Accom Thailand

December 16, 2008

รายชื่อ สส. ในการโหวตเลือก นายกฯ คนที่ 27


เช็คชื่อ ส.ส. “สองขั้ว” โหวตเลือก นายกฯ คนที่ 27


ผลการออกเสียงลงมติ เลือกนายกรัฐมนตรีที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ปรากฏว่า

มี ส.ส. 235 คน ยกมือสนับสนุนให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

มี ส.ส. 198 คน ยกมือสนับสนุนให้ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
ว่าที่หัวหน้าพรรค เพื่อแผ่นดิน ดำรงตำแหน่ง นายกฯ


มีผู้ไม่มาประชุม 1 คน ได้แก่

นพ.ไกร ดาบธรรม พรรค รวมใจไทยชาติพัฒนา ส.ส.เชียงใหม่

มีผู้งดออกเสียง 3 คน ได้แก่

นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.สัดส่วน พรรคพลังประชาชน (เดิม)
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.สัดส่วน
นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ส.ส.นครราชสีมา พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา

235 เสียง ที่สนับสนุน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ส.ส.สัดส่วน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์


1. พรรคประชาธิปัตย์ 164 คน


2. พรรคพลังประชาชน (เดิม) 33 คน จำแนกเป็น


2.1) กลุ่มเพื่อนเนวิน 22 เสียง ได้แก่


1. นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ส.ส.อุดรธานี
2. นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย ส.ส.สกลนคร
3. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ ส.ส.สัดส่วน
4. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.นครราชสีมา
5. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ ส.ส.ขอนแก่น
6. นายเพิ่มพูน ทองศรี ส.ส.สัดส่วน
7. นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ส.ส.บุรีรัมย์
8. นายปัญญา ศรีปัญญา ส.ส.ขอนแก่น
9. นายพัฒนา สังขทรัพย์ ส.ส.เลย
10. นายภิรมย์ พลวิเศษ ส.ส.นครราชสีมา

11. นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ ส.ส.บุรีรัมย์
12. นายยรรยง ร่วมพัฒนา ส.ส.สุรินทร์
13. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์
14. นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ ส.ส.สุรินทร์
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ส.ส.นนทบุรี
16. นายวิเชียร อุดมศักดิ์ ส.ส.อำนาจเจริญ
17. นายวีระ รักความสุข ส.ส.สัดส่วน
18. นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม
19. นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์
20. นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์

21. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ส.ส.มหาสารคาม
22. นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์


2.2) กลุ่ม ส.ส. ที่คาดว่าจะย้ายไปอยู่ พรรคกิจสังคม 4 คน ประกอบด้วย


1. นายชยุต ภุมมะกาญจนา ส.ส.ปราจีนบุรี
2. นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ส.ส.สัดส่วน
3. นายวารุจ ศิริวัฒน์ ส.ส.อุตรดิตถ์
4. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ ส.ส.พิษณุโลก


2.3) กลุ่ม ส.ส. ภาคกลางและ อีสาน ซึ่งคาดว่าจะย้ายไปสังกัด พรรคเพื่อแผ่นดิน 7 คน ได้แก่


1. นายสันทัด จีนาภักดิ์ ส.ส.กาญจนบุรี
2. นายเฉลิมชาติ การุณ ส.ส.สกลนคร
3. นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ ส.ส.สุรินทร์
4. นายสาทิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์
5. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ส.ส.สุรินทร์
6. นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจจ ส.ส.สุรินทร์
7. นายคงกฤช หงษ์วิไล ส.ส.ปราจีนบุรี


3. พรรค รวมใจไทยชาติพัฒนา 5 คน ได้แก่


1. นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล ส.ส.นครราชสีมา
2. นายวัชพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา
3. นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ส.ส.พิจิตร
4. นายประเสริฐ บุญชัยสุข ส.ส.นครราชสีมา
5. นางวรศุลี สุวรรณปรุสิทธิ์ ส.ส.มุกดาหาร


4. พรรคมัชฌิมาธิปไตย (เดิม) 8 คน ได้แก่


1. นางพรทิวา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท
2. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์
3. นายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี
4. นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ ส.ส.ปราจีนบุรี
5. นายณัฐวุฒิ สุขเกษม ส.ส.บุรีรัมย์
6. นายมาโนช เฮงยศมาก ส.ส.บุรีรัมย์
7. นายสมนึก เฮงวาณิชย์ ส.ส.บุรีรัมย์
8. นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ


5. พรรคเพื่อแผ่นดิน 12 คน ได้แก่


1. นายไชยยศ จิรเมาธากร ส.ส.อุดรธานี
2. นายนรพล ตันติมนตรี ส.ส.เชียงใหม่
3. นายประนอม โพธิ์คำ ส.ส.นครราชสีมา
4. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา
5. นายพิกิฏ ศรีชนะ ส.ส.ยโสธร
6. นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา
7. นายรณฤทธิชัย คานเขต ส.ส.ยโสธร
8. ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา
9. นายวิทยา บุตรดีวงค์ ส.ส.มุกดาหาร
10. นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี
11. นายอนุวัฒน์ วิเศษจิดาวัฒน์ ส.ส.นครราชสีมา
12. นพ.อลงกต มณีกาศ ส.ส.นครพนม


6. พรรคชาติไทย (เดิม) 14 คน ได้แก่


1. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์ ส.ส.ชัยภูมิ
2. นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์
3. นายพีรเดช สิริวันสาณฑ์ ส.ส.นครสวรรค์
4. นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส
5. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา
6. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ส.ส.พิจิตร
7. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ส.ส.พิจิตร
8. นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ ส.ส.เพชรบูรณ์
9. นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง
10. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี

11. นายตุ่น จินตะเวช ส.ส.อุบลราชธานี
12. นายอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.สัดส่วน
13. นางปารีณา ปาจรียางกูล ส.ส.ราชบุรี (คาดว่า จะย้ายไปพรรคกิจสังคม)
14. นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ส.ส.สุโขทัย (คาดว่า จะย้ายไปพรรคกิจสังคม)


198 เสียงที่ สนับสนุน พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
ส.ส.สัดส่วน ว่าที่ หัวหน้าพรรค เพื่อแผ่นดิน


1. พรรคพลังประชาชน (เดิม) จำนวน 178 คน ได้แก่


1. นายกนก ลิ้มตระกูล ส.ส.อุตรดิตถ์
2. น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ ส.ส.สัดส่วน
3. นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี ส.ส.เชียงใหม่
4. นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร ส.ส.นครปฐม
5. นายนิคม เชาว์กิติโสภณ ส.ส.สัดส่วน
6. นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม.
7. นายกิตติ สมทรัพย์ ส.ส.ร้อยเอ็ด
8. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ส.ส.สัดส่วน
9. นายเกษม อุประ ส.ส.สกลนคร
10. นายคมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส.กาฬสินธุ์

11. นายจตุพร เจริญเชื้อ ส.ส.ขอนแก่น
12. นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน
13. นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ลำปาง
14. นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี
15. นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์
16. นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร ส.ส.ขอนแก่น
17. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ ส.ส.มหาสารคาม
18. นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร
19. นายเจริญ จรรย์โกมล ส.ส.ชัยภูมิ
20. นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.ร้อยเอ็ด

21. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.สัดส่วน
22. นางชมพู จันทาทอง ส.ส.หนองคาย
23. นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน
24. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.สัดส่วน
25. ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ส.ส.ชัยนาท
26. น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ส.ส.เชียงใหม่
27. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ ส.ส.ปทุมธานี
28. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี
29. นายสุรชัย เบ้าจรรยา ส.ส.สัดส่วน
30. ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ส.ส.สัดส่วน

31. นายเชิดพงษ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.หนองคาย
32. นายชัยวัฒน์ ติณรัตน์ ส.ส.มหาสาคาม
34. นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู
35. นายเรวัติ สิรินุกุล ส.ส.สัดส่วน
36. นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา
37. นางฐิติมา ฉายแสง ส.ส.ฉะเชิงเทรา
38. นายณรงค์กร ชวาลสันตติ ส.ส.เพชรบูรณ์
39. นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.กทม.
40. นางดวงแข อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น

41. นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์ ส.ส.อุดรธานี
42. นายไตรรงค์ ติธรรม ส.ส.หนองคาย
43. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ส.ส.อุตรดิตถ์
44. นายทองดี มานิสสาร ส.ส.อุดรธานี
45. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ ส.ส.สัดส่วน
46. นายธนาธร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง
47. นายธเนศ เครือรัตน์ ส.ส.ศรีสะเกษ
48. นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ
49. นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่
50. นางนฤมล ธารดำรง ส.ส.สมุทรปราการ

51. นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น
52. นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส
53. นางนันทนา ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย
54. นายนิทัศน์ ศรีนนท์ ส.ส.นนทบุรี
55. นายนิพนธ์ ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์
56. นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก
57. นายนิยม วรปัญญา ส.ส.ลพบุรี
58. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.แพร่
59. นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร
60. นายนิรมิต สุจารี ส.ส.ร้อยเอ็ด

61. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ส.ส.เชียงใหม่
62. นางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์
63. นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด ส.ส.นครราชสีมา
64. ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี
65. นายประชา ประสพดี ส.ส.สมุทรปราการ
66. นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ
67. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา
68. นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ส.ส.สมุทรปราการ
69. นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์
70. นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร

71. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส.เลย
72. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช ส.ส.ขอนแก่น
73. นายประวีณ แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ
74. นางปานหทัย เสรีรักษ์ ส.ส.แพร่
75. น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ ส.ส.ชัยภูมิ
76. นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส.เลย
77. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม
78. ว่าที่ ร.ต.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย ส.ส.หนองคาย
79. นายพงษ์ศักดิ์ บุญศล ส.ส.สกลนคร
80. น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี

81. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ส.ส.ศรีสะเกษ
82. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ส.ส.สัดส่วน
83. นายพ้อง ชีวานันท์ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา
84. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย
85. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู
86. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข ส.ส.ยโสธร
87. นายพีระเพชร ศิริกุล ส.ส.กาฬสินธุ์
88. นายเพิ่มพูน ทองศรี ส.ส.สัดส่วน
89. นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม
90. นายไพโรจน์ ตันบรรจง ส.ส.พะเยา

91. นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ ส.ส.กทม.
92. นางฟาริดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์
93. นายภูมิ สาระผล ส.ส.ขอนแก่น
94. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ ส.ส.สมุทรสาคร
95. พล.ท.มะ โพธิ์งาม ส.ส.กาญจนบุรี
96. นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.ชัยภูมิ
97.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.สัดส่วน
98. นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ส.ส.สัดส่วน
99. นายยุทธพงษ์ แสงศรี ส.ส.หนองคาย
100. นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.เชียงราย

101. นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ ส.ส.นครปฐม
102. นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย ส.ส.ขอนแก่น
103. น.ส.ละออง ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย
104. นางลินดา เชิดชัย ส.ส.นครราชสีมา
105. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่
106. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี
107. นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา ส.ส.ร้อยเอ็ด
108. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.เพชรบูรณ์
109. นายวัลลภ สุปริยศิลป์ ส.ส.น่าน
110. นายวาสิต พยัคฆบุตร ส.ส.ลำปาง

111. นายวิชัย สามิตร ส.ส.หนองบัวลำภู
112. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.
113. นายวิทยา ทรงคำ ส.ส.เชียงใหม่
114. นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา
115. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ส.ส.สัดส่วน
116. พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน ส.ส.สัดส่วน
117. นายวิวัฒชัย โหตระไวศยะ ส.ส.ศรีสะเกษ
118. น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย
119. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา

120. นายวีระพล จิตสัมฤทธิ ส.ส.ศรีสะเกษ
121. นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ส.ส.กาฬสินธุ์
122. นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก
123. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ส.ส.ฉะเชิงเทรา
124. พล.ต.ศรชัย มนตริวัต ส.ส.สัดส่วน
125. นายศักดา คงเพชร ส.ส.ร้อยเอ็ด
126. นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ส.ส.ร้อยเอ็ด
127. นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน
128. นายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน
129. นายสมคิด บาลไธสง ส.ส.หนองคาย
130. พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ ส.ส.นครราชสีมา

131. พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี
132.นายสมพล เกยุราพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน
133. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ส.ส.ขอนแก่น
134. นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ส.ส.สัดส่วน
135. นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ ส.ส.มหาสารคาม
136. นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ ส.ส.เชียงราย
137. นายสัญชัย วงษ์สุนทร ส.ส.นครสวรรค์
138. นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.สัดส่วน
139. นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน

140. นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย

141. นางสิรินทร รามสูต ส.ส.น่าน
142. นายสุชน ชามพูนท ส.ส.สัดส่วน
143. นายสุชาติ ลายน้ำเงิน ส.ส.ลพบุรี
144. นายสุชาย ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น
145. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ส.ส.อุบลราชธานี
146. นายสุทิน นพขำ ส.ส.ปทุมธานี
147. น.ส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ
148. นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วน
149. นายสุพล ฟองงาม ส.ส.อุบลฯ
150. ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ฤทธาคนี ส.ส.ปทุมธานี

151. นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล ส.ส.มหาสารคาม
152. นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา
153. พ.ต.ท.สุรทิน พิมานเมฆินทร์ ส.ส.อุดรธานี
154. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่
155. นายประเกียรติ นาสิมา ส.ส.สัดส่วน
156. นายสุรพล เกียรติไชยากร ส.ส.เชียงใหม่
157. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ
158. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา
159. นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ส.ส.เพชรบูรณ์
160. นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ ส.ส.เชียงราย

161. นายเสรี สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร
162. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ส.ส.สัดส่วน
163. นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.แม่ฮ่องสอน
164. นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร
165. นายอนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส.อุดรธานี
166. นายอนุชา สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม
167. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม.
168. นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ส.ส.กทม.
169. นางอนุสรา ยังตรง ส.ส.สมุทรปราการ
170. พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี

171. น.ส.อรุณี ชำนาญยา ส.ส.พะเยา
172. นายอัสนี เชิดชัย ส.ส.สัดส่วน
173. นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน

174. นายอำนวย คลังผา ส.ส.ลพบุรี
175. นายอิทธิเดช แก้วหลวง ส.ส.เชียงราย
176. นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ลำปาง
177. นายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.นนทบุรี
178. นายเอี่ยม ทองใจสด ส.ส.เพชรบูรณ์


2. พรรครวมใจไทยฯ 2 คน ได้แก่


1. พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร หัวหน้าพรรค ส.ส.สัดส่วน ลาออกจากการเป็น สส. แล้ว
2. นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา


3. พรรคมัชฌิมาธิปไตย (เดิม) 3 เสียง ได้แก่


1. นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์ ส.ส.สุรินทร์ โดยมีกระแสข่าวว่า จะย้ายไปสังกัด พรรคประชาราช
2. พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ ส.ส.นครสวรรค์ โดยมีกระแสข่าวว่า จะย้ายไปสังกัด พรรคประชาราช
3. นายอารยะ ชุมดวง ส.ส.สุโขทัย โดยมีกระแสข่าวว่า จะย้ายไปสังกัด พรรคประชาราช


4. พรรคประชาราช 5 คน ได้แก่


1. นายเสนาะ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว
2. นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว
3. นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว
4. นางตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว
5. นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ส.ส.นครสวรรค์


5. พรรคชาติไทย (เดิม) 1 คน ได้แก่


นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ส.ส.ปทุมธานี


6. พรรคเพื่อแผ่นดิน 9 คน ได้แก่


1. ม.ร.ว.กิติวัฒนา ไชยันต์ ส.ส.สัดส่วน
2. นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.นครราชสีมา
3. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ว่าที่หัวหน้าพรรค ส.ส.สัดส่วน
4. นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา ส.ส.สัดส่วน
5. นายมานพ ปัตนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน
6. นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ส.ส.สัดส่วน
7. นายแวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส
8. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.สัดส่วน
9. นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ ส.ส.สัดส่วน

mtc1ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ หน้า 2 มติชนรายวัน
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11238
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01p0102161251&sectionid=0101&selday=2008-12-16


พิมพ์ ข่าวนี้ เช็คชื่อ ส.ส. “สองขั้ว” โหวตเลือก นายกฯ คนที่ 27

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

1 Comment »

  1. so good i like it.

    Comment by ChiangraiLink — June 20, 2009 @ 09:34 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: