Accom Thailand

January 11, 2009

ผลคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 11 มกราคม 2552 เบื้องต้น พรรคร่วม ได้ ส.ส. 20 ที่นั่ง

552000000197201


ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เบื้องต้น – “เพื่อแม้ว” เสียเก้าอี้ “ลำพูน-สมุทรปราการ”


ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 26 เขต 29 ตำแหน่ง อย่างไม่เป็นทางการ 11 มกราคม 2552 หลังนับคะแนนครบ ทุกหน่วยเลือกตั้ง


จังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอท่าอุเทน, อำเภอศรีสงคราม, อำเภอนาทม, อำเภอบ้านแพง, อำเภอเมืองนครพนม (ยกเว้นตำบลวังตามัว),
อำเภอนาหว้า (ยกเว้นตำบลนาหว้าตำบลนางัว และเทศบาลตำบลนาหว้า), อำเภอธาตุพนม-เฉพาะตำบลนาถ่อน


ลำดับที่ 1. นายสุริยา พรหมดี พรรคเพื่อไทย 48,559 คะแนน 35.85%


ลำดับที่ 2. นางสาวสุมาลี พูลศิริกุล พรรคเพื่อแผ่นดิน 47,107 คะแนน 34.78%
ลำดับที่ 3. นายชัยอภิสิทธิ์เป๊าะ คำกรฤาชา พรรคประชาราช 37,390 คะแนน 27.6%จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอกุมภวาปี, อำเภอหนองหาน, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอไชยวาน, อำเภอกู่แก้ว


ลำดับที่ 1. นายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย 83,477 คะแนน 53.92%


ลำดับที่ 2.นางสาวณฐกมล นนทะโชติ พรรคเพื่อแผ่นดิน 68,282 คะแนน 44.1%
ลำดับที่ 3.นายบุญจันทร์ โมระพัตร์ พรรคสาธารณชน 3,063 คะแนน 1.98%จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอตระการพืชผล, อำเภอเขมราฐ, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอสิรินธร, อำเภอโพธิ์ไทร, อำเภอกุดข้าวปุ้น,
อำเภอนาตาล, อำเภอโขงเจียม


ลำดับที่ 1. นายอุดร ทองประเสริฐ พรรคเพื่อแผ่นดิน 86,690 คะแนน 50.63%


ลำดับที่ 2.นายสุขุมรัฏฐ์ สารีบุตร พรรคเพื่อไทย 48,667 คะแนน 28.43%
ลำดับที่ 3.นายพินิจ ชัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา 33,718 คะแนน 19.69%จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอเดชอุดม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน, อำเภอนาจะหลวย, อำเภอสำโรง, อำเภอน้ำขุ่น, อำเภอทุ่งศรีอุดม


ลำดับที่ 1.นางอุดร จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา 92,078 คะแนน 52.25%


ลำดับที่ 2. นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย 74,062 คะแนน 42.03%
ลำดับที่ 3. นายสุริยพันธ์ ภักดีล้น พรรคเสียงประชาชน 7,518 คะแนน 4.27%จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอสตึก, อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย, อำเภอประโคนชัย, อำเภอบ้านกรวด


ลำดับที่ 1. นายจักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคประชาราช 84,673 คะแนน 61.81%


ลำดับที่ 2.นายจำรัส เวียงสงค์ พรรคเพื่อไทย 41,903 คะแนน 30.59%
ลำดับที่ 3.นายอธิวัฒน์ บุญชาติ พรรคประชาชาติไทย 10,414 คะแนน 7.6%จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 4
อำเภอนาโพธิ์, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอคูเมือง


ลำดับที่ 1. นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน 66,180 คะแนน 52.31%


ลำดับที่ 2. นางเจติยา เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา 55,524 คะแนน 43.89%
ลำดับที่ 3. นายสุทัศน์ชัย กลมไธสง พรรคประชาราช 4,805 คะแนน 3.8%จังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอกุดรัง, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน, อำเภอชื่นชม


ลำดับที่ 1. นายขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย 74,059 คะแนน 39.47%


ลำดับที่ 2. นางสาวกุสุมาลวดี ศิริโกมุท พรรคเพื่อแผ่นดิน 50,934 คะแนน 27.15%
ลำดับที่ 3. นายอภิราช บรรณารักษ์ พรรคประชาราช 49,470 คะแนน 26.37%จังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอสุวรรณภูมิ, อำเภอเกษตรวิสัย, อำเภอจตุรพักตรพิมาน, อำเภอพนมไพร, อำเภอปทุมรัตต์, อำเภอโพนทราย,
อำเภอหนองฮี, อำเภอเมืองสรวง


ลำดับที่ 1. นายปิยะรัช หมื่นแสน พรรคเพื่อไทย 109,601 คะแนน 58.72%


ลำดับที่ 2. นางรัชนี พลซื่อ พรรคเพื่อแผ่นดิน 74,539 คะแนน 39.93%
ลำดับที่ 3. น.ส.สุนิดษา เวฎสุวัณ พรรคความหวังใหม่ 2,521 คะแนน 1.35%จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองศรีสะเกษ, อำเภอกันทรารมย์, อำเภอราษีไศล, อำเภอโนนคูณ, อำเภอยางชุมน้อย, อำเภอพยุห์,
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, อำเภอศิลาลาด, อำเภอบึงบูรพ์


ลำดับที่ 1. นายสุตา พรมดวง พรรคประชาราช 66,402 คะแนน 47.02%


ลำดับที่ 2. นางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ พรรคชาติไทยพัฒนา 50,823 คะแนน 35.98%
ลำดับที่ 3. นายไชยยงค์ รัตนวัน พรรคความหวังใหม่ 24,009 คะแนน 17%จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอขุขันธ์, อำเภออุทุมพรพิสัย, อำเภอปรางค์กู่, อำเภอภูสิงห์, อำเภอวังหิน, อำเภอห้วยทับทัน, อำเภอเมืองจันทร์


ลำดับที่ 1. นางสาวจิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช 88,612 คะแนน 52.55%


ลำดับที่ 2.นางมาลินี อินฉัตร พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 80,003 คะแนน 47.45%จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองลำปาง, อำเภองาว, อำเภอวังเหนือ, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอห้างฉัตร, อำเภอเมืองปาน


ลำดับที่ 1. นายสมโภช สายเทพ พรรคเพื่อไทย 95,602 คะแนน 50.99%


ลำดับที่ 2. นายมัธยม นิภาเกษม พรรคประชาธิปัตย์ 91,888 คะแนน 49.01%
ลำดับที่ 3. นายสินธ์ ประสาทไทย (ถูกตัดสิทธิ์) พรรคสาธารณชน 0 คะแนน 0.00%จังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1
ทั้งจังหวัด


ลำดับที่ 1. นายขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์ 85,828 คะแนน 43.53%


ลำดับที่ 2. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล พรรคเพื่อไทย 74,435 คะแนน 37.75%
ลำดับที่ 3. นางสาวอาภาภรณ์ พุทธปวน พรรคเพื่อแผ่นดิน 19,984 คะแนน 10.14%กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 10
เขตราษฎร์บูรณะ, เขตทุ่งครุ, เขตบางขุนเทียน, เขตบางบอน


ลำดับที่ 1. นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 72,909 คะแนน 47.1%


ลำดับที่ 2.นายจารุวงศ์ เรืองสุวรรณ พรรคเพื่อไทย 53,243 คะแนน 34.4%
ลำดับที่ 3.นายถนอมศักดิ์ นวลเศรษฐ พรรคสาธารณชน 5,812 คะแนน 3.75%จังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองปทุมธานี, อำเภอลาดหลุมแก้ว, อำเภอสามโคก, อำเภอคลองหลวง


ลำดับที่ 1. นางชนากานต์ ยืนยง พรรคประชาราช 86,078 คะแนน 54.52%


ลำดับที่ 2. นายอภินันท์ ช่วยบำรุง พรรคประชาธิปัตย์ 71,804 คะแนน 45.48%จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, อำเภอคลองเขื่อน, อำเภอบางคล้า, อำเภอราชสาส์น, อำเภอพนมสารคาม, อำเภอสนามชัยเขต,
อำเภอเมือง – เฉพาะ ตำบลบางแก้ว, ตำบลบางขวัญ, ตำบลท่าไข่, ตำบลบ้านใหม่ และ ตำบลคลองจุกกระเฌอ


ลำดับที่ 1. นายณัชพล ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน 52,451 คะแนน 52.58%


ลำดับที่ 2.นายสิครินทร์ จันทรศร พรรคเพื่อไทย 42,042 คะแนน 42.14%
ลำดับที่ 3.นางสุธาทิพย์ ตันเจริญ พรรคประชาราช 5,267 คะแนน 5.28%จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองนครปฐม, อำเภอกำแพงแสน, อำเภอนครชัยศรี


ลำดับที่ 1. นายมารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ 104,490 คะแนน 61.48%


ลำดับที่ 2. นายฐานุพงศ์ รังสิไตรพงศ์ พรรคประชาราช 63,048 คะแนน 37.09%
ลำดับที่ 3. นายสาโรช เบญจาสินสวัสดิ์ พรรคเผ่าไท 2,426 คะแนน 1.43%จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ


ลำดับที่ 1. นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ 70,138 คะแนน 55.16%


ลำดับที่ 2. นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย 55,170 คะแนน 43.39%
ลำดับที่ 3. นายโชคชัย ไทยพิชิตบูรพา พรรคสาธารณชน 1,848 คะแนน 1.45%จังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอหนองแค, อำเภอพระพุทธบาท, อำเภอบ้านหมอ, อำเภอวิหารแดง, อำเภอเสาไห้, อำเภอหนองแซง,
อำเภอหนองโดน, อำเภอดอนพุด


ลำดับที่ 1. นายองอาจ วงษ์ประยูร พรรคประชาธิปัตย์ 72,690 คะแนน 78.73%


ลำดับที่ 2. นายตระกูล จันทร์แจ่มใจ พรรคเพื่อแผ่นดิน 19,636 คะแนน 21.27%จังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
ทั้งจังหวัด


ลำดับที่ 1. นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 51,940 คะแนน 48.7%


ลำดับที่ 2. นายพายัพ ปั้นเกตุ พรรคเพื่อไทย 46,909 คะแนน 43.98%จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอบ้านโป่ง, อำเภอโพธาราม, อำเภอดำเนินสะดวก, อำเภอบางแพ, อำเภอจอมบึง


ลำดับที่ 1. นายยศศักดิ์ ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์ 144,199 คะแนน 72.69%


ลำดับที่ 2. นายเดชา ตุลาธาร พรรคเพื่อไทย 37,190 คะแนน 18.75%จังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอบ้านหมี่, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอท่าวุ้ง


ลำดับที่ 1. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทยพัฒนา 104,968 คะแนน 69.73%


ลำดับที่ 2. นายประสงค์ สอนมานะ พรรคเพื่อไทย 41,317 คะแนน 27.46%
ลำดับที่ 3. นายไธพัตย์ ประจินเกียรติ พรรคสาธารณชน 4,210 คะแนน 2.8%จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง, อำเภออู่ทอง


ลำดับที่ 1. นายนพดล มาตรศรี พรรคชาติไทยพัฒนา 137,866 คะแนน 31.15%
ลำดับที่ 2. นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา 132,760 คะแนน 30.00%
ลำดับที่ 3. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง พรรคชาติไทยพัฒนา 129,808 คะแนน 29.33%จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอศรีประจันต์, อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอสามชุก, อำเภอหนองหญ้าไซ, อำเภอเดิมบางนางบวช, อำเภอด่านช้าง


ลำดับที่ 1. นางพัชรี โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา 108,451 คะแนน 43.81%
ลำดับที่ 2. นายเจรจา เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา 103,746 คะแนน 41.91%


ลำดับที่ 3. นายทวี พิมพขันธ์ พรรคความหวังใหม่ 11,397 คะแนน 4.6%จังหวัดอ่างทอง เขตเลือกตั้งที่ 1
ทั้งจังหวัด


ลำดับที่ 1. นายภคิน ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา 72,380 คะแนน 58.27%


ลำดับที่ 2. นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย พรรคเพื่อไทย 36,930 คะแนน 29.73%
ลำดับที่ 3. นางสุวภัทร พลกลาง เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 2,923 คะแนน 2.35%จังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1
ทั้งจังหวัด


ลำดับที่ 1. นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา 81,422 คะแนน 64.51%


ลำดับที่ 2.นายกลุเดช พัวพัฒนกุล พรรคประชาราช 30,757 คะแนน 24.37%จังหวัดนราธิวาส เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอระแงะ, อำเภอจะแนะ, อำเภอเจาะไอร้อง, อำเภอแว้ง, อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอสุคิริน


ลำดับที่ 1. นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา 47,931 คะแนน 54.4%


ลำดับที่ 2. นายอับดุลอาซิ หามะ พรรคประชาราช 28,390 คะแนน 32.22%
ลำดับที่ 3. นายมุคตาร์ กีละ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 11,784 คะแนน 13.37%สรุป ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 26 เขต 29 ตำแหน่ง อย่างไม่เป็นทางการ 11 มกราคม 2552


พรรคประชาธิปัตย์ 7 คน


โดยได้รับเลือก จังหวัด ละ 1 คน จาก
ลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 10
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 1
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 1
สระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
สิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1


พรรคชาติไทยพัฒนา 10 คน


โดยได้รับเลือก จังหวัด ละ 1 คน จาก
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3
นราธิวาส เขตเลือกตั้งที่ 2
อุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1
อ่างทอง เขตเลือกตั้งที่ 1
ลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
และ อีก 5 คน จาก สุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1,2


พรรคเพื่อไทย ได้รับเลือก 5 คน


โดยได้รับเลือก จังหวัด ละ 1 คน จาก
นครพนม เขตเลือกตั้งที่ 1
อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2
มหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1
ร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 2
ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1


พรรคประชาราช ได้รับเลือก 4 คน


โดยได้รับเลือก จังหวัด ละ 1 คน จาก
บุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 2
ปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 1
และ อีก 2 คน จาก ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 1,2


พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้รับเลือก 3 คน


โดยได้รับเลือก จังหวัด ละ 1 คน จาก
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 2
บุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 4
ฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ 1

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 11 มกราคม 2552 20:52 น.
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000002876


พิมพ์ ข่าวนี้ ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เบื้องต้น – “เพื่อแม้ว” เสียเก้าอี้ “ลำพูน-สมุทรปราการ”

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

1 Comment »

  1. ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลดีๆ

    Comment by ท่อตัน — January 13, 2009 @ 19:48 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: