Accom Thailand

May 28, 2009

Bali 4d3n by Thai Airways – มนต์เสน่ห์ บาหลี 4 วัน 3 คืน


Tour Code BALI 01 (TG – Bali 4d3n)

บาหลี 4 วัน 3 คืน
กรุงเทพฯ – บาหลี – กรุงเทพฯ
เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ของ ขุนเขา และ อ่าวยอดนิยม แห่ง อินโดเนเซีย
โดย สายการบินไทย (TG)

กรุงเทพฯ – บาหลี –
ผ่านชมอนุสาวรีย์บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza ชมทัศนียภาพ ที่เขียวขจีด้วยต้นข้าว –
หน้าผาอูรูวาตู – CELUK หมู่บ้านเครื่องเงิน – ชมย่าน UBUD หมู่บ้านศิลปินศูนย์กลาง –
KINTAMANI ที่ท่านจะ ตะลึงกับความงาม ของขุนเขา –
ชมความงามของภูเขาไฟ กุหนุงอากุง – TEMPAK SIRING วิหารศักดิ์สิทธิ์ภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่13 –
ชมความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TERTA EMPUL –
ขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล – ชมวิหารกลางมหาสมุทรอินเดีย TANAH LOT ทานาล็อต –
บาหลี ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ
สุดเที่ยวสุดคุ้ม ช้อปปิ้งสบาย สบาย!!!
พักโรงแรม International Class 3-5 Stars อาหาร 8 มื้อ

ออกเดินทางได้ ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่าน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 52

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่
ราคา รวมตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย (ตั๋วราคาพิเศษเท่านั้น)
เริ่มต้นที่ 19,500.- บาท

อัตราค่าบริการรวม :
– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย (ตั๋วราคาพิเศษเท่านั้น) เส้นทางตามระบุ ชั้นทัศนาจร
– ค่าประกันภัยสายการบินและค่าน้ำมันที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน
– ค่าที่พัก 3 คืน, อาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และ รถรับ-ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
– ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.

อัตราค่าบริการ ไม่รวม :
– ค่าภาษีสนามบิน Denpasar 17USD
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น
– ค่าวีซ่า ( ในกรณีที่ไม่ใช่หนังสือเดินไทย )
– ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
– ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ติดต่อขอโปรแกรม Viva Voyage (วีว่า โวยาจ ) 518/3 ชั้น 3 ถนนเพลินจิต กทม. 10330 โทร 02-2548381 , 026520702 หรือ E-Mail : viva.voyage@gmail.com
หรือ คลิกที่นี่ เพื่อ Download ข้อมูล หรือ ดูโปรแกรมของ วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4
รายละเอียด เอกสารใช้ยื่นประกอบ การทำวีซ่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Angkor World Heritage Site Cambodia by PG ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


Tour Code INDO 01 (PG – World Heritage Site Cambodia)

ท่องแดน ศิลานคร เสียมราฐ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ปราสาทนครวัต ชมเมืองพระนครธม ปราสาทบายน , ปราสาทบันทายสรี
ชมกลุ่มปราสาทหริหราลัย มหัศจรรย์ศิวลึงค์ใต้น้ำ 1,000 องค์ น้ำตกกบาลสะเปียน
ด้วย สายการบิน บางกอก แอร์เวยส์ (PG)
3 วัน 2 คืน กรุงเทพฯ – เสียมราฐ – กรุงเทพฯ

สุดเที่ยวสุดคุ้ม ช้อปปิ้งสบาย สบาย!!!
พักโรงแรม 4 ดาว อาหาร 7 มื้อ
กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง : 6-8 ก.ค. 52

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่
ราคา รวมตั๋วเครื่องบิน บางกอก แอร์เวย์ 21,900.- บาท

เงื่อนไขพิเศษ
ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมี จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป
สำหรับคณะจอยทัวร์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่กรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จาก กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการรวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ –เสียมราฐ– กรุงเทพฯ สายการบิน Bangkok Airway (PG)
– ค่าทำวีซ่า สำหรับเข้าประเทศกัมพูชา ท่านละ 20 USD.- (วีซ่าท่องเที่ยว) สามารถทำวีซ่า ARRIVAL ได้
– ค่าภาษีสนามบินกัมพูชา 25 USD.
– ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้
– ค่าห้องพักโรงแรม จำนวน 2 คืน (รวมอาหารเช้า) ตามระดับที่กำหนด หรือเทียบเท่า
– ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุไว้
– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย)
– ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
– ค่าประกันภัย อุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ติดต่อขอโปรแกรม Viva Voyage (วีว่า โวยาจ ) 518/3 ชั้น 3 ถนนเพลินจิต กทม. 10330 โทร 02-2548381 , 026520702 หรือ E-Mail : viva.voyage@gmail.com
หรือ คลิกที่นี่ เพื่อ Download ข้อมูล หรือ ดูโปรแกรมของ วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3
รายละเอียด เอกสารใช้ยื่นประกอบ การทำวีซ่า ราชอาณาจักร กัมพูชา


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

June 4, 2008

กรมศิลปากร จัดพิธีบวงสรวงเพื่อ ซ่อมแซมประติมากรรมปราสาทพนมรุ้ง

กรมศิลปากร ทำพิธีบรวงสรวงขอขมาสิ่งศักดิ์บนปราสาทพนมรุ้ง ก่อนระดมทีมช่างบูรณะเทวรูปที่ถูกทุบทำลายเสียหาย ขณะที่อธิบดีกรมศิลปากร ยืนยัน ไม่กระทบต่อการยื่นเสนอเป็นมรดกโลก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

วันนี้ (4 มิ.ย.51) เวลา 08.19 น. นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานพิธีีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยการประกอบ พิธีพราห์ม และ พิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและ บอกกล่าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนระดม ทีมช่างจากกรมศิลปากร บูรณะซ่อมแซม เทวรูปองค์เทพบริวาร บนปราสาท ที่ถูกคนร้ายทุบทำลายเสียหาย 19 องค์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา

หลังประกอบพิธีบรวงสรวง อธิบดีกรมศิลปากร ได้นำชิ้นส่วนประติมากรรม แขนทวารบาล ส่วนที่แตกหักที่ซ่อมแซมแล้ว ประกอบเข้ากับส่วนที่ไม่เสียหายเพื่อเป็น ปฐมฤกษ์ ที่จะนำไปสู่ การบูรณะซ่อมแซมเทวรูปองค์อื่นที่ ถูกทุบทำลายเสียหาย โดยจะทำการซ่อมแซมจาก องค์ปราสาทประทาน ลงไปจนถึงเศียรพญานาค สะพานนาคราช ด้านล่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 วันตามกำหนด

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงสาเหตุการทุบทำลายโบราณสถานปราสาทหินพนมรุ้ง จะเป็นเรื่องด้านไสยศาสตร์ รวมทั้งเรียกร้องขอให้ประชาชนเป็นเจ้าของโบราณสถาน ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 5,000 แห่ง แต่ขึ้นทะเบียนไว้เพียง 2,000 แห่ง ซึ่งโบราณสถานเหล่านี้ ไม่ใช่ของกรมศิลปากร แต่เป็นของประเทศ และประชาชนทุกคน เป็นเจ้าของ และเป็นสิ่ง ที่มีคุณค่าจาก มรดกทางวัฒนธรรมที่ทิ้งไว้ให้ ทั้งนี้ ในส่วนของเหตุการณ์ทุบทำลายโบราณสถานครั้งนี้ จะไม่ส่งผลผลกระทบต่อ แผนการพัฒนาและ การเสนอชื่อให้ปราสาทหินพนมรุ้ง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวภายหลังพิธีบรวงสรวง ว่า ความเสียหายขององค์เทวรูป ที่ถูกทุบทำลาย จะไม่กระทบต่อการ ยื่นเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งอยู่ในระหว่าง การพิจารณาของ องค์การยูเนสโก้ เพราะองค์ปราสาทส่วนใหญ่ ยังมีความสมบูรณ์ และส่วนที่เสียหายยังสามารถบูรณะซ่อมแซมให้ ใกล้เคียงกับสภาพเดิมได้

ส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยนั้น ทางกรมศิลปากรได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ที่มีโบราณสถานตั้งอยู่ในพื้นที่ เข้ามาสร้างสำนึก ในการมีส่วนร่วม วางมาตรรักษาความปลอดภัยโบราณสถาน ที่มีทั้ง ประเทศกว่า 5,000 แห่ง เป็นการป้องกันกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ หรือผู้ไม่หวังดี เข้าไปโจรกรรมหรือทุบทำลายซ้ำอีก

ด้านนายดุสิต ทุมมากรณ์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง กล่าวว่า กรมศิลปากรได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9 เป็นหัวหน้าคณะ ในการซ่อมแซมประติมากรรม ประกอบโบราณสถานปราสาทหินพนมรุ้ง โดยจะเริ่มประกอบ และหล่อแขนทวารบาล รูปสิงห์ โคนนทิ และ การซ่อมแซมเศียรพญานาค จะซ่อมแซมเป็นลำดับสุดท้าย เนื่องจากมีรายละเอียดมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

June 2, 2008

ปธ.กรรมาธิการวัฒนธรรมฯ วุฒิสภา สะเทือนใจทุบโบราณสถาน”พนมรุ้ง”

ประธานกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วุฒิสภา สะเทือนใจ ทุบทำลายโบราณสถาน ปราสาทหินพนมรุ้ง เชื่อคนทำไม่ใช่คนไทย พร้อมเร่งรัดตำรวจหาผู้กระทำความผิด ขณะตำรวจ ตั้งประเด็นกลุ่มคนร้ายเกี่ยวข้องหมอไสยศาสตร์เขมร

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปศึกษา กรณีมีคนร้ายลอบเข้าไปทำลายปราสาทหินพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยเข้ารับฟัง การบรรยายสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์และ ความคืบหน้า การติดตามคนร้ายในคดีดังกล่าว และ ได้เข้าศึกษาความเสียหาย การทุบทำลายโบราณสถาน ปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งกลุ่มคนร้ายได้ดำเนินการ รวม 7 จุดโดยทุบทำลายโบราณวัตถุและรูปปั้น ต่างๆ รวม 19 ชิ้น

ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา กล่าวว่า รู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยไม่เชื่อว่า จะเป็นฝีมือของคนไทย เนื่องจากปราสาทพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญของประเทศไทย ซึ่งได้เรียกร้องให้ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการหาคนร้ายมาดำเนินคดี รวมทั้ง จะต้องเพิ่มมาตรการ ในการดูแลรักษาพื้นที่โบราณสถาน ให้มากขึ้น

ด้านพันตำรวจเอกกฤษณะ สุขะตุงคะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ให้น้ำหนักคดี ซึ่งเกี่ยวข้องใน ประเด็นด้านไสยศาสตร์ โดยได้เก็บรวบรวมหลักฐาน โดยเฉพาะ น้ำลายที่ติดกับบุหรี่ม้วนกระดาษยาเส้น ที่ใช้ในกระทำพิธีขอขมา ของ กลุ่มคนร้าย เพื่อนำไปตรวจสอบพิสูจน์ ดีเอ็นเอ ได้

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือกับประชาชน ที่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีไสยศาสตร์ว่า การดำเนินการใช้บุหรี่ยาเส้น จำนวน 3 ม้วน และ 8 ม้วน ว่าน่าจะมาจากกลุ่มไสยศาสตร์ กลุ่ม หรือสำนักใด เป็นฝีมือของหมอไสยศาสตร์ทางเขมร ว่าเป็นคนไทย หรือมาจาก ประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนั้น จากการที่มีการตั้งรางวัลให้แก่คนที่แจ้งเบาะแสติดตามหาคนร้าย ที่มีเงินรางวัล 950,000 บาท ในขณะนี้ ได้สร้างปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก มีประชาชนได้แจ้งเรื่อง แต่เป็นการสร้างเรื่อง เพื่อการกลั่นแกล้งกัน ทำให้เสียเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวน

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

May 24, 2008

กัมพูชา ยอมขึ้นทะเบียนเฉพาะองค์ปราสาท และจัดทำแผนที่ใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยผลการหารือร่วม 3 ฝ่าย ไทย – กัมพูชา – ยูเนสโก คืบหน้า โดยกัมพูชายอมขึ้นทะเบียนเฉพาะองค์ปราสาท และพร้อมจัดทำแผนที่ใหม่ ส่วนพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันหาทางออกอีกครั้ง
นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงผลการเดินทางไปประชุมร่วมกับกัมพูชา และองค์การยูเนสโก ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่า คณะผู้แทนไทย ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และผู้แทนจากสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำยูเนสโก รวม 9 คน ได้หารือกับฝ่ายกัมพูชา นำโดยนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และบุคคลระดับสูงจากรัฐบาลกัมพูชา มีผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวัฒนธรรม ของยูเนสโก เข้าร่วมหารือด้วย โดยใช้เวลาในการประมาณ 10 ชั่วโมง โดยกัมพูชายอมรับการเปลี่ยนแปลงการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งจะขอขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทเป็นมรดกโลก และในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ กัมพูชาจะส่งแผนที่ใหม่ แสดงขอบเขตตัวปราสาทให้ฝ่ายไทย และยูเนสโก พิจารณาอีกครั้ง
นายนพดล กล่าวว่า ทั้ง 2 ฝ่ายมีบันทึกไว้เป็นร่างคำแถลงการณ์ร่วม (Joint Communiqué) อย่างชัดเจนว่า แต่ละฝ่ายต้องนำผลการหารือครั้งนี้ ขอความเห็นชอบจากรัฐบาลของตัวเองก่อน และจะต้องพิจารณาว่า แผนที่ที่ได้รับการแก้ไขแทนแผนที่เดิม ที่กัมพูชาเคยใช้ประกอบในการขอขึ้นทะเบียน เมื่อ พ.ศ.2550 มีความเหมาะสมหรือไม่ ส่วนพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 2 ฝ่ายจะพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม นายนพดล ปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่า การที่ไม่มีทหารร่วมเดินทางไปหารือในครั้งนี้ด้วย เพราะมีความขัดแย้งกัน โดยยืนยันว่า พล.ท.นิพัทธ์ ทองเล็ก เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ติดภารกิจราชการของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ที่ประเทศรัสเซีย จึงไม่ได้เดินทางไปด้วย ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งแต่อย่างใด

May 23, 2008

ปลัด วธ. ลงพื้นที่ตรวจสอบปราสาทพนมรุ้ง ส่วน ชัย ชิดชอบ ยืนยันครอบครัวชิดชอบ ไม่เกี่ยวข้องเหตุทุบทำลาย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบปราสาทพนมรุ้ง พร้อมเร่งให้นายช่างศิลปกรรม ซ่อมแซมกลับสู่สภาพเดิมอย่างเร่งด่วน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เผยพุ่งเป้าผู้มีอิทธิพล โดยการกระทำดังกล่าวน่าจะเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมทาง ไสยศาสตร์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่กลุ่มคนร้ายบุกรุกเข้าไปทำลาย ว่า จากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ในเบื้องต้นพบ โบราณสถานมีความเสียหายจำนวน 7 จุด 19 ชิ้น โดยกรมศิลปากรจะส่งนายช่างศิลปกรรมและนักอนุรักษ์มาซ่อมแซมให้แล้วเสร็จใน ระยะเวลาไม่เกิน 1เดือน ซึ่งจะเริ่มทำการบูรณะให้กลับสู่สภาพเดิมไปทีละส่วนได้ภายในสัปดาห์หน้า พร้อมกับการประกอบพิธีบวงสรวง ซึ่งขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และโบราณสถานใกล้เคียงเพิ่มเติม ตลอด 24 ชั่วโมง และทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด และไฟส่องสว่าง โดยได้รับการสนับสนุนกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหารอากาศ
สำหรับด้านการสืบสวนสอบสวน พ.ต.อ. กฤษณะ สุขะตุงคะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากการสืบสวนจากที่เกิดเหตุตั้งข้อสังเกต พุ่งเป้าไปที่ผู้มีอิทธิพล ทั้งนี้พบแก้วน้ำ และบุหรี่ที่จุดแล้วครึ่งตัวจำนวน 11 ตัว พร้อมร่องรอยการขีดหินกำกับเส้นทาง 19 ขีด ซึ่งเชื่อว่าเป็นการเล่นของทางไสยศาสตร์ โดยขณะนี้ทางสำนักวิทยาการ ตำรวจบุรีย์รัมย์กำลังตรวจสอบของกลางทั้งหมดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ประธานสภาผู้แทนฯ โต้กลับอดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ยืนยันครอบครัวชิดชอบ ไม่เกี่ยวข้องเหตุทุบทำลายปราสาทพนมรุ้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร โต้กลับอดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ยืนยันครอบครัวชิดชอบ ไม่เกี่ยวข้องเหตุทุบทำลายปราสาทพนมรุ้ง พร้อมตั้งรางวัลนำจับ 5 แสนบาท
นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี นายโสภณ เพชรสว่าง อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ออกมาตั้งข้อสังเกตการทุบทำลายปราสาทพนมรุ้ง โดยระบุอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องไสยศาสตร์ ว่า ไม่อยากให้คิดเช่นนั้น เพราะเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องไม่มีในโลกจึงไม่อยากให้ประชาชนหลงงมงาย เอาเรื่องการเมืองไปปะปน เพราะตอนนี้มีนักการเมืองนอกสภาพยายามเคลื่อนไหวทำให้เป็นเรื่องการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิ์ แต่ถ้ามีการหมิ่นประมาทก็ต้องฟ้องร้อง ส่วนที่มีความพยายามผูกโยงเข้ากับ นายเนวิน ชิดชอบ บุตรชาย และกรณีการไปไหว้ศาลหลักเมืองของตนเองนั้น นายชัย ยืนยันว่า ครอบครัวชิดชอบ ไม่ได้เกี่ยวข้องและการไปไหว้ศาลหลักเมืองในรุ่งเช้าของวันที่ปราสาทพนมรุ้ง ถูกทุบทำลายก็ไม่เกี่ยวข้องกัน

May 22, 2008

ตร.เรียกสอบพยาน 20 ปาก ขณะที่ อุทยานเร่งบูรณะซ่อมแซม ส่วนที่เสียหาย

ตำรวจเรียกสอบพยานแล้ว 20 ปาก ทั้งยาม เจ้าหน้าที่อุทยาน และชาวบ้าน ขณะอุทยานเตรียมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เร่งบูรณะซ่อมแซมโบราณวัตถุที่เสียหาย
นายดุสิต ทุมมากรณ์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุ ถึงความคืบหน้า หลังเกิดเหตุคนร้ายบุกทุบทำลายเทวรูป โบราณวัตถุบนปราสาทพนมรุ้งว่า ขณะนี้ได้เคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมบูรณะซ่อมแซม โดยนายช่างศิลปกร และนักโบราณคดี กำลังจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมลงมือเร่งบูรณะซ่อมแซมในวันพรุ่งนี้ โดยจะเริ่มซ่อมจากจุดที่เสียหายมาก คือ แขนทวารบาล ปากโคนนทิก่อน คาดใช้เวลา 1 เดือนแล้วเสร็จทั้ง 17 จุด ในส่วนการทำพิธีบวงสรวง ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทพนมรุ้งนั้น อยู่ระหว่างหารือกับทางจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตามได้มีประชาชนที่เคารพศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทพนมรุ้ง ได้นำพวงมาลัยมากราบสักการะเทพบริวารที่ถูกทุบทำลายอย่างต่อเนื่อง
ด้าน พ.ต.อ.วิชัย สังข์ประไพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ระบุว่า ขณะนี้ได้เรียกสอบพยานแวดล้อมแล้วกว่า 20 ปาก ทั้งยาม เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าบนเขาพนมรุ้ง และจะมีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติ่มอีกหลายปาก พร้อมทั้งได้จัดกำลังตำรวจแบ่งเป็นหลายชุด ออกติดตามจับกุมคนร้าย อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับผู้ต้องสงสัยแต่ อย่างใด

May 21, 2008

โบราณสถานปราสาทหินพนมรุ้ง ใช้เวลาซ่อมไม่เกิน 1 เดือนแล้วเสร็จ

อธิบดีกรมศิลปากร เผย คนร้ายทำลาย โบราณสถาน ปราสาทหินพนมรุ้ง


พบความเสียหายของปากนาคและทวารบาล ใช้เวลาซ่อมไม่เกิน 1 เดือนแล้วเสร็จ


นาย เกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึง กรณีการบุกทำลาย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งหรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง ว่า จาก รายงานที่ได้รับ มีการบุกรุก และ ทำความเสียหายให้กับ รูปปั้น ส่วน ปากนาค หรือ ทวารบาล


ซึ่งที่ผ่านมา เคยพบเหตุการณ์ทำลายแบบไม่ตั้งใจ ของนักท่องเที่ยว แต่กรณี การทำลายโดยความตั้งใจ ปกติไม่ค่อยพบ เพราะคนไทย ไม่ค่อยทำกัน ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อเคารพศรัทธาในเรื่องเหล่านี้


ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ถือว่ามีความผิดในการ บุกรุกทำลายโบราณสถาน มีความผิดทั้ง จำและปรับ ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2535


สำหรับ กรณีความเสียหายของ นาคทวารบาล นั้นมีต้นแบบเดิมอยู่ ดังนั้นการซ่อมแซมสามารถซ่อมคืนเหมือนเดิมได้ ซึ่งจะซ่อมโดยการ ทำพิมพ์หรือหล่อพิมพ์ เอาอิฐและเศษหินทั้งหมดบดแล้ว ทำแบบหล่อผสมปูนเล็กน้อย เพื่อซ่อมคืนสภาพเดิมที่เสียหายไป ซึ่งใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนแล้วเสร็จ


กรมศิลปากร มอบหมายให้ สำนักศิลปากรที่ 12 เร่งซ่อมแซม ปราสาทหินพนมรุ้ง ที่เสียหาย พร้อมประสาน เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม เฝ้าระวังโบราณสถานทั่วประเทศ


ทางสำนักศิลปากรที่ 12 จังหวัดนครราชสีมา จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำแบบ แม่พิมพ์จากรูปปั้นที่ทางกรมศิลปากร มีแบบครบถ้วนและ จะดำเนินการหล่อ ผสมหิน ก่อนจะนำไปตกแต่งในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายอีกครั้ง สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมครั้งนี้ คงไม่มากนัก เนื่องจากส่วนที่ได้รับความเสียหายในแต่ละจุดมีไม่มาก


ส่วนแนวทางในการป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนั้น อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ภายในท้องถิ่นแต่ละแห่ง คงต้องพิจารณาเพื่อจัดอัตรากำลัง ในการเฝ้าดูแลภายใน และภายนอกสถานที่ และโบราณสถานนั้นๆ เพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัย โดยต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ ทางกรมศิลปากรยังจะประสานงานกับ เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่น ในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม หรือ อส.มศ. ให้เข้ามาช่วยดูแลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโบราณสถาน ที่มีอยู่ทั่วประเทศขณะนี้

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
บุรีรัมย์-โจรใจบาปบุก ปราสาทพนมรุ้ง ทำพิธี ก่อนทุบหัวพญานาคและ ยกศิวลึงทิ้ง

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

ชาวบุรีรัมย์ ประนามกลุ่มคนร้ายที่ทำลายเทพบริวารบนปราสาทพนมรุ้ง

ชาวบุรีรัมย์หลายกลุ่มองค์กร ออกมาประนามสาบแช่ง กลุ่มคนร้ายที่บุกขึ้นไปประกอบพิธีกรรมทุบปากและเศียรเทวรูปองค์เทพบริวารบน ปราสาทพนมรุ้ง มั่นใจจะได้รับเคราะห์กรรมที่ก่อไว้อย่างแน่นอน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (21 พ.ค.51) ประธานชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด พร้อมทั้งประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัด ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมประนามสาบแช่งกลุ่มคนร้ายใจบาป ที่บุกขึ้นไปประกอบพิธีกรรมแล้วทุบทำลายปากและเศียรเทวรูป องค์เทพบริวารบนปราสาทพนมรุ้งจนได้รับความเสียหายอย่างบ้าคลั่ง ประเมินค่าไม่ได้ เป็นการกระทำที่ดูหมิ่นเหยียดหยามน้ำใจของชาวบุรีรัมย์ ซึ่งปราสาทพนมรุ้งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของคนบุรีรัมย์ ในแต่ละปีจะมีการจัดงานบวงสรวงกราบไหว้ ให้ปกปักษ์รักษาเมืองบุรีรัมย์ อีกทั้งปราสาทพนมรุ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณที่สำคัญเชิดหน้าชูตาของ จังหวัด เชื่อกลุ่มคนที่ก่อเหตุในครั้งนี้ จะได้รับโทษและประสบเคราะห์กรรมที่ทำไว้ในไม่ช้า จึงร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว
นายเสรี พงษ์พณิช รองประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวน่าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็ไม่น่าที่จะไปทุบทำลายเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวบุรีรัมย์ที่มีความ เคารพนับถือ พร้อมประนามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ รวมทั้งมั่นใจคนร้ายจะได้รับผลกรรมตามมาในไม่ช้า

May 20, 2008

บุรีรัมย์-โจรใจบาปบุก ปราสาทพนมรุ้ง ทำพิธี ก่อนทุบหัวพญานาคและ ยกศิวลึงทิ้ง

คนร้ายบุกปราสาทพนมรุ้ง ทำพิธี
ก่อนทุบทำลายเศียรพญานาค 11 เศียร
สิงห์ 2 ตัว โคนนทิ ทวารบาล ได้รับความเสียหาย


และเคลื่อนย้ายศิวลึงทิ้งลงรางสรงประสูต ตำรวจระดมกำลังเร่งติดตามจับกุมตัวคนร้ายใจบาปมาดำเนินคดี


นายสันทัด จัตุชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม พลตรี เอกศักดิ์ ไสยสุข ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก พ.ต.อ.วิชัย สังข์ประไพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ได้เข้าตรวจสอบร่องรอยความเสียหาย หลังมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกขึ้นไป


ทุบทำลาย เศียรพญานาค บริเวณสะพานนาคราช ทางขึ้นบันไดปราสาทพนมรุ้ง จำนวน 11 เศียร


ทั้งยังทุบทำลาย ปากโคนนทิ ใน มณฑปของ ปราสาทประธาน


แขน ทวารบาลเฝ้าประตู ด้านทิศใต้ปราสาท หัก 2 ข้าง และ


ทุบทำลายปากสิงห์ที่ตั้งอยู่ด้านหลังปราสาทอีก 2 ตัว ได้รับความเสียหาย


นอกจากนั้น กลุ่มคนร้ายยังได้เคลื่อนย้ายศิวลึงจากแท่นฐาน ไปวางไว้บริเวณ รางสรงประสูต ในห้องกลางปราสาทประทาน


จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ พบว่า บริเวณลานดอกบัว 8 กลีบ ของ สะพานนาคราชชั้นที่ 1 มีแก้วน้ำและบุหรี่ คล้ายเครื่องเซ่นวางอยู่ ซึ่งคาดว่าคนร้ายจะ ทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนลงมือทุบทำลาย ทั้งนี้ ส่วนมากที่ถูกทุบทำลาย จะเป็นเทพบริวารที่ปกปักษ์รักษาปราสาท


ส่วนสาเหตุเบื้องต้นตำรวจตั้งไว้ 3 ประเด็น เรื่องความขัดแย้งภายในองค์กร คนสติไม่สมประกอบ และผู้ที่เสียผลประโยชน์ ที่ถูกห้าม ไม่ให้ขึ้นไปทำพิธีปลุกเสกจตุคามรามเทพ บนปราสาทพนมรุ้ง


นาย ดุสิต ทุมมากรณ์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ระบุว่า การกระทำของคนร้ายดังกล่าว มีเจตนาทำลายมรดกของแผ่นดิน ทั้งส่งผลกระทบต่อจิตใจของ ชาวบุรีรัมย์ และ ชาวบ้าน ที่อยู่รอบปราสาทที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งความที่ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ให้เร่งติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้ว ทั้งนี้ทางอุทยาน ยังจะได้จัดกำลัง เจ้าหน้าที่ คอยรักษาความปลอดภัย รอบบริเวณ ปราสาทพนมรุ้ง และ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวซ้ำอีก

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จาก ลิ้งค์ สีแดง ข้างล่าง
อุทธยานประวัติศาสตร์ ปราสาทพนมรุ้ง และ ปราสาทเมืองต่ำ
พระวิษณุ เทพเจ้าผู้รักษา (Vishnu – The Preserver)
โคนนทิ
พระราชครูฯ ซัด คนทำลายพนมรุ้ง จะได้รับผลแห่งการกระทำ กรมศิลป์เผยไม่เกิน 1 เดือนซ่อมเสร็จ
โหรชี้ ทุบพนมรุ้ง อีสานเตรียมรับภัยธรรมชาติ นักโบราณคดี จวกคนทุบปัญญาอ่อน

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.