Accom Thailand

April 1, 2009

ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ศาสตรเมธาจารย์ สวทช. ประจำปี 2552


ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ศาสตรเมธาจารย์ สวทช. ประจำปี 2552 คนแรกของ ประเทศไทย
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบทุนวิจัยโครงการ NSTDA Chair Professor จำนวน 20 ล้านบาท แก่ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล นักวิจัยจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการสร้าง ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน ภาคอุตสาหกรรม

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบทุนวิจัยโครงการ NSTDA Chair Professor จำนวน 20 ล้านบาท แก่ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล นักวิจัยจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการสร้าง ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน ภาคอุตสาหกรรม


ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ได้รับการยกย่องเป็น ศาสตรเมธาจารย์ สวทช. ประจำปี 2552 คนแรกของ ประเทศไทย (2009 NSTDA Chair Professor)
จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ ห้องเทเวศน์ ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

โดย สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ เครือซีเมนต์ไทย
มอบทุน NSTDA Chair Professor ระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี รวมจำนวนเงิน 20 ล้าน บาท ให้กับ
ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล เพื่อศึกษาวิจัยในโครงการ “การออกแบบ และการผลิตวัสดุนาโน ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อ อุตสาหกรรม”
เน้นการศึกษาการออกแบบวัสดุ ที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร และ ปัจจัยต่างๆ ต่อสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีในโครงสร้างนั้น

โดยศึกษาวัสดุนาโนในกลุ่ม
– ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร
– คาร์บอนที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรและคาร์บอนนาโนทิวบ์
– วัสดุผสมที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตรชนิดใหม่
– การผลิตอนุภาคนาโนด้วยเทคโนโลยีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของสารละลายเหนือวิกฤต (Rapid Expansion of Supercritical Solutions)

โครงการ NSTDA Chair Professor เป็นทุนเพื่อการวิจัย ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) หรือ งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ (Material Science)
โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง มีผลงานวิจัย สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทำหน้าที่
“ศาสตราจารย์ผู้นำการวิจัย” สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมไทย ซึ่งจะก่อให้เกิด ผลงานวิจัยและพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรม สามารถตอบสนอง ความต้องการของ อุตสาหกรรมและสังคม ได้อย่างแท้จริง

อีกทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ ที่เชื่อมโยงด้านวิชาการกับ ภาคการผลิต อีกด้วย


ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล เคยได้รับรางวัล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2541 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2545 สาขาเคมี จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


จาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 31 มีนาคม 2552 10:52 น.
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000036008
http://www.ku.ac.th/kunews/news52/4/nstda.html
http://chem.sci.ku.ac.th/modules/news/article.php?storyid=138


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: