Accom Thailand

February 7, 2009

Australian bush fires have killed dozens of people


Australian bush fires have killed dozens of people

YouTube

Australian bush fires have killed dozens of people and burnt hundreds of homes in the worst fire disaster in three decades.

News Source ::http://www.euronews.net February 07, 2009


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below
Advertisements

January 21, 2009

Bushfires Threaten Homes in Australia


Bushfires Threaten Homes in Australia

YouTube

Bushfires are threatening homes in Melbourne and a school in Sydney Australia due to searing hot dry conditions around the country. The fires raged across the country yesterday.


Melbourne and Sydney recorded highs of up to 40 degrees Celsius, or 104 degrees Fahrenheit, with dry winds fanning the flames.

The Melbourne bushfire burnt five hectares of bushland near a heavily populated area south of the city before more than 100 firefighters brought it under control with the help of waterbombing equipment and hoses.

Local media also reported that the fire came within 100 meters of residential properties. No damage was reported to homes and there were no evacuations.

In Sydney, firefighters worked to contain three fires, one in the city’s north and the other two to the west of the city.

Fire authorities say the Sydney fires were most likely started by a cigarette butt and arson.

Authorities expect the hot, dry conditions to continue during the week and warn residents of Sydney and Melbourne to be on high alert for bushfires.

News Source :: http://www.youtube.com/ntdtv 21 Jan 2009
http://www.youtube.com/watch?v=N-Ts7pcJJZw


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

May 4, 2008

กรมทรัพยากรน้ำ ระบุ 73 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำ ระบุ 73 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้ง
ชี้น้ำในอ่างทุกแห่งน้อยกว่าปีก่อนร้อยละ 10


นายธเนศ ดาวาสุวรรณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยถึงข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้ง ในปี 2551 ว่า จังหวัดที่จะต้องพบกับสภาพความขาดแคลนน้ำมี 73 จังหวัด แต่ละพื้นที่จะประสบภัยแล้งในระดับต่างๆ คือ


เสี่ยงภัยแล้งมาก 41 จังหวัด เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 26 จังหวัด และ เสี่ยงภัยแล้งน้อย 6 จังหวัด ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ต่างๆ


พบว่ามี 7 จังหวัด ที่มีระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อยคือ เชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก ตาก เลย หนองคาย นครพนม และ


11 จังหวัดมีระดับน้ำน้อยเข้าขั้นวิกฤต คือ แพร่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ จันทบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี และมุกดาหาร


ทั้งนี้ จากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาสรุปว่า จังหวัด ที่เสี่ยงกับพายุฤดูร้อนของประเทศไทย ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคมมีมาก 51 จังหวัด


โดยภาคกลาง 15 จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคอีสาน 19 จังหวัด


รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวอีกว่า การบรรเทาภัยแล้งในปี 2551 นั้น กรมทรัพยากรน้ำ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องรถ เครื่องจักรต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่


จัดการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและแหล่งน้ำ อาจจะมีการซ่อมแซมเขื่อนต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม จัดหาน้ำสะอาด เพื่ออุปโภค-บริโภค แจกจ่ายให้แก่ประชาชน


มีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเพื่อรับกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังเรื่องการเพาะปลูก และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

April 29, 2008

โครงการนำร่องสาธิตการใช้มาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดโครงการนำ ร่องสาธิตสาธิตการใช้มาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2551 เพื่อสนองนโยบายตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผ่าในที่โล่ง
นายเสกสรรค์ สุวรรณมาโจ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่าตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมควบคุมมลพิษ ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ดำเนินงานโครงการนำร่องสาธิตการใช้ มาตรการควบคุมการเผ่าในที่โล่งในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผา และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรทดแทนการเผา เน้นหนักการใช้เทคโนโลยีการไถกลบเศษซากพืชทดแทนการเผา รวมทั้งสร้างแผนชุมชนในการดำเนินงานของเครือข่ายเพื่อยุติการเผา ประกอบด้วยการใช้มาตรการทางสังคม การวางแผนการเปิดปิดน้ำชลประทาน การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสนับสุนนการดำเนินงานตามแผนให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผาเครือข่าย ละ 500 ไร่ โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ และการร่วมมือร่วมใจของชุมชน ให้ชุมชนรวมตัวเป็นเครือข่ายเกษตรกรปอดการเผาและลงนามเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เกษตรกรปลอดการเผา โดยรวมตัวให้สัตยาบันในการเลิกเผาหรือยันร่วมใจไม่เผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในปี 2551
โดยจังหวัดแพร่ มีเป้าหมายการดำเนินงานนำรองในพื้นที่นำร่อง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น อำเภอร้องกวาง อำเภอสองและอำเภอลอง 1 เครือข่าย ๆ ละ 20 ราย รวม 100 ราย พื้นที่ 2,500 ไร่ ระยะเวลาดำเนินตั้งแต่ปี 2551 – 2554 รวมพื้นที่ 10,000 ไร่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดการเผาเศษวัชพืชต่างๆ เพื่อร่วมกันลดภาวะโลกร้อน ลดความเสื่อมโทรมของหน้าดิน และลดภาวะแห้งแล้ง

March 12, 2008

ชาวมุกดาหาร ร่วมแรงร่วมใจสู้ ภัยแล้งกับ กระทรวงแรงงาน


กระทรวงแรงงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในจังหวัดมุกดาหาร โดยสนับสนุน โครงการจ้างงานระยะสั้น เพื่อพัฒนาสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ขณะเดียวกันยังเชิญชวน ผู้สนใจติดต่อ ขอรับการฝึกอบรม เพื่อทำงานกับโรงงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ยังขาดแคลนแรงงานด้าน สิ่งทอ และอิเล็กทรอนิกส์


จากภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร กระทรวงแรงงานจึงจัดสรรงบประมาณ ช่วยเหลื อผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านแรงงาน ให้กับ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 ล้าน 5 แสนบาท และ จังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติ โครงการจ้างงานเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแล้วกว่า 2 ล้าน 1 แสนบาท จำนวน 101 โครงการ ในพื้นที่ 7 อำเภอ


ชาวบ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานขุดลอก คลองห้วยกั้ง แห่งนี้ด้วยรอยยิ้ม เพราะทำให้พวกเขาได้มีงานทำและมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง


นายสมศักดิ์ พิรินยวง แรงงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า โครงการที่แต่ละ อำเภอเสนอมา ได้มีการกระจายให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ที่ต้องการความช่วยเหลือใน 101 โครงการ ซึ่งจัดกลุ่มเป็น 14 ประเภทโครงการ


อาทิ โครงการขุดลอกคลอง หนอง บึง และพัฒนาสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน โดยได้เริ่มโครงการจ้างงานระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา ในอัตราค่าจ้างวันละ 145 บาท ซึ่งจะทำให้ผู้ประสบภัยแล้งประมาณ 3,000 คน ได้มีรายได้คนละประมาณ 2,000 บาท


ทั้งนี้ยังมีงบประมาณระยะที่ 2 อีก 2 ล้าน 5 แสนบาท รวม 5 ล้านบาท จึงมั่นใจว่าเพียงพอต่อการแก้ปัญหาภัยแล้งได้


ด้านนายจิรพงษ์ แก้วมณี นายอำเภอคำชะอี กล่าวว่าหลังฤดูฝน ทำให้เกษตรกรขาดแหล่งน้ำและไม่สามารถเพาะปลูกได้ ดังนั้นนอกจากการหาอาชีพเสริมด้วยงานรับจ้างแล้ว ทางอำเภอยังส่งเสริมอาชีพด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงเตรียมเสนอ 10 โครงการ งบประมาณประมาณ 5 แสน 9 หมื่นบาท เพื่อสร้างงานรับจ้างและฝึกอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน


อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืน นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสมอบนโยบายแก่ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานใน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมุกดาหาร ว่า


ขณะนี้โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังขาดแคลนแรงงานด้าน สิ่งทอและ อิเล็กทรอนิกส์ จึงขอให้ผู้สนใจ รับการฝึกอบรมเพื่อทำงานในโรงงาน ที่ต้องการแรงงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละจังหวัด


ในทุกครั้งที่ประชาชนประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะนำความช่วยเหลือไปถึงหมู่บ้าน เพื่อการมีงานทำของประชาชน ดังเช่นผู้ประสบภัยแล้งที่จังหวัดมุกดาหาร ที่ไม่ต้องเป็นแรงงานอพยพเข้าไปทำงานในเมืองเหมือนที่ผ่านมา


ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

External Links Below Use Browser “Back Button” Back to Here..

March 2, 2008

ชาวจีนเกือบ 6 ล้านคน เผชิญกับ การขาดแคลนน้ำดื่ม เนื่องจาก สภาพแห้งแล้งในฤดูหนาว


สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงาน โดยอ้างตัวเลขจาก สำนักงานบรรเทาน้ำท่วม และ ความแห้งแล้ง ว่า มีจำนวนประชาชนที่ ประสบกับ ภาวะขาดแคลนน้ำดื่มใน จีน เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า


อยู่ที่จำนวน 5 ล้าน 9 แสนคน เนื่องจากสภาพแห้งแล้งจัด ในช่วงฤดูหนาว โดยตัวเลขดังกล่าว เพิ่มขึ้นจาก จำนวน 2 ล้าน 4 แสน 3 หมื่นคน เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งสถานการณ์นี้ จะยืดเยื้อต่อไป


ขณะที่จำนวนปศุสัตว์ ที่ขาดแคลนน้ำดื่ม ก็เพิ่มขึ้นจาก 1 ล้าน 8 แสน 9 หมื่นตัว เป็น 5 ล้าน 6 แสน 7 หมื่นตัว


นอกจากนี้ยังมี พื้นที่ทางการเกษตร ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งถึง 15 ล้าน 8 แสนเฮกเตอร์ เมื่อเทียบกับ 2 ล้าน 9 แสน เฮกเตอร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อปีที่แล้ว


ทั้งนี้พื้นที่ ร้อยละ 60 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของจีน กำลังเผชิญกับ สภาพอากาศแห้งแล้ง อย่างหนัก ซึ่งเป็นผลมาจากมี ฝนตกน้อยลง ในช่วงฤดูหนาวปีนี้


ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

External Links Below Use Browser “Back Button” Back to Here..

Blog at WordPress.com.