Accom Thailand

May 28, 2009

Bali 4d3n by Thai Airways – มนต์เสน่ห์ บาหลี 4 วัน 3 คืน


Tour Code BALI 01 (TG – Bali 4d3n)

บาหลี 4 วัน 3 คืน
กรุงเทพฯ – บาหลี – กรุงเทพฯ
เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ของ ขุนเขา และ อ่าวยอดนิยม แห่ง อินโดเนเซีย
โดย สายการบินไทย (TG)

กรุงเทพฯ – บาหลี –
ผ่านชมอนุสาวรีย์บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza ชมทัศนียภาพ ที่เขียวขจีด้วยต้นข้าว –
หน้าผาอูรูวาตู – CELUK หมู่บ้านเครื่องเงิน – ชมย่าน UBUD หมู่บ้านศิลปินศูนย์กลาง –
KINTAMANI ที่ท่านจะ ตะลึงกับความงาม ของขุนเขา –
ชมความงามของภูเขาไฟ กุหนุงอากุง – TEMPAK SIRING วิหารศักดิ์สิทธิ์ภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่13 –
ชมความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TERTA EMPUL –
ขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล – ชมวิหารกลางมหาสมุทรอินเดีย TANAH LOT ทานาล็อต –
บาหลี ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ
สุดเที่ยวสุดคุ้ม ช้อปปิ้งสบาย สบาย!!!
พักโรงแรม International Class 3-5 Stars อาหาร 8 มื้อ

ออกเดินทางได้ ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่าน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 52

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่
ราคา รวมตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย (ตั๋วราคาพิเศษเท่านั้น)
เริ่มต้นที่ 19,500.- บาท

อัตราค่าบริการรวม :
– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย (ตั๋วราคาพิเศษเท่านั้น) เส้นทางตามระบุ ชั้นทัศนาจร
– ค่าประกันภัยสายการบินและค่าน้ำมันที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน
– ค่าที่พัก 3 คืน, อาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และ รถรับ-ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
– ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.

อัตราค่าบริการ ไม่รวม :
– ค่าภาษีสนามบิน Denpasar 17USD
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น
– ค่าวีซ่า ( ในกรณีที่ไม่ใช่หนังสือเดินไทย )
– ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
– ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ติดต่อขอโปรแกรม Viva Voyage (วีว่า โวยาจ ) 518/3 ชั้น 3 ถนนเพลินจิต กทม. 10330 โทร 02-2548381 , 026520702 หรือ E-Mail : viva.voyage@gmail.com
หรือ คลิกที่นี่ เพื่อ Download ข้อมูล หรือ ดูโปรแกรมของ วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4
รายละเอียด เอกสารใช้ยื่นประกอบ การทำวีซ่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

May 26, 2009

Cyclone Aila kills nearly 200 in Bangladesh, India


Story Edition – Cyclone Aila kills nearly 200 in Bangladesh, India press.jrc.it
from Europa Media Monitor


Cyclone Aila kills nearly 200 in Bangladesh, India By Anis Ahmed


DHAKA (Reuters) – Nearly 200 people have been killed by a cyclone that ripped through Bangladesh and eastern India, while millions remained marooned by floodwater or forced to live in shelters.

The death toll in Bangladesh rose to more than 130 following recovery of dozens of bodies Tuesday, newspapers and private television channels said, while Indian officials said at least 64 people had died in West Bengal state.

Cyclone Aila slammed into parts of coastal Bangladesh and eastern India Monday, triggering tidal surges and flooding that forced people from their homes.
Read More from Reuters.


Cyclone victims wait across a damaged bridge at Akshaynagar in the Sundarbans delta, about 100 km (62 miles) south from the eastern Indian city of Kolkata, May 26, 2009. Nearly 120 people have been killed by Cyclone Aila that ripped through Bangladesh and eastern India including the Sundarbans, which is home to the world’s largest tiger reserve, officials and local media said on Tuesday, while millions remained marooned by floodwaters or living in shelters.

REUTERS/Jayanta ShawMajor rescue launched in wake of cyclone May 26, 2009 at 01:27

Bangladesh and India launched major relief operations on Tuesday after a cyclone tore into the northern coast of the Bay of Bengal, killing at least 116 people and leaving hundreds of thousands homeless.

Many of the casualties in Bangladesh were reported to be children who drowned when Cyclone Aila triggered a four-metre surge as it made landfall Monday.

About 430,000 people were marooned, and military and civil defence teams were struggling to deliver food, water and emergency shelters, government officials in Dhaka told news agency AFP.
Read More from Maktoob Business.Cyclone kills 116, thousands homeless from news.com.au

BANGLADESH and India have launched major relief operations after a cyclone tore into the northern coast of the Bay of Bengal, killing at least 116 people and leaving hundreds of thousands homeless.

Many of the casualties in Bangladesh were reported to be children who drowned when Cyclone Aila triggered a 4m surge as it made landfall yesterday.

About 430,000 people were marooned, and military and civil defence teams were struggling to deliver food, water and emergency shelters, government officials in Dhaka said today.

Bangladesh’s disaster management minister Abdur Razzak said people on remote islands had been worst affected and could not be reached because of rough seas.

“Army helicopters are being deployed to carry food and other supplies until the seas calm,” he said. Read More from news.com.au.


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

May 13, 2009

Images of the cosmos taken by Hubble


Hubble’s best images
Images of the cosmos taken by Hubble


Hubble's best images. BBC.

Pillars of Creation - Hubble's best images. BBC.

The “Pillars of Creation” is perhaps the most famous of the many images taken by the Hubble Space Telescope. The structures are columns of cool interstellar gas and dust that incubate new stars.

Cat’s Eye -Hubble's best images. BBC.

Cat's Eye - Hubble's best images. BBC.

Planetary nebulae like NGC 6543 form when Sun-like stars gently eject their outer gaseous layers. Better known as the “Cat’s Eye” nebula, this was one of the first such phenomena to be discovered.

Hubble's best images. BBC.

Eyeball - Hubble's best images. BBC.

A pulse of light from the red supergiant star V838 Monocerotis expands into space, reflecting off surrounding shells of dust to create a multicoloured “eyeball”.

Hubble's best images. BBC.

Cone Nebula - Hubble's best images. BBC.

In 2002, Hubble’s Advanced Camera for Surveys captured this image of the Cone Nebula, a craggy-looking “mountaintop” of cold gas and dust 2,500 light years away.

Hubble's best images. BBC.

Messier 64 - Evil Eye - Hubble's best images. BBC.

The collision of two galaxies left the merged system, called Messier 64, with bizarre internal motions. A dark band of dust in front of the bright nucleus has given rise to its nickname of the “Evil Eye” galaxy.

Hubble's best images. BBC.

Sombrero - Messier 104 - Hubble's best images. BBC.

The majestic “Sombrero” galaxy, Messier 104, is one of the most photogenic of star systems. Its hallmark is a brilliant white, bulbous core encircled by thick dust lanes.

Hubble's best images. BBC.

10,000 Galaxies - Hubble's best images. BBC.

Galaxies stud this view from the Hubble Ultra Deep Field – the deepest visible light image of the cosmos. This core sample of the Universe cuts across billions of light years and captured some 10,000 galaxies.

Hubble's best images. BBC.

Ring Nebula M57 in 1998 - Hubble's best images. BBC.

Hubble took this picture of the Ring Nebula (M57) in 1998. A dying star floats at the centre of the blue haze of gas.

Hubble's best images. BBC.

Hourglass Nebula - Hubble's best images. BBC.

The Wide Field and Planetary Camera 2 on Hubble took this picture of a young planetary nebula located about 8,000 light years away. It is better known as the “Hourglass Nebula” because of its shape.

Hubble's best images. BBC.

Crab Nebula exploded in a Supernova - Hubble's best images. BBC.

The Crab Nebula is the expanding remnant of a star that exploded in a supernova. This violent event was recorded by Japanese and Chinese astronomers in the year 1054.

Hubble's best images. BBC.

Cosmic Pearls - Hubble's best images. BBC.

The bright ring shown in this image of the supernova 1987A has been likened to a string of “cosmic pearls”. A supersonic shock wave unleashed by the stellar blast is heating a ring of gas, causing it to glow.


Page last updated at 13:08 GMT, Tuesday, 12 May 2009 14:08 UK from header_blocks


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

February 10, 2009

World Heritage in China:Dazu Rock Carvings – หินสลักยุคหลัง ที่ เมืองฉงชิ่ง


World Heritage in China世界遗产在中国: Dazu Rock Carvings大足石刻1/3 – June 30, 2008

World Heritage in China世界遗产在中国: Dazu Rock Carvings大足石刻2/3 – June 30, 2008

World Heritage in China世界遗产在中国: Dazu Rock Carvings大足石刻3/3 – July 01, 2008

The Dazu Rock Carvings (Chinese: 大足石刻; pinyin: Dàzú Shíkè) are a series of Chinese religious sculptures and carvings, dating back as far as the 7th century A.D., depicting and influenced by Buddhist, Confucian and Taoist beliefs. Listed as a World Heritage Site, the Dazu Rock Carvings are made up of 75 protected sites containing some 50,000 statues, with over 100,000 Chinese characters forming inscriptions and epigraphs. The sites are located on the steep hillsides within Dazu County (near the city of Chongqing, China), with the high points being the carvings found on Mount Baoding and Mount Beishan.

กลุ่มหินสลักที่ ต้าจู๋ เป็นตัวแทนของความเชื่อใน เทพเจ้า ของสังคมชาวจีน โดยตลอดระยะเวลา ของวิวัฒนาการ ในความเชื่อเรื่องศาสนา ของสามัญชน ได้ถ่ายทอดออกมา ในงานศิลปะทั้ง ในแง่ความเชื่อในพุทธศาสนา ศาสนาเต๋า และ หลักคำสอนของ สำนักปรัชญาขงจื๊อ ซึ่งมีทั้งที่ขัดแย้งกัน และ สอดคล้องกลมกลืนกัน โดยทั้งผลงานแกะสลัก ตามความเชื่อ ในศาสนาเต๋า และ ตามหลักคำสอนของขงจื๊อนั้น มีพื้นฐานศิลปะ ที่เจริญงอกงาม มาจากศิลปะถ้ำ แนวพุทธศิลป์ของจีน

The earliest carvings were begun in 650 A.D. during the early Tang Dynasty, but the main period of their creation began in the late 9th century, when Wei Junjing, Prefect of Changzhou, pioneered the carvings on Mount Beishan, and his example was followed after the collapse of the Tang Dynasty by local and gentry, monks and nuns, and ordinary people during the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period (907-65). In the 12th century, during the Song Dynasty, a Buddhist monk named Zhao Zhifeng began work on the elaborate sculptures and carvings on Mount Baoding, dedicating 70 years of his life to the project.

The carvings were listed as a World Heritage Site in 1999, citing “…their aesthetic quality, their rich diversity of subject matter, both secular and religious, and the light that they shed on everyday life in China during this period. They provide outstanding evidence of the harmonious synthesis of Buddhism, Taoism and Confucianism.”


ข้อมูล


มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปีค.ศ.1999
ที่ตั้ง : อำเภอต้าจู๋ ทางทิศตะวันตกเหนือใน นครฉงชิ่ง
สร้างเมื่อ : ราว ค.ศ.650 ปีแรก แห่งรัชสมัยหย่งฮุย ต้นราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618-907) จนถึง ราชวงศ์หมิง-ชิง (ราวคริสต์ศตวรรษที่ 14-19)
อาณาเขต : กินอาณาบริเวณของหินสลัก ที่ภูเขาทั้ง 5 ได้แก่ เป่ยซัน เป๋าติ่งซัน หนันซัน สือจ้วนซัน และ สือเหมินซัน และ เทือกเขาอื่นๆโดยรอบ ในเขตปกครอง 28 หมู่บ้านของพื้นที่ 32 ตำบล ทั่วอำเภอต้าจู๋

ข้อมูลท่องเที่ยว
การเดินทาง เดินทางโดยรถไฟหรือรถบัสจากเมืองฉงชิ่ง ลงที่สถานีอำเภอต้าจู๋ และต่อรถโดยสารไปตามจุดท่องเที่ยวต่างๆได้ การเที่ยวชมหินสลัก อ.ต้าจู๋ จากตัวเมือง ฉงชิ่ง สามารถไปเช้าเย็นกลับได้

ราคาบัตร (ปรับเมื่อปี 2003) ชมหินสลัก บนยอดเป๋าติ่ง 80 หยวน ชมทิวทัศน์ในเขต เป่ยซันจิ่งชีว์ 60 หยวน ราคาบัตรเหมา เข้าชมทั้ง 2 แห่ง 120 หยวน

ปฏิทินงานเทศกาล อ.ต้าจู๋

เทศกาลงานวัดบนยอดเป๋าติ่ง วันที่ 19 เดือนยี่ (ตามปฏิทินจันทรคติของจีน) ซึ่งเชื่อว่าเป็นวันเกิดของพระโพธิสัตว์กวนอิม

นิทรรศการดอกบัว เดือนกรกฎาคม-สิงหาคมทุกปี เป็นงานแสดงดอกบัว ที่ปลูกอยู่ใน อำเภอนี้ หลากหลายพันธุ์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับดอกบัว

นิทรรศการศิลปะหินสลักต้าจู๋ ชมศิลปะการแกะสลัก และงานแสดงดนตรีที่อำเภอต้าจู๋ ในเดือนตุลาคม

ติดตามข่าวท่องเที่ยว อ.ต้าจู๋ ที่ http://www.accomthailand.com


ปรับปรุง จาก ข้อมูล และ คลิป ของ juanpingz

คลิปจาก http://www.youtube.comอ่านเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง กับ Dazu Rock Carvings from

 • Wikipedia , the free encyclopedia
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dazu_Rock_Carvings
 • UNESCO World Heritage Centre
 • หินสลักยุคหลัง ที่ เมืองฉงชิ่ง ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 10 พฤษภาคม 2547 12:06 น.
 • Dazu Rock Carving
 • About Dazu Rock Carving (in Englisch)
 • Baodingshan of Dazu Rock Carving (in Englisch)
 • จาก ข้อมูล และ ภาพ ของ http://www.cndz.net/english/


  ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
  Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

  May 25, 2008

  Sattalite TV Recommendation – แนะนำ รายการทีวื ที่สร้างสรรค์

  SUPREME MASTER TV is a free-to-air satellite channel broadcasting 24 hours a day, 7 days a week, with a variety of engaging programs in English with over 40 languages and subtitles. Being the ideal television channel that brings to your life Nobility and Spirituality. Broadcasting on 14 satellites platforms across the globe.

  แนะนำรายการทีวืที่ สร้างสรรค์ SUPREME MASTER TV ชมได้ทั้งทาง Internet และ satellite channel ทั่วโลก มีบรรยายไทย และอีกกว่า 44 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง และ ทาง Youtube


  ข้อมูลการรับสัญญาณ คลิกที่นี่
  Satellite CHANNEL INFO
  Info Satellite – Setup Information


  ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
  Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

  March 27, 2008

  Japanese Hanami time – เทศกาลดอกซากุระบานในญี่ปุ่นได้เริ่มขึ้นแล้ว

  เทศกาลดอกซากุระบานได้เริ่มขึ้นแล้วในญี่ปุ่นวันนี้


  โดยในกรุงโตเกียวประชาชนทั้งพนักงานบริษัท นักศึกษาและคนชรา ต่างพากันไปตามสวนสาธารณะต่าง ๆ เพื่อชมความสวนงามของดอกซากุระ หรือที่เรียกว่า เทศกาลฮานามิ


  ซึ่งเป็นโอกาสที่ชาวญี่ปุ่นจะได้มาพบเจอและร่วมดื่มกินกันใต้ต้นซากุระที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้น โดยดอกซากุระ จะบานอยู่เพียง 2 สัปดาห์ ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ.


  จาก ช่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

  Japanese Hanami time

  People flocked to Tokyo’s parks for Hanami, or
  cherry blossom picnic parties, as the trees are in full bloom.

  See Video from CNN

  CNN Video

  March 22, 2008

  Strong quake hits western China – ความเสียหาย หลังเกิดแผ่นดินไหว ใน ซินเจียง ของจีนเมื่อวานนี้

  Strong quake

  สำนักข่าวซินหัว ของทางการจีนรายงานว่า ประชาชน 4 หมื่น 4 พันคน ได้รับความเดือดร้อนจาก เหตุ แผ่นดินไหว อย่างน้อย 12 ครั้ง ในเขตปกครองตนเองซินเจียง ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศ เมื่อวานนี้

  นอกจากนี้แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวยัง ทำให้บ้านเรือนกว่า 2,000 หลัง รวมทั้งโรงเลี้ยงสัตว์และ เรือนกระจก ที่ใช้เพาะปลูกผักหลายร้อยแห่ง พังเสียหาย


  อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ไม่มีรายงาน ผู้บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต จีนเผชิญกับแผ่นดินไหวหลายครั้ง ในแต่ละปี แต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ แถบชนบท และ ไม่มีผู้เสียชีวิต.

  ช่าวจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


  Strong quake hits western China
  A 7.2-magnitude earthquake has struck in Xinjiang province in north-west China.


  BBC News : http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7308114.stm

  The quake occurred at 0633 local time on Friday (2233 GMT on Thursday), according to the US Geological Survey.


  The epicentre was about 140 miles (225km) south-east of Hotan city, near Yutian county, the US agency said.Early Chinese reports of the incident had no details of casualties or damage.


  Xinjiang is sparsely populated, with a mainly Muslim population.


  The US Geological Survey said the quake hit at a depth of 22.9km (14.2 miles) and reported two aftershocks – the first with a magnitude of 5.3 and the second of 5.5.In 2003 a 6.8-magnitude earthquake in western Xinjiang killed more than 260 people and destroyed 10,000 homes.

  March 16, 2008

  Tornado hits Atlanta – รัฐจอร์เจีย ของสหรัฐ ประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่ม


  ข่าวที่เกี่ยวช้อง – พายุลมแรงพัดกระหน่ำเมือง แอตแลนตา – Storm smashes Atlanta

  Atlanta after tornado hits

  นายซอนนี่ เปอร์ดิว ผู้ว่าการรัฐจอร์เจีย ของสหรัฐ ประกาศภาวะฉุกเฉินในเมือง แอตแลนตาที่ได้รับผลกระทบจาก พายุ ทอร์นาโด พัดกระหน่ำ ในย่านใจกลางเมือง อย่างรุนแรงด้วยกำลังกว่า 130 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงเมื่อวานนี้ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คนและบาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล 30 คน ขณะที่บ้านเรือนประชาชน 30,000 หลัง ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ เนื่องจาก เสาไฟฟ้าหักโค่น และหลังคาอาคารบ้านเรือน หลายหลัง ปลิวกระจัดกระจาย จากแรงลม นอกจากนี้ยังเกิดพายุลูกใหม่พัดถล่มพื้นที่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐจอร์เจีย สร้างความเสียหายเป็น บริเวณกว้าง ขณะเดียวกันหน่วยงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติ สหรัฐเตือนว่า จะเกิดพายุพัดกระหน่ำรุนแรง ในพื้นที่ดังกล่าวอีก รวมทั้งในรัฐแอละแบมา และ แคลิฟอร์เนียใต้.


  ข่าวจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

  Atlanta after tornado hits  WASHINGTON, March 15 (Xinhua) — Workers in Atlanta of the U.S. state of Georgia were cleaning up streets Saturday morning after a tornado swept through the city’s downtown the night before and left at least 27 people injured.


  Although tens of thousands of people were in the path of the storm — many in town for a major college basketball tournament –there were no known deaths and just one life-threatening injury Friday night, police said.


  At least 27 people — one of them a firefighter — were treated at hospitals, mostly for minor cuts, scrapes and bruises.


  About 13,000 residents in the downtown area were without power Saturday morning. A statement from the mayor’s office said at least 20 of the historic homes in downtown Atlanta were damaged or destroyed by the storm.


  Witnesses compared downtown Atlanta to a war zone Friday night, with glass from high-rise windows littering the streets along with roofing debris and fallen trees and branches.


  Just nine hours after the Friday night storm, another severe weather system blew through metro Atlanta, and more were off to the west and headed for the city.


  The National Weather Service issued a tornado warning Saturday morning for an area just east of Atlanta.


  ข่าวจาก http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7797885.htm

  March 15, 2008

  โทนี่ แบลร์ เรียกร้องให้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก – Blair calls for ‘climate revolution’

  English

  Tony Blair

  นายโทนี่ แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวเปิดการประชุม รัฐมนตรีประเทศผู้ปล่อยก๊าซ เรือนกระจกมากที่สุด ในโลก 20 ประเทศ ที่ศูนย์การ ประชุม นานาชาติ มาคูฮาริ ชานกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น โดยเรียกร้องให้ ประเทศเหล่านี้ ร่วมลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก อย่างมีผลผูกพัน เนื่องจากการ ไม่แก้ไข ภาวะโลกร้อน จะถือ เป็นการไร้ความรับ ผิดชอบ ที่ไม่สามารถให้อภัยได้

  ข่าวจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

  การประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 20 ประเทศ ปรึกษาเรื่องภาวะโลกร้อนที่ ชิบาเคน-ญี่ปุ่น

  สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า วันที่15 มีนาคมนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ของ กลุ่ม 20 ประเทศ ครั้งที่ 4 เปิดขึ้นที่ อำเภอ
  ชิบา เคนของญี่ปุ่น การประชุมครั้งนี้จะปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีในการผ่อนคลายและ การปรับตัวให้เข้า กับ อากาศอบอุ่นขึ้นในทั่วโลก การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน แก่ประเทศกำลัง พัฒนา และกรอบสากลการลดปริมาณการระบาย ภายหลังปี 2013

  นายอิชิโร คาโมชิตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น กล่าวในพิธีเปิดว่า การที่ทั่วโลกอบอุ่นขึ้นเป็นความจริง ที่มิอาจโต้แย้งได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดวิกฤติอัน สืบเนื่องจากสภาพอากาศอบอุ่น จะต้องไม่ให้ปริมาณการระบายแก๊สเรือนกระจก ในทั่วโลกภายใน10-20 ปีเพิ่มขึ้น


  นายโทนี่ แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่า ประเทศที่พัฒนาได้บรรลุความเป็นอุตสาหกรรม และได้นำวิกฤติดินฟ้าอากาศมาให้ในกระบวนการนี้ ส่วนประเทศกำลังพัฒนากำลังสร้างสังคมแบบอุตสาหกรรม ไม่มีประเทศไหนจะละทิ้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ และก็ไม่ควรฝากความหวังเช่นนี้ไว้กับประเทศกำลังพัฒนา

  ข่าวจาก http://thai.cri.cn/1/2008/03/15/82@120548.htm


  Climate revolution call

  Mar 15 – Former British prime minister Tony Blair urges revolutionary change to solve global warming.


  Former British Prime Minister Tony Blair is calling on the world’s top greenhouse gas emitters to launch a revolution to fight climate change, and says he will work to sell a new global framework to slash carbon emissions.


  Japan calls for a ‘peak out’ of carbon dioxide emission in the next ten to twenty years.


  See Blair’s speech from Michael Tetlow‘s report.

  To top page ภาษาไทย


  “Major emitters” tag upsets poor nations at G20 talks

  MAKUHARI, Japan (Reuters) – Developing countries urged rich states on Saturday to be clear about funds to fight global warming and said the label “major emitters” for nations like India and Brazil was unfair.


  Twenty of the world’s top greenhouse gas emitters were meeting in Chiba, near Tokyo, to discuss ways to reach a global pact to curb rising carbon dioxide emissions by the end of 2009.


  Former British Prime Minister Tony Blair urged G20 members to launch a revolution to fight climate change.


  “We have reached the critical moment of decision on climate change. There are few, if any, genuine doubters left,” Blair told G20 energy and environment ministers and announced a new initiative to try to work out the shape of a global agreement.


  About 190 nations agreed last December in Bali to thrash out a replacement to the Kyoto Protocol, which expires in 2012, but differences between rich and poor states over funding, technology transfer and binding emissions targets remain.


  Read Chisa Fujioka‘s article from REUTERS.

  To top page ภาษาไทย

  พายุลมแรงพัดกระหน่ำเมืองแอตแลนตา – Storm smashes Atlanta

  atlanta_strom
  Atlanta’s CNN

  เกิดพายุลมแรงซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจเป็นพายุทอร์นาโด พัดกระหน่ำเมืองแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ ส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหาย รวมทั้ง สำนักงานใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น และสนามกีฬาจอร์เจียโดม ซึ่งประชาชนหลายพันคนกำลังชมการแข่งขันบาสเกตบอลกันอยู่ ทำให้ผู้คนพากันวิ่งออกนอกสนาม และต้องพักการแข่งขันไป 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ตำรวจรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยหลายคนและ ประชาชนอีกราว 10,000 คน ไม่มีไฟฟ้าใช้.


  ข่าวจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


  NEW YORK, March 14 (Xinhua) — A strong storm hit downtown Atlanta Friday night, damaging some buildings including the CNN Center, local media reported.
  Wind as strong as nearly 100 km per hour ripped holes in roofs and broke windows of many buildings. National Weather Service officials were not sure if a tornado had touched down. Local police have reported minor injuries from the storm.

  A college basketball game at Georgia Dome was halted as high wind damaged the roof when thousands were watching the game inside.


  CNN said on its web site that its headquarters sustained ceiling damage, and water poured into the atrium.


  Atlanta police spokesman Ronald Campbell said roads around the CNN center, where lots of debris lay on the streets, had been blocked off.


  ข่าวจาก http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7793870.htm

  Next Page »

  Create a free website or blog at WordPress.com.