผ่านทาง http://www.mfa .go.th ว่า ได้ยกเลิกหนังสือเดินทางทูต (พาสปอร์ตแดง) ของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งด้วยว่า ได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประเด็นทางกฎหมาย และมีนัยทางการเมืองที่สำคัญ และที่ผ่านมา ได้มีการทำความเห็นเสนอ ต่อรัฐบาลผ่าน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศมาแล้ว 3 รัฐบาล จนกระทั่งได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรี และคดีได้ถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์

ทั้งนี้ ได้มีการระบุอีกว่า ก่อนการตัดสินใจยกเลิกหนังสือเดินทางทูตดังกล่าว ทางกระทรวงการต่างประเทศ ได้ปรึกษาหารือกับรัฐบาลรักษาการอีกครั้ง จนเมื่อวันที่12 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้รักษาการตามระเบียบนี้ได้ตัดสินใจยกเลิกหนังสือเดินทางทูต โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องนี้ไปยังที่อยู่ของอดีตนายกรัฐมนตรีในกรุงเทพมหานครแล้ว

สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดาที่อดีตนายกรัฐมนตรีถืออยู่อีกเล่มนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตีความในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการเดินทางตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2550 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่อไป

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว bangkokbiznews
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 18:52:00
http://www.bangkokbiznews.com/2008/12/15/news_320404.php


พิมพ์ ข่าวนี้ “บัวแก้ว”ยกเลิกพาสปอร์ตแดง”ทักษิณ”

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: